Ohlášky 31.7.2016

Farní ohlášky 31. 7. 2016

Dnes slavíme 18. neděli v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

* V pondělí 1. srpna – památka svatého Alfonze Maria z Liguori

* Ve čtvrtek 4. srpna – památka svatého Jana Maria Vianneye

* V sobotu 6. srpna – svátek Proměnění Páně

V úterý 2. srpna v 15 hodin budou zvonit zvony na všech kostelích k modlitbě za brutálně zavražděného francouzského kněze Jacquese Hamela. Modleme se v této chvíli za všechny oběti útoků z řad křesťanů a za mír ve světě.

Minulou středu proběhl úklid naší baziliky. Děkujeme všem, kteří se na úklidu podíleli.

Minulé pondělí jsme prožili v naší farnosti velkou radost. Přivítali jsme 400 mladých lidí z augustiniánských farností celého světa, putujících na setkání s papežem do Krakova. S mladými lidmi k nám připutovalo asi 30 otců Augustiniánů s generálním představeným našeho řádu Alejandrem Moralem Antonem. V tomto společenství jsme slavili složení prvních řádových slibů čtyř augustiniánských noviců, pocházejících z Vietnamu a z Afriky. Děkujeme všem, kteří nám v pondělí v těchto náročných úkolech pomáhali.

Za dva týdny, v pondělí 15. srpna budeme v naší farnosti slavit Nanebevzetí Panny Marie, naši hlavní pouť. Je dobrou tradicí připravit se na tuto slavnost třídenní duchovní obnovou. V pátek, v sobotu a v neděli, vždy v 18:00 h bude sloužena mše svatá. Boží slovo bude hlásat otec Milan Hermanovský, augustinián ze Slovenska. Na toto triduum jste srdečně zváni, pozvěte i své přátele a známé.

V našich modlitbách vyprošujme dále Boží ochranu a bezpečné prožití prázdnin ministrantům, dětem a mládeži naší farnosti.

Založili jsme novou internetovou stránku naší farnosti: www.opatstvibrno.cz. Budeme vděčni za vaše připomínky a nápady, co byste na webu své farnosti rádi našli.

Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a úspěšný pracovní nebo dovolenkový týden.

31.7.2016 18.neděle v mezidobí

Kaz 1,2; 2, 21 – 23; Kol 3, 1 – 5. 9 -11; Lk 12, 13 – 21

Náš život na zemi je stále něčím ohrožen. Hledáme zdroje, příležitosti, které nám pomohou bránit a i ubránit se před vznikajícím ohrožením. Ohrožují nás různé nemoci, mnoho lidí prožívá existenční nejistotu, zažíváme agresivitu od druhých. Naše jistoty jsou neustále v ohrožení. Potřebujeme a bytostně toužíme po bezpečí. Velmi rychle zjistíme, že naše osobní schopnosti a možnosti jsou omezené a že ani to, co nabízí druzí, nestačí.

Svět, ve kterém žijeme, nám stále podsouvá, že když budeme mít peníze, budeme si moci koupit všechno, co potřebujeme. Namlouváme si, že peníze jsou tím, co pocit bezpečí do budoucna zajistí. Takže usilujeme o získání co nejvíce peněz.

Začátek dnešního evangelia hovoří o tomto směru lidského myšlení: „Mistře, řekni mému bratrovi, aby se se mnou rozdělil o dědictví!“ Myslíme si: Když budu mít trochu víc peněz, budu ve větším bezpečí, pocítím klid, protože jsem dostal další prostředky, abych si pomohl.

Ježíš se touto žádostí odmítá zabývat, tento problém odmítá řešit. Možná nás Ježíšova reakce překvapila. Ježíš přišel vykořenit naše myšlení, které v penězích a v hmotných statcích hledá bezpečí. Ježíš tímto podobenstvím ukazuje nesmyslnost tohoto lidského myšlení. Objasňuje, že si člověk za peníze ani zdraví ani život nekoupí. Na prvním místě člověk musí mít živý vztah k Bohu. Bůh je jediný zdroj zdraví, bezpečí a dárce pravého štěstí člověka. Bůh je jediným Pánem života a smrti.

Je iluzí, vidět svůj prospěch v bohatství, štěstí dosahovat penězi, protože ještě této noci mohu být okraden, nebo, což je ještě horší, tuto noc mohu zemřít. Ježíš varuje: „Blázne, ještě této noci budeš muset odevzdat svou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?“

V prvním čtení starozákonní mudrc sdílí své myšlenky, své zkušenosti a říká: „Marnost nad marnost, všechno je marnost“. Myslím si, že jsme velmi vzdáleni od takového pohledu na všechno, co nám přináší pozemský život.

