Ohlášky 33.neděle v mezidobí

Dnes slavíme 33. neděli v liturgickém mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

* ve čtvrtek 17. listopadu – památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

Příští neděle je poslední v liturgickém roce, církev slaví Slavnost Ježíše Krista Krále.

Pravidelné pastorační aktivity naší farnosti:

* Úterý: setkání mládeže ve 20:00 hod. v učebně kláštera.

Tento týden se nekoná:

* Dnes, v neděli: zkouška dětského sboru naší baziliky

* Ve čtvrtek 17. listopadu 2016 všechny pravidelné aktivity z důvodu státního svátku.

Děkujeme všem ochotným farníkům za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.

Rodiče, kteří chtějí nechat pokřtít své dítě v naší bazilice, musí absolvovat přípravu. Příprava se bude konat vždy první středu v měsíci v 19:00 hod. na faře. První setkání bude v prosinci.

V polovině ledna příštího roku začne v naší farnosti příprava na biřmování. Zájemci, hlaste se u otce Jana Biernata.

Srdečně Vás zveme na sobotu 26. listopadu na společné tvoření adventních věnců. Sejdeme se odpoledne v 15 hod. v učebně kláštera. Účastnický poplatek je 50 Kč, v ceně jsou zahrnuty větve, drát a korpus na věnec. Svíce a další ozdoby si přineste s sebou. Je nutné se přihlásit předem. Zájemci se přihlásí v sakristii kostela.

Příští neděli 20. listopadu na slavnost Ježíše Krista Krále zazní při mši svaté v 11 hod. Mešní Ordinárium od Zdeňka Pololáníka, díla Johanna Sebastiana Bacha, Jamese Chepponise a dalších. Vystoupí Starobrněnský chrámový sbor, sbor Magnificat z Újezda u Brna, orchestr a sólisté. Diriguje Jiří Klecker – koncertní mistr Janáčkovy opery, na varhany hraje Jiří Lang.

Starobrněnský chrámový sbor zve všechny, kteří rádi zpívají, do svých řad. Scházíme se každou středu v 19:00 v učebně kláštera. Kontaktní email: sborbaziliky@gmail.com. Těšíme se na každou novou tvář.

Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a úspěšný pracovní týden.

12.11.2016 sobota 32.týdne v mezidobí

Lk 18, 1 – 8

V evangeliu nám Ježíš připomíná pravdu o Boží dobrotě. Jestliže my, lidé, kteří jsme k sobě navzájem často velmi zlí, bolestivě si ubližujeme, umíme být také dobří, umíme si navzájem pomáhat, mnohem více dobrý je Bůh: „A Bůh by se nezastal svých vyvolených, kteří k němu volají ve dne v noci, a nechal by je dlouho čekat?“ Ježíš nám dal jasný příslib: „říkám vám, že se jich rychle zastane!“

Bůh není ten, který se raduje z našich bolestí, trápení a bezradností. Ale my to Bohu často přičítáme. Říkáme, že nás trestá, že nám posílá stále nějaké kříže.

Nejsou naše výčitky Bohu výsledkem naší neschopnosti modlit se? Ježíš v podobenství o nespravedlivém soudci ukazuje na nutnost vytrvalé modlitby: „Je třeba stále se modlit a neochabovat“.

Ježíš dále vysvětluje, že naše modlitba k Bohu bez víry nic neznamená. Modlitba musí být založena na víře: „Ale nalezne Syn člověka na zemi víru, až přijde?“

Pouze modlitba plná víry je účinná, protože jen tak nás otevírá k přijetí Boží pomoci, Boží milosti. Člověk bez víry se nemůže líbit Bohu. Poněvadž víra je klíčem, který otevírá dveře našeho života, aby nás Bůh mohl navštívit, aby nám mohl pomoci. A nejde o nějakou víru v něco, ale o víru, která je jasným přesvědčením srdce, že Bůh je dobrý, že v něm není žádné zlo.

Aby Bůh mohl člověku pomoci, člověk musí přichystat místo pro toto setkání, tím je modlitba proniknutá vírou v neomezenou Boží dobrotu.

