Ohlášky 21.8.2016

Farní ohlášky 21. srpna 2016

Dnes slavíme 21. neděli v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

* V pondělí 22. srpna – měsíční památka sv. Rity, mše svatá bude v 18hod

* Ve čtvrtek 24. srpna – památka sv. Bartoloměje, apoštola

* V pátek 26. srpna – památka sv. Moniky

* V sobotu 27. srpna – slavnost sv. Augustina. Poutní mše bude v 18:00hod, mše svatá v sobotu ráno nebude

Příští neděle bude 22. neděle v mezidobí

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách a důstojném průběhu oslav Nanebevzetí Panny Marie. Zvláště ženám, které napekly dobré koláčky, uklidily nám baziliku a podávaly občerstvení před bazilikou, též zpěvákům, ministrantům a všem, kteří přiložili ruku k dílu. Pán Bůh zaplať za vaši nezištnou pomoc.

V sobotu 27. srpna budeme slavit poutní mši svatou ke cti sv. Augustina, hlavním celebrantem a kazatelem bude otec Josef Čunek SJ. Na tuto pouť jste srdečně zváni.

Zveme maminky a možná i tatínky na mateřské dovolené s jejich malými dětmi na společenství na faře, na 3. nádvoří – do rajské zahrady. První setkání nově vznikajícího společenství bude 15. září. Setkání budou probíhat vždy ve čtvrtek dopoledne, v době od 9.30 do 11.30 hodin. Zájemci, hlaste se na e-mail: hartlovaludmila@seznam.cz. Budeme velmi vděční za Vaše podněty, nápady a očekávání, můžete nám je sdělit na email již o prázdninách. Pokusíme se vytvořit pro vás a vaše děti co nejpříznivější prostředí.

Pro vznikající společenství nejmenších a malých dětí bychom přivítali vhodné hračky. Pokud máte možnost darovat na tento účel vhodné, pro vás již nepotřebné, ale zachovalé hračky, přineste je prosím na sbírku, která se uskuteční od 15. 8. do 15. 9. zde v sakristii baziliky. Přebytek hraček bude zaslán dětem na Ukrajinu. Založili jsme novou internetovou stránku naší farnosti: www.opatstvibrno.cz. Můžeme na nich najít farní ohlášky, fotogalerii událostí z naší farnosti, některé homilie P. Jana Biernata. Máme nový farní e-mail: brno-starebrno@dieceze.cz

Výuka náboženství v naší farnosti začne od pondělí 12. září 2016. Rozvrh najdete na vývěsce. Přihlášky jsou k dispozici v sakristii kostela, kam je vyplněné můžete přinášet. Náboženství se bude vyučovat i na ZŠ Hroznová a ZŠ Křídlovická.

Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a úspěšný pracovní nebo dovolenkový týden.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 15.8.2016

P.Maria

„Matičko Boží Svatotomská, spěcháme s láskou ve Tvůj chrám,k modlitbě díků vzpínáme ruce, že takou Matku Bůh dal nám!“

Při včerejší slavnostní poutní mši v naší bazilice kázal Mons. Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnský, o vděčnosti. Vzdávejme i my díky za tento den. Za to, že jsme mohli přijít do našeho chrámu k obrazu Boží Matky a mohli tu prožít ve skutečném společenství a nádherné atmosféře slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Kéž nad námi a naším městem Panna Marie Svatotomská stále drží svou ochrannou ruku a my ji za vše nezapomínejme děkovat.

„Ó Paní vítězná, nebeská Královno, lid k nebi toužebný vysílá hlas:
Matičko Boží Svatotomská, po všechny časy ochraň nás!“

(vděční farníci)

Přípravy na pouť 2016

kolace4
Horečné přípravy na pouť
Zatímco mužská část v sobotu 13. srpna oprašovala cenné části naší baziliky, dámská část se věnovala pečení poutních koláčů. 15 párů pilných rukou, jak mladých, tak i léty zkušených, se pustilo do výroby téměř 2 tisíc makových, povidlových a tvarohových koláčků, které již tradičně patří k naší Pouti. Po slavnostní mši svaté v pondělí 15. srpna 2016 si na nich můžete pochutnat!

Ohlášky 14.7.2016

Dnes slavíme 20. neděli v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

* Dnes večer v 18 h bude mše svatá, vigílie Nanebevzetí Panny Marie. Je to poslední den tridua, přípravy na naši zítřejší pouť. Boží slovo hlásá otec Milan Hermanovský, augustinián ze Slovenska.