V evangeliu najdeme i jiná Ježíšova slova, která vysvětlují, že člověk ve svém životě volí mezi dvěma cestami. Po jedné cestě jdeme s vírou a důvěrou v Boží péči, po druhé cestě kráčejí lidé důvěřující mamonu, to je penězům a hmotným statkům. Jedna cesta vede k Bohu, druhá skrze mamon, to je peníze a hmotné statky, vede k věčné záhubě. Kromě toho se jedná o cesty, které jdou každá opačným směrem. Vybrat si můžeme jen jeden směr.

Nejbližší jsou nám samozřejmě peníze. Křesťanství je místem, kde bychom se měli učit hledat své bezpečí v Bohu. Porozumět, že skutečnou podporu a zdroj svého štěstí najdeme v Boží milosti. Když se rozhodneme otevřít se Bohu, Bůh nás bezpečně povede životem ke šťastné věčnosti. O tom mluví svatý Pavel v dnešním druhém čtení.

Volíme si svobodně cestu a hodnoty, na nichž stavíme svou budoucnost. Jedna cesta vede vzhůru, druha zůstává dole. Pavel povzbuzuje: „usilujte o to, co je nahoře, kde je Kristus po Boží pravici“. A doporučuje: „Umrtvěte proto všechno, co je ve vašich údech pozemského: smilství, nečistotu, chlípnost, zlou žádostivost a chamtivost“. Obtížnější je jít nahoru, snadno jdeme dolů.

Jako křesťané máme vůči sobě základní úkol, pomáhat si navzájem na cestě k Ježíši Kristu. On již sedí po Boží pravici a čeká na každého z nás. Naše spojení s Kristem začalo přijetím svátosti křtu. Upevňujme se navzájem ve víře, že náš život je s Kristem skrytý v Bohu, a že za nějaký čas, spolu s ním, budeme žít ve slávě.

Svátost křtu nás spojila se spasitelnou smrtí Ježíše a zároveň nás uvedla na cestu, která směřuje nahoru, k setkání s Bohem skrze naše zmrtvýchvstání. Tato cesta nahoru vede přes opuštění všeho pozemského, co je nám tak blízké a známé, s čím se tak těžko a neradi loučíme. Každý krok nahoru je zároveň opouštěním hodnot tohoto světa. Zavrhuji podporu a bezpečí, dříve hledané v materiálních statcích a v penězích.

Je jisté, že na této cestě nahoru je nejdůležitější, abychom si navzájem nelhali předstíranou zbožností, náboženskými praktikami, ale abychom měli odvahu napomínat se navzájem a pomáhat si v modlitbě vzdávat se věcí tohoto světa, zříkat se hodnot, kterými žije tento svět.

Svátost křtu je začátkem dalších neustálých voleb Boha skrze vyznání víry, že Ježíš je můj osobní Pán a Spasitel. Toto vyznání mě vede k odmítání všeho, co je proti Bohu, co Boha v mém životě snižuje.

Mezinárodní setkání augustiniánů a jejich příznivců 25.7.2016

SLA_2261_1

Minulé pondělí jsme v naší farnosti prožili mimořádnou událost. Přivítali jsme 400 mladých lidí z augustiniánských farností celého světa, putujících na setkání s papežem do Krakova. S mladými lidmi k nám připutovalo asi 30 otců Augustiniánů s generálním představeným našeho řádu Alejandrem Moralem Antonem. V tomto společenství jsme slavili složení prvních řádových slibů čtyř augustiniánských noviců, pocházejících z Vietnamu a z Afriky. Radostné okamžiky je možné shlédnout ve fotogalerii.

30.7.2016 sobota 17.týdne v mezidobí

Mt 14, 1 – 12

Po sérii podobenství, ve kterých Ježíš vysvětloval principy Božího království, pravdu o Boží blízkosti člověku, popisuje evangelista Matouš popravu Jana Křtitele.

Myslím si, že tento příběh stětí Jana Křtitele přináší zajímavou odpověď na otázku, proč lidé nechtějí přijmout pravdu o Božím království, nechtějí se podřídit vládě Boha.

Na jedné straně nám Ježíš nabízí Boží ochranu, možnost svěřit se zcela do Boží péče. Ale na druhé straně je náš hříšný život, který se nám líbí. Nechceme změnit své smýšlení, nechceme se vzdát hříchu.

Jan Křtitel byl ten, kdo nekompromisně vyčítal lidem jejich hříchy. Nebál se také panovníkovi říci, že hřeší.

Žít v realitě Božího království vyžaduje jasné rozhodnutí následovat Boží moudrost, souhlasit s Boží vůlí ve svém životě. A z toho plyne nutnost přestat hřešit, změnit směr. Ježíš v podobenstvích o Božím království neustále upozorňoval na důležitost dobrého křesťanského života. Na konci bude zúčtování, které jednoznačně rozhodne o spáse nebo o zatracení.

