3.12.2016 1.sobota v měsíci

 

Mt 9, 35 – 10, 1. 5 – 8

Opět jsme přišli k naší brněnské Černé Madoně. Tato ikona nám připomíná velkou pomoc, kterou Bůh daroval našemu městu prostřednictvím Panny Marie. Jak jsem již dříve říkal, když si Bůh zvolí cestu k seslání pomoci, tuto cestu používá stále, je stále aktuální. Takže tento obraz Panny Marie Svatotomské je také dnes místem, kde nám Bůh skrze Marii sesílá svou pomoc. Ale nic se neděje automaticky. Bůh i Maria potřebují lidi, kteří uvěří, že touto cestou přichází Boží milost. Potřebují lidi, kteří se budou modlit před touto ikonou a také k společné modlitbě přivedou i další. Na tento úkol nás upozorňuje dnešní evangelium. Ježíš řekl: „žeň je sice hojná, ale dělníků málo“.

V dnešním světě je mnoho lidí postižených utrpením, přetížených nad jejich síly, drcených životem. Nejsou schopni sami zvládnout přicházející problémy. Žeň je hojná, protože je veliká potřeba Boží pomoci. Ale chybí ochotná křesťanská srdce, která přinesou lidem v nouzi zvěst o Boží milosti, o Boží dobrotě, která ze všech svých sil touží lidem pomáhat, tuto pomoc zprostředkovat.

Matouš píše, že „Ježíš obcházel města i vesnice … hlásal radostnou zvěst o Božím království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysíleni a skleslí jako ovce bez pastýře“. Tato věta popisuje Boží srdce, které trpí s každým člověkem spoutaným zlem a touží dát každou potřebnou pomoc. V dnešním evangeliu Matouš třikrát připomíná Ježíšova slova o pomoci: „Uzdravujte nemocné, probouzejte k životu mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte zlé duchy“. My křesťané bychom měli vědět, že Bůh netrestá, ale léčí, že vždy člověku pomáhá. Měli bychom znát dobrého Boha.

V křesťanských myslích převládá dosud přesvědčení, že Bůh člověka trestá za jeho hříšnost, ale dobrá Maria pomáhá. Bůh je přísný, tvrdý, ale Maria je dobrá. To je veliká lež. Maria je plná Boha, plná jeho milosti. Když přichází Maria, přináší Boha a jeho lásku. Jestliže jsme proniknuti představou, že Bůh je přísný, trestající, Maria pro nás nemůže nic udělat, protože naše předsudky o Bohu jí to znemožňují. Žijeme v pověře.

Dnešní svět, i křesťané, potřebují dobré dělníky na Boží žeň, kteří s jednoznačným přesvědčením budou zvěstovat Boží dobrotu, Boží lásku. Pomohou lidem zbavit se strachu z Boha.

V minulém roce náš biskup, Vojtěch Cikrle, k výročí záchrany města Brna před Švédy napsal, že naše Černá Madonna byla pro nepřátele tmou a pohromou, ale pro Brno byla jasnou jitřenkou vítězství. Obyvatelé našeho města potřebují slyšet radostnou zvěst o Boží dobrotě, že Bůh v Marii přináší uzdravení, vysvobození, potěšení.

V naší bazilice, na tomto nejstarším místě Mariánské úcty v Brně, stále vyvěrá pramen velikých milostí, ze kterého málo čerpáme, je zapomenut. Bůh potřebuje naše ochotná srdce, nadšené hlasatele Boží milosti, která se zde nabízí. Pozvěme své přátele na společnou modlitbu před Palladium města Brna. Přicházejme čerpat z pramene milosti, zvláště každou první sobotu v měsíci.

30.11.2016 středa 1.týdne adventního

Dnešní evangelium osvětluje působení Boží milosti. Když Bůh přichází k člověku, vždy přináší potřebnou pomoc: uzdravení, vysvobození od působení zlého ducha, útěchu. Bůh člověka netrestá za jeho slabost, neschopnost jednat dobře, za to, že hřeší. My lidé nejsme schopni bránit se rozmanitému zlu, které na nás útočí. Zažíváme zlé jednání druhých, ale také svá selhání. Když k nám Bůh přichází, vždy s dobrým úmyslem, chce nám pomoci odstranit zlo, které nás ovlivňuje, nebo chránit před zlem, které zaútočí.

Ježíš, když začal učit o Božím království, když mluvil o příchodu Boha k člověku, činil současně různá znamení a zázraky, které přinášely uzdravení a vysvobození ze zla. Lidé mohli vidět, že „ němí mluví, zmrzačení jsou uzdraveni, chromí chodí a slepí vidí“. Takže vždy, když Bůh přichází k člověku, nepřichází trestat, ale léčit.

Dnešní evangelium říká, že když Ježíš uzdravil lidi, pak ještě zázračně rozmnožil chleba. V zázraku rozmnožení chlebů církev vždy viděla předobraz eucharistie. Eucharistie je zázrak, kterým vstupuje Bůh do těla člověka a do celého jeho bytí a jednání. Přijetí eucharistie nás otevírá Boží prozřetelnosti, způsobuje, že Bůh o nás může pečovat a chránit nás před zlem.

Ježíš svými zázraky ukazoval lidem Boží dobrotu, aby se Boha přestali bát, aby se svěřili do jeho péče. Bůh, přítomný v našich životech, se stará o naše bezpečí. Ježíš svými zázraky a uzdraveními ukázal Boží dobrotu, aby připravil srdce, která se Boha přestávají bát. Srdce, která mu důvěřují a svěřují se Boží prozřetelnosti. Pokaždé, když přijímáme svaté přijímání, bychom měli věřit, že k nám Bůh přichází, aby o nás pečoval a chránil nás od zlého.