Jak získat odpustky pro duše v očistci

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den můžete při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na dobrý úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu můžete získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné jen duším v očistci, jestliže po splnění obvyklých podmínek navštívíte hřbitov a pomodlíte se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze při návštěvě hřbitova získat takovýmto způsobem odpustky částečné.

V České republice můžeme od letošního roku pro duše v očistci odpustky získat už v týdnu před Památkou věrných zemřelých, v případě, že v obvyklé době od 2. do 8. listopadu nemůžeme z vážných důvodů navštívit hřbitovy.

Svátost smíření není nutné přijímat každý den. Stačí ji vykonat před začátkem týdne modliteb za zemřelé, v jeho průběhu, nebo až v dalších dnech po jeho skončení. Svaté přijímání a modlitba na dobrý úmysl Svatého otce jsou nutné každý den, kdy chcete plnomocný odpustek získat.

Ohlášky 29.10.2017, 30.neděle v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

-Středa 1. listopadu – Slavnost Všech svatých

-Čtvrtek 2. listopadu – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

-Pátek 3. listopadu – první pátek v měsíci – zpovídá se již od 17:00 hod.

-Sobota 4. listopadu – památka sv. Karla Boromejského, biskupa a také první sobota v měsíci. Večerní mše svatá s pobožností k Panně Marii Svatotomské bude již tradičně v 18:00 hod.

· Ve farnosti již běží všechny pastorační aktivity, informace najdete na vývěsce:

– Zveme školní mládež v pátek večer v 19:00 hod. na setkání nad Božím slovem.

– Pro předškolní děti od 4 let výše v doprovodu rodičů nebo prarodičů otevíráme nově úterní katecheze spojené se zpíváním, hrami, výtvarnými a dalšími aktivitami. K setkávání, která začnou v úterý 7. listopadu 2017 v 16:00 hod. na faře, zve děti malý Andělín. Přijďte, uvidíte, těšíme se na Vás

– V neděli 12. listopadu bude při mši svaté v 11 hod. během čtení a homilie zajištěna pro malé děti v prostorách křížové kaple vlastní katecheze. K účasti budou děti vyzvány před prvním čtením.

· V sobotu 11. listopadu 2017 se chystáme uskutečnit jednodenní pouť po augustiniánských klášterech: do Domažlic, Zaječova a Prahy. Předpokládaná cena je 600 Kč, záloha 300 Kč bude vybírána při přihlášení v sakristii. Ostatní pokyny budou přihlášeným účastníkům předány až po naplnění kapacity zájezdu.

· Nadační fond Credo vás zve na duchovní obnovu s Františkou Böhmovou s názvem Krize a naděje v manželství, která se uskuteční v sobotu 4. listopadu 2017 od 9 hod v kině Scala na Moravském náměstí v Brně. Bližší informace a přihlášky na www.duchovniobnova.cz nebo na plakátcích v předsíni kostela.

· Otec biskup Vojtěch děkuje všem, kteří přispěli do sbírky na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Celkový výtěžek sbírky bude zveřejněn na internetových stránkách fondu PULS po sečtení výše sbírky ze všech farností. Děkuje též těm, kteří přijali pozvání do velké rodiny malých dárců, a stali se donátory. Výrazem vděčnosti je modlitba a mše svatá za donátory a na jejich úmysly, která bude slavena každé první úterý v měsíci v 8:30 hod. v kostele sv. Maří Magdaleny Brně.

· V neděli 5. listopadu při mši svaté, která začíná v 9:00 hod., vykonáme pobožnost za duše blízkých zemřelých. Prosíme rodiče, aby napsali na lístek svým dětem jména zemřelých, které chceme přinést Bohu v modlitbě. Děti jména zemřelých přečtou a zapálí za ně svíčku.

· Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští pracovní týden pod ochranou Panny Marie.

22.10.2017 , 29.neděle v mezidobí

Iz 45, 1. 4 – 6; Mt 22, 15 – 21

V dnešním evangeliu Ježíš říká, že Bohu máme dát to, co mu náleží, a císaři to, co náleží císaři. Myslím si, že i my musíme pochopit tento zásadní princip. Co to znamená, dát Bohu, co mu patří?

Abychom to pochopili, vrátíme se k evangeliu minulé neděle. Byla tam řeč o svatbě a také o jednom účastníkovi, který nebyl oblečen do svátečního šatu.

Co Bůh od nás očekává, co je ten sváteční šat?

Především to, abychom se úplně – z celého srdce přijali to, co pro nás připravil, abychom využili jeho dary, abychom přistoupili na Boží nabídky, které vedou k trvalému štěstí a spáse, abychom s vděčností oslavovali Jeho lásku. Když nemáme sváteční šaty, znamená to, že nemáme zájem o to, co Bůh chcete pro nás udělat, že odmítáme jeho milost. Nezáleží nám na živém aktivním setkání s Bohem. Bůh nás nezajímá.

Dát Bohu, co mu patří, je primárně rozhodnutí k obrácení, jehož podstatou je odklon od soběstačnosti. Měli bychom vědět, že potřebujeme vše, co Ježíš z Nazareta získal svým životem a svou smrtí na kříži, že bez jeho pomoci nebudeme jednat správně a spravedlivě, a že do věčnosti nedojdeme.

Musíme uznat a přijmout, že potřebujeme setkání s tím, který se narodil z Panny Marie, který byl ukřižován za Pontia Piláta, který byl položen do hrobu, ale po třech dnech vstal z mrtvých, že potřebujeme jeho odpuštění a přátelství. Odpor k obrácení, k proměně svého života, je volbou sebeospravedlnění, je přesvědčení, že nic od Boha nepotřebuji. Rozhodnutí k obrácení je pokorným svěřením se do lásky Syna Božího, této lásky, která musí být měřítkem a kritériem mého života.