Od prvotního hříchu máme sklon více podlehnout pokušení a hřešit, než naslouchat Bohu a jít cestou poslušnosti, která vede k věčnému životu. A pak se různým způsobem snažíme umlčet hlas, který nás nabádá a volá k obrácení.

Příběh Heroda ukazuje, jak snadno nacházíme způsob, jak se zbavit bolestných výčitek svědomí, abychom se nemuseli vzdát hříšného života.

Skutečné setkání s Bohem však vyžaduje obrácení, odchod od hříchu. Pole zaseté dobrým zrnem může být rychle zapleveleno. Mohu být špatnou rybou v síti, která bude vyhozena.

Prosme o Boží milosrdenství, abychom patřili k čtvrtině těch, v jejichž srdcích Boží slovo přináší dobrou úrodu.

28.7.2016 čtvrtek 17.týdne v mezidobí

Mt 13, 47 – 53

Ježíš v podobenství znovu vysvětluje principy nebeského království. Tentokrát použil obraz rybolovu. Ježíš zase ukazuje, že realita nebeského království je Boží nabídkou lidem na Zemi, ve které člověk může žít obklopen Boží péčí. Síť této Boží nabídky chce shromáždit všechny lidi. Bůh neodpírá svou lásku žádnému člověku. Boží srdce chce k sobě přitáhnout každou lidskou bytost, jako tato evangelní síť, která zahrnuje všechno možné.

Ale nakonec přichází chvíle, kdy jsou naplněné sítě vytříděny: „Co je dobré, vyberou do nádob, co však za nic nestojí, se vyhodí“. Ježíš nás znovu vede k zamyšlení nad kvalitou našeho křesťanství. Skutečnost, že přicházíme do kostela, ještě nic nevypovídá. Pro Boha je důležitá velikost lásky, se kterou žijeme každý den. V každém našem jednání musíme být spravedliví.

V tomto bodě vyvstává otázka, jak můžeme být spravedliví? Jak je možné žít podle přikázání lásky k bližnímu?

Ježíš, když odpovídá na tuto otázku, hovoří o učitelích Zákona, kteří jako učedníci nebeského království dobře učí o Božích věcech. Potřebujeme najít v církvi takové kazatele, kteří budou dobře vysvětlovat Boží pravdy. A my sami potřebujeme mít odvahu a pokoru, abychom přijali z úst kazatelů Božího slova napomenutí a napravili se. Proto máme učitelský úřad církve, proto jsou ustanoveni pastýři církve v osobách biskupů, kněží a katechetů, aby rozlišovali, co je správné a co je v našich životech špatné. Oni přijali dar Ducha svatého, aby správně vedli k porozumění Božímu slovu.

27.6.2016 středa 17.týdne v mezidobí

Mt 13, 44 -46

Království Boží, o kterém mluví Ježíš v evangeliu, je termínem, který hovoří o Boží moci a Boží vládě. Náš lidský život na Zemi může být podroben Božímu pánování. Ježíš svým příchodem na zem a především svými spásonosnými skutky, což je kříž a zmrtvýchvstání, otevřel lidem možnost života v plné Boží přítomnosti. Máme v Ježíši plný přístup k Bohu, můžeme říkat Bohu otče, tatínku. Být členem Božího království, občanem Božího království přináší člověku přístup k celé Boží všemohoucnosti. Všechno tedy, co patří Bohu, co je jeho vlastnictvím, je mi k dispozici. Co Bůh člověku nabízí, Ježíš ukázal svým životem, svými skutky, které dělal: uzdravení, vzkříšení, vyhánění zlých duchů, přinesl naději.

Takže můžeme žít v Božím království, v Boží péči, pod Boží vládou zde na zemi.

Ježíš říká, že Boží království je podobné pokladu ukrytému v poli, je podobné vzácné perle, kterou hledá obchodník. To znamená, že Boží království je něco, co můžeme najít, můžeme vypátrat, můžeme odkrýt.

Realita křesťanského života ukazuje, že často nemáme zájem nalézt tento poklad, najít tuto perlu a koupit ji. Abychom vykopali tento poklad, abychom našli tuto vzácnou perlu, museli bychom se namáhat, vynaložit úsilí. Proč si nechceme dát tuto práci? Proč nechceme vykopat tento poklad?

Není to proto, že se Boha bojíme? A pak pouvažujeme podřízení se Boží vůli za obtížné a pro nás nevýhodné.

Potřebujeme konečně uvěřit, že Bůh je dobrý, že je ten, o kterém malá Tereze říkala: Bůh je dobrý tatínek. Podřídit se tomuto milujícímu tatínkovi je tou nejlepší životní volbou.

26.7.2016 úterý 17.týdne v mezidobí

Mt 13, 36 – 43

Dnešní podobenství o pšenici a plevelu obsahuje několik důležitých informací o církvi, o křesťanství. Ježíš v tomto podobenstvím nemluví o lidech ve světě, ale o křesťanech, to je o těch, kteří se stali občany Božího království.