Modlitbu můžeme přirovnat k letišti a Boží milost k letadlu. Bůh je vždy velmi štědrý, proto letadlo musí byt velmi veliké. A pak, aby letadlo mohlo přistát, potřebuje dostatečně dlouhou přistávací dráhu.

Pokud mám problém s takzvanou nevyslyšenou modlitbou, měl bych se zeptat sám sebe, zda se modlím a jaká je kvalita mé modlitby.

10.11.2016 čtvrtek 32. týdne v mezidobí

Lk 17, 20 – 25

V dnešním evangeliu se farizeové ptali Ježíše na příchod Božího království. V židovském vědomí bylo Boží království spojené s určitým teritoriem a s určitým národem, ve kterém Bůh vládne. Ježíš odpověděl, že Boží vláda se nepodobá lidským strukturám státu. Bůh svou vládou neodráží nic, co známe ze struktur vlády na zemi.

Vládcové tohoto světa nás neustále klamou, aby nás mohli využívat pro své sobecké cíle a často nás i ničí. Naproti tomu Boží moc nás chce udělat šťastnými a na konci pozemského života nám dát život věčný.

Ježíš dále řekl, že Boží království je již mezi jimi a nepřímo ukázal na sebe, když mluvil o Synu člověka.

Z toho plyne, že Boží království je tam, kde je přítomen Ježíš Kristus, kde člověk vyzná, že Ježíš Nazaretský je jeho osobní Pán a Spasitel. Oblast Božího království nemůžeme vidět. Místem Božího kralování je lidské srdce, které se podřídilo Ježíšově vládě, kde Ježíšovo Evangelium je základem pro život člověka. A, bohužel, my lidé nemáme dobrý vhled do srdcí bližních, moc nevíme a snadno se můžeme mýlit.

Ježíš nás dnes v evangeliu varuje, abychom byli prozíraví při hodnocení náboženských postojů. Abychom nepřijímali vše, co lidé a zvlášť někteří liberální pastýři církve říkají a za evangelium vydávají: „Budou vám říkat: Hle, Boží království je zde!, Hle, je tady! Neodcházejte a neběhejte za nimi! Boží království je mezi námi, protože Ježíš Kristus je přítomen ve svátostech církve. Prostřednictvím vědomého přijímání svátostí Boží království vstupuje do našich životů a žije v nás.

Aby nás Bůh mohl zahrnout svou láskyplnou péčí, musíme poctivě vyznávat, že Ježíš Kristus je náš osobní Pán a Spasitel, že skutečně toužíme vidět Syna člověka v poslední den, vidět ho tváří v tvář. Pak s ním budeme kralovat navěky.

Pobožnost za zemřelé 6.11.2016

SLA_0911

V neděli 6. listopadu při mši svaté jsme vykonali pobožnost za duše blízkých zemřelých.
Rodiče napsali na lístek svým dětem jména zemřelých, které jsme chtěli přinést Bohu v modlitbě.
Děti jména zemřelých přečetly, spolu s dospělými za ně zapálily svíčku a v průvodu jsme se všichni odebrali k misijnímu kříži před bazilkou.

(FOTO)

Z klubu maminek a dětí Kulihrášci

kulihrasci_logo

Klub maminek s dětmi má na začátku října za sebou již několik schůzek.
Pokud bylo krásné počasí, využívali jsme možnost běhat venku po rajském
dvoře 3. nádvoří. Radovali jsme se z toho, že nejsme sami, že nám Pán Bůh
posílá kamarády.
Každé společné setkání by mělo zahrnovat:
● chvíle pro hru dětí
● krátký program pro maminky na zajímavátémata o výchově, psychologii, zdraví
● krátké duchovní zamyšlení – začínali jsme od začátku, od stvoření.
● krátký program pro děti – zpívání s ukazováním a pohybem,
● krátké uvedení do tématu pro děti
● hra a tvoření podle tématu. A zase zpívání.
● Nechybí společná svačina, káva pro maminky a čaj pro děti.
A hraní a zpívání a poděkování Pánu Bohu že nás má rád.

Fotografie z třetího setkání si můžete prohlédnout ZDE