* V pondělí 15. srpna – slavnost Nanebevzetí Panny Marie

* V sobotu 20. srpna – památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

V pondělí 15. srpna budeme v naší farnosti slavit Nanebevzetí Panny Marie, naši hlavní pouť. Poutní mši svatou 15. srpna bude sloužit pomocný biskup naší diecéze otec Pavel Konzbul. Na tuto pouť jste srdečně zváni, pozvěte prosím i své přátele a známé.

Děkujeme všem, kteří se minulou středu podíleli na úklidu baziliky. Též našim ministrantům, kteří včera očistili stříbrný oltář.

Zveme maminky a možná i tatínky na mateřské dovolené s jejich malými dětmi na společenství na faře, na 3. nádvoří – do rajské zahrady. První setkání nově vznikajícího společenství bude 15. září. Setkání budou probíhat vždy ve čtvrtek dopoledne, v době od 9.30 do 11.30 hodin. Zájemci, hlaste se na e-mail: hartlovaludmila@seznam.cz. Budeme velmi vděční za Vaše podněty, nápady a očekávání, můžete nám je sdělit na email již o prázdninách. Pokusíme se vytvořit pro vás a vaše děti co nejpříznivější prostředí.

Pro vznikající společenství nejmenších a malých dětí bychom přivítali vhodné hračky. Pokud máte možnost darovat na tento účel vhodné, pro vás již nepotřebné, ale zachovalé hračky, přineste je prosím na sbírku, která se uskuteční od 15. 8. do 15. 9. zde v sakristii baziliky. Přebytek hraček bude zaslán dětem na Ukrajinu.

Minulý týden byla dokončena oprava další části fasády baziliky. V loňském roce nás opravy baziliky stály 2 013 951 Kč. V tomto roce do oprav byly investovány 4 603 415 Kč. Celkem tedy investovaná částka činí 6 617 366 Kč. Obracíme se na vás s prosbou o finanční pomoc. Další sbírka na opravu baziliky bude příští neděli 21. srpna 2016. Za vaši štědrost předem děkujeme. Založili jsme novou internetovou stránku naší farnosti: www.opatstvibrno.cz. Můžeme na nich najít farní ohlášky, fotogalerii událostí z naší farnosti, některé homilie P. Jana Biernata.

Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a úspěšný pracovní nebo dovolenkový týden.

14.8.2016 20.neděle v mezidobí

Jer 38, 4 – 6. 8 -10; Žid 12, 1 – 4; Lk 12, 49 – 53

Starozákonní proroctví předpověděla příchod Mesiáše, který přinese lidem, a také zemi pokoj. Když se v Betlémě Ježíš, Syn Boží, narodil, andělé zvěstovali zemi pokoj. Proč tedy říká Ježíš v dnešním evangeliu, že přišel dát zemi rozdělení, postavit lidi proti sobě, i ty nejbližší?

Při pohledu na dějiny lidstva můžeme říci, že lidé nedokázali společně žít v míru. Stále se objevovaly nové a nové války, někdy neuvěřitelně kruté. Naše země nebyla a také není místem klidu, místem míru, harmonického soužití lidí mezi sebou. Mír na zemi je jednou ze skutečností nejvíce žádaných a nejhůře dosažitelných. Kolikrát nám mocní tohoto světa lhali, že všechno bude v pořádku, že se dohodli. Ale čím větší bylo ujišťování o míru, tím hroznější byly útrapy války. Historie nám ukazuje, že člověk nebyl a dále není schopen zajistit pokoj a tím bezpečný život na zemi.

Na velkou lidskou touhu po míru Bůh odpověděl vtělením druhé osoby Nejsvětější Trojice. V Ježíši z Nazareta se Bůh stal člověkem. O Ježíši se říká, že je knížetem pokoje, že je dárcem míru. Proč tedy Ježíš v dnešním evangeliu říká, že přinesl zemi rozkol, že je ten, který lidi rozděluje?

Odpověď najdeme v lidském srdci. Člověk na jedné straně není schopen být opravdu dobrý k druhým a na druhé straně je neuvěřitelně arogantní a pyšný, není schopen přijmout napomenutí, aby se napravil. Po prvotním hříchu se stal člověk sobecký. Dobro je možné konat pouze tehdy, když je srdce člověka formováno přikázáním lásky k bližnímu, pouze tehdy, když je člověk spravedlivý. Ale nikdo z lidí nemá a nebude mít vnitřní sílu ani schopnost stát se spravedlivým, milovat druhého absolutní láskou. Nechceme přiznat a uznat skutečnost, že jsme hříšníci a nutně potřebujeme pomoc Boha. Dominance sobectví v životě člověka a ovoce tohoto sklonu ničí pokoj mezi lidmi, zbavuje náš život bezpečí.