Naslouchání Božímu slovu a přijetí jeho obsahu přivádí člověka do prostoru Boží vlády, Boží moci. Předchozí kapitoly evangelia mluvily o hlásání Božího slova. Ježíš hlásané slovo evangelia srovnával s rozséváním obilí do půdy. Říkal, že pouze jedna čtvrtina posluchačů evangelia je schopna přijmout Boží slovo skutečně, takže to slovo může přinést dobrou úrodu, to znamená opravdový prospěch v lidském životě.

Ježíš slova dnešního evangelia směřuje právě na tuto jednu čtvrtinu, a varuje před nebezpečím ztráty tohoto dobra, které bylo zaseto do jejich srdcí. Dobro zaseté do lidského srdce je stále ohrožené působením zlého ducha. Zlý duch trvale číhá, aby mohl do lidského srdce zaset zlo.

Člověk, který se postavil na stranu evangelia, přijal ve křtu přítomnost Ducha svatého a pak najednou svými ústy hlásá názory, které jsou v rozporu s Bohem, začíná jednat v rozporu s Božími přikázáními, odchází od Boha a staví se na stranu zlého.

Slovo evangelia je pravdou, je to největší dobro, které člověk může získat. Je velikým neštěstím, když člověk odmítá dobro a volí si zlo. Je tragické, když krásně rostoucí obilí, přehluší plevel.

Myslím si, že textem dnešního evangelia nás Ježíš volá k pozornosti v dodržování jednoty našeho jednání s Božím slovem. Varuje před následky odmítnutí Boží moudrosti a přijetí návrhů zlého ducha. Ježíš nechce, aby se náš život stal polem, které je zarostlé plevelem.

Dětský sboreček

Milí rodiče,  

poz2Pokud máte doma ratolesti, které rády a hodně zpívají, zkuste rozvinout jejich talent v našem Dětském sboru baziliky. Tento sbor má za sebou první zkušební rok provozu, a jelikož naše dětské členy zpívání baví, moc rádi rozšíříme jejich řady o nové posily.

Zkoušet začneme od září 2016. Zkoušky probíhají každou neděli po skončení „deváté“ na faře. Děti prochází hlasovým cvičením, základy hudební nauky a nácvikem skladeb, které budou provedeny při liturgii.

Zpívání v dětském sboru není jen zábava, ale i příležitost k zapojení se do průběhu liturgie, a také přiučení se novým vědomostem v oblasti hudby. Pokud Vaše dítě hraje na nějaký hudební nástroj, bude i tento talent využit. Cílem dětského sboru je nejen přivést děti k lásce k hudbě, ale i vychovat dobré zpěváky.poz

Dětský sbor řídí starobrněnský varhaník Stanislav Boldižár, sbormistr Komorního sboru baziliky. Chod sboru zajišťuje Veronika Dvořáčková, členka Komorního sboru baziliky. Činnost Dětského sboru baziliky je zřízena pod záštitou P.Wíta.

Pokud Vás naše činnost zaujala, kontaktujte nás na adresách:

Stanislav Boldižár: boldizar.stanislav@seznam.cz

nebo Veronika Dvořáčková: taficek@seznam.cz

Ohlášky 24.7.2016

Dnes slavíme 17. neděli v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

* V pondělí 25. července – svátek svatého Jakuba Staršího, apoštola a památka svatého Kryštofa.

V naší bazilice bude toto pondělí mimořádně mše svatá v poledne, okolo 12 h –až dorazí poutníci. Hlavním celebrantem bude otec Alejandro Moral Anton, generální představený Augustiniánů. Na mši svaté přivítáme mládež augustiniánských farností z celého světa, která putuje na setkání s papežem Františkem do Krakova. Na tuto mši svatou všechny farníky srdečně zveme.

* V úterý 26. července památka svatých Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

* Ve středu 27. července památka svatého Gorazda a druhů

* V pátek 29. července památka svaté Marty

Ve středu 27. července bude po večerní mši svaté úklid baziliky. Prosíme farníky, kteří mohou pomoci, aby rozšířili řady uklízejících. Děkujeme za vaši ochotu.

V modlitbách prosme o ochranu pro ministranty, děti a mládež naší farnosti, kteří jsou na táboře.

Vy, kteří z nějakého důvodu nemůžete přijímat svaté přijímání, přicházejte si pro požehnání. Znamením, že jdete pro požehnání je ukazováček pravé ruky na rtech. Rodiče, přinášejte prosím pro požehnání své malé děti. Založili jsme novou internetovou stránku naší farnosti: www.opatstvibrno.cz. Budeme vděčni za vaše připomínky a nápady, co byste na webu své farnosti rádi našli.

Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a úspěšný pracovní nebo dovolenkový týden.