12.8.2017 sobota, 1.poutní den

Panna Maria plná milosti
Dnes se podívejme na Marii, která je plná milosti. Anděl Marii při zvěstování řekl: „Buď zdráva,
milostiplná!“ Proč je Maria plná milosti? Odpověď je velmi jednoduchá: Maria je plná milosti, protože
s ní je Pán.
Maria dala Bohu svolení, aby ji mohl úplně proniknout, aby v ní mohl konat svou vůli. Tímto svolením
v ní Bůh mohl rozvinout svůj půvab, svou grácii. V církvi ctíme Marii také proto, aby nám pomohla
nahlédnout na Boží půvab, abychom mohli být i my okouzleni Božím šarmem. Maria svou fascinaci
Bohem vyjádřila slovy: „Velebí má duše Pána, můj duch jásá v Bohu mém spasiteli“.
Také my, křesťané, bychom měli být do tohoto Božího půvabu ponořeni. Měli bychom se radovat z
velikosti Božího díla, které také pro nás a pro naši spásu koná.
Milost je dar zdarma dávaný. Bůh dává své dary zadarmo. Celé jeho působení je darem neustále
zdarma poskytovaným. Maria a její hymnus Magnificat, ve kterém uctívá Boha, ukazují pravdu o Boží
milosti, protože Všemohoucí učinil veliké věci. Bůh učinil veliké a podivuhodné věci, které nemohou
nevést člověka k radosti. Maria to vyjádřila slovy: „Můj duch jásá v Bohu mém spasiteli“. Jak říká
slovo Boží, Maria je plná milosti, to znamená, že je plná Božího daru, který zdarma obdržela. Mariina
velikost spočívá v tom, že uznala velikost Boží milosti a pak se jí úplně otevřela. Komentuje to slovy:
„Milostivě pohlédl na svou nepatrnou služebníci“. Maria dokázala přijmout Boží dar – v tom je pravá
pokora. Bůh od člověka očekává jen jednu věc, aby přijal jeho milost. Maria radostným srdcem přijala
vše, co jí Bůh dal a k čemu ji povolal. Milost je darem zdarma daným, ale také úkol, který máme
splnit. Je nutné si tento dar a úkol uvědomit a pak jednat. Bůh své velké věci chce provést v nás i
skrze nás. Maria to dosvědčuje: Veliké věci mi učinil Hospodin. Přijmout milost znamená zároveň
souhlasit s tím, aby Bůh mohl naplnit svůj záměr v našich životech. Často to může být spojené s
nejednou obtíží, s nejedním utrpením. Ale vždy, když přijímáme milost, nacházíme nový smysl života,
novou naději, radost a pokoj v srdci.
Latinské slovo pro milost je: GRATIA.
Říká se také často, že někdo udělal něco s grácií.
Co je milost?
Milost je Boží půvab, je to Boží jednání s elegancí. Slovo půvab, šarm a elegance pochází z oblasti
estetiky. Estetika je vědou o kráse. Krása působí na člověka půvabem.
Bůh působí podobně jako krása. Bůh přichází s půvabem.
Proč se tolik lidí zajímá o Marii a uctívá ji? Protože je plná krásy, harmonie, protože že je plná Božích
milostí.
Odvážím se říci, že ten, kdo nerozumí Marii, nerozumí ani milosti. Ten, kdo není inspirován Marií,
nebude také žasnout nad Boží milostí.
Milost daná Marii v ní nic neporušila, nic v ní nezničila. Bůh přichází s půvabem, vytváří krásu.
Teprve její odvážné rozhodnutí: „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova“, přivedlo
její neposkvrněnost k plné nádheře, neboť požehnaný je plod jejího života. Ježíš Kristus je světlem světa, jeho nadějí a jeho životem.