Svatý Pavel nás učí, že Ježíš Nazaretský svou smrtí na kříži zboural zeď nepřátelství, která oddělovala lidi od sebe navzájem, a přinesl milost smíření, přinesl život v bratrství a v pokoji. V druhém čtení se píše: „Myslete na to, co musel snést od hříšníků.“

Na jedné straně člověka sobectví zbavuje možnosti budovat mír, bezpečnost, a na druhé straně, se člověk nechce sobectví zbavit a nechce přestat hřešit. Řeč o pokání, obrácení, vnímáme jako šlápnutí na kuří oko. Ježíš se svým evangeliem je mnoha lidem nepřijatelný, protože nám říká, že způsob života podle sebe, podle světových standardů je špatný a netvoří strukturu bezpečí a pokoje. Potřebujeme pomoc, ale nechceme přijmout cestu, která k pokoji vede. Plánujeme si své cesty, na kterých chceme vybudovat bezpečný svět, mír mezi lidmi. Všechny předchozí generace lidstva byly svými plány nakonec zklamány, ale Ježíšovu nabídku nepřijaly. Dnes je to stejné. Evangelium Ježíše je odmítané, nebo pokřivené anebo přizpůsobené lidským potřebám. Dostáváme od Ježíše nabídku cesty, která vede k míru a bezpečí, a vnímáme ji jako špatné řešení. Čelíme mnoha problémům a hrozbám, přesto Ježíšovu nabídku pomoci nepřijímáme, považujeme ji za ještě větší zlo.

Život proroka Jeremiáše nám to ukazuje. Varoval svůj národ před hrozícím nebezpečím, ukazoval také cestu záchrany, ale byl odmítnut, nikdo ho nechtěl poslouchat. Ohlášené nebezpečí přišlo. Jeruzalém byl obležen Babyloňany. Jeremiáš znovu varoval obyvatele Jeruzaléma před hrozící tragédií, ale také ukazoval východisko, cestu záchrany. Za to byl hozen do nádrže a tím odsouzen k smrti. Obvinění znělo: „Tento člověk nehledá blaho tohoto lidu, ale jeho neštěstí“. Jeremiášovo poukazování na hřích obyvatel Jeruzaléma, který je vedl k tragédii, bylo odsouzeno jako špatné a zbytečné. Také neposlechli jeho doporučení, která vedla k záchraně.

Modlitba k Matce Boží Svatotomské

P.Maria

MODLITBA K MATCE BOŽÍ SVATOTOMSKÉ:

Maria, Matko Boží, obracíme se k Tobě, která jsi nechala v našem městě Brně trvalé znamení své péče a pomoci. V lidsky beznadějné situaci, jsi město ochránila před zničením, obyvatele před oloupením a vyvražděním, ženy před ponížením.

Prostřednictvím Ikony Svatotomské jsi přinesla svému lidu potěšení a posílení, upevnění v naději, a nakonec vítězství. Nepřítel Tě viděl jako „černou Marii“ ale Brňané v Tobě uviděli světlo Boží milosti. Tvá přítomnost byla pro nepřátele tmou a pohromou, pro Brňany jsi byla světelným znamením vítězství.

Panno Maria Svatotomská, náleží ti titul: „Paladium města Brna“, což znamená „záruka trvání města“.
Maria, svou přítomností skrze tuto ikonu, vyprošuješ Boží péči a pomoc každému z nás. Přicházíme dnes k Tobě, abychom Tě společně slovy našeho biskupa Vojtěcha vroucně prosili: Jednota, odvaha a odhodlání našich předků ať je vzorem i pro každého z nás. Společně děkujeme za ty, na jejichž dědictví navazujeme. Stojíme před Tvým obrazem a prosíme za nás, abychom měli stejnou víru, odhodlání a odvahu překonávat překážky, jako oni. Abychom v jednotě s Bohem i mezi sebou navzájem mohli vítězit ve všech bitvách našeho života. Prosíme, buď nám stále zárukou setrvání v Boží milosti.

Amen.

Zájezd Krakov – 22.5.2016

P1090720

Milí farníci,

dne 22.5.2016 jsme se s otcem Janem zúčastnili zájezdu do Krakowa. Byl to velmi krásný a poučný výlet, kdy jsme během jednoho dne mohli shlédnout ty nejkrásnější památky a důležitá místa v tomto nádherném městě. A protože na tento den připadl svátek svaté Rity nesměla chybět ani návštěva kostela svaté Kateřiny a následná účast na mši svaté, kde jsme svátek svaté Rity oslavili. Díky manželům Kolářovým a Stuchlíkovým se s vámi můžeme o tyto pěkné chvíle podělit ve fotogalerii.