Papež Benedikt šestnáctý učí: „Když hovoříme o evangeliu, nemůžeme myslet jen na nějakou knihu nebo na nějaké učení; Evangelium je mnohem víc … Není to systém pravd víry nebo morálních přikázání, není to politický program, ale je to člověk: Ježíš Kristus jako konečné Boží slovo, které se stalo člověkem … Cílem víry je setkat se s Ježíšem Kristem, skrze Ducha svatého přijít k Bohu Otci a poznat ho jako svého Otce. Zprostředkovat víru znamená vytvořit na každém místě a vždy podmínky pro setkání s žijícím Ježíšem Kristem. Víra jako setkání s Ježíšem je vztah.“

Jak učí papež Benedikt XVI: „Na počátku bytí křesťanem není žádné etické rozhodnutí ani skvělá idea, ale setkání s událostí, s osobou, které dává lidskému životu novou perspektivu a tedy rozhodující směr. Plodným výsledkem tohoto setkání je přivádět lidi k Ježíši Kristu, k jeho Otci, aby mohli pocítit sílu Ducha svatého“.

Můžeme říci, že Bohu dáváme, co mu patří, když prohlubujeme vztah s Ježíšem Kristem. Tento vztah prohlubujeme osobní a společnou modlitbou, čtením a rozjímáním Písma svatého, aktivní účastí na Eucharistii. V evangeliu minulé neděle nám byl ukázán muž, který nebyl na svatební hostině oblečen do svátečních šatů. Oblečení do svátečního šatu je obrazem života s Kristem, jeho následování a angažovanost v křesťanském životě.

Když jsme jen diváky, těmi, kteří stojí stranou, těmi, kteří jen plní svou povinnost tím, že jsme vstoupili do kostela, sedíme v lavici a nasloucháme mši svaté, připravujeme si zavržení, cestu tam, kde je pláč a skřípění zubů.

V druhé části evangelia Ježíš říká, že císař má dostat to, co patří císaři. Co to znamená?

Císař, tedy dnes politická vláda, by měla vědět, že Ježíš Kristus je v tomto světě nad nimi. Bůh předal Ježíšovi veškerou moc a vládu nad světem. Pravým a oprávněným Pánem světa je Ježíš Kristus. Jemu se musí podřídit každá vláda na světě. Ježíšovo panování, Jeho království není idea, ale pravda, je to skutečnost.

Dát císaři, co mu patří, znamená také ukázat každé světské moci, že Bůh žije, že Bůh je reálně přítomen ve světě a také v našich životech. Před dvěma tisíci lety Bůh vstoupil do historie světa v osobě vzkříšeného Ježíše. Nemůžeme žít jako by Bůh neexistoval, nechat se řídit sloganem: Bůh není, a kdyby i byl, nemá to pro nás žádný význam.

Papež Benedikt šestnáctý v jednom ze svých projevů řekl: „Hlásání Božího království je ohlašování přítomnosti Boha, který nás zná a naslouchá nám. Boha, který vstoupil do dějin světa, aby nastolil mír a spravedlnost“.

Dávat císaři, co mu náleží, je též hlásání pravdy o Božím soudu, především svědectvím svého spravedlivého jednání. Tak to činili mnozí stateční lidé v době komunismu. Nespravedlnost světa není posledním slovem historie, existuje Boží spravedlnost.

Dávat císaři, co je císařovo, znamená vymezit se vůči světské moci a nedávat jí to, co náleží Bohu. Znamená to svědčit svým životem, že pravým vladařem tohoto světa je vzkříšený Ježíš. Zákon, podle kterého jednám, je jeho evangelium, které stojí nad každým světským právem. Mojí největší slávou a radostí je Ježíšův trůn, jeho kříž.

V prvním čtení prorok Izaiáš mluvil ve jménu Boha: „Já jsem Hospodin, jiný není, není Bůh mimo mne… Já jsem Hospodin, a nikdo jiný“.

Ohlášky 22.10.2017, 29.neděle v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

– Dnes 22. října – večer v 18:00 hod. bude mše svatá s pobožností ke svaté Ritě s požehnáním růží. Po mši svaté bude v naší kavárně setkání poutníků, kteří letos putovali s P. Angelem do Itálie.

– Sobota 28. října – svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

· Děkujeme farníkům za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.

· Ve farnosti již běží všechny pastorační aktivity, informace najdete na vývěsce:

– Upozorňujeme na novou aktivitu: v pátek večer v 19:00 hod. setkání nad Božím slovem pro školní mládež.

– Prosíme farníky, aby se zapojili do modlitby růžence před mší svatou v 17:30 hod. Měsíc říjen je zasvěcený Panně Marii, která nás k této modlitbě neustále vyzývá. Prožíváme rok, kdy si připomínáme 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě. Panna Maria nejen ve Fatimě žádala, abychom se růženec denně modlili. Odkaz Fatimy naplňujeme právě modlitbou růžence.

· V sobotu 11. listopadu 2017 se chystáme uskutečnit jednodenní pouť po augustiniánských klášterech: do Domažlic, Zaječova a Prahy. Předpokládaná cena je 600 Kč, záloha 300 Kč bude vybírána při přihlášení v sakristii. Ostatní pokyny budou přihlášeným účastníkům předány až po naplnění kapacity zájezdu.

· Nadační fond Credo vás zve na duchovní obnovu s Františkou Böhmovou s názvem Krize a naděje v manželství, která se uskuteční v sobotu 4. listopadu 2017 od 9 hod v kině Scala na Moravském náměstí v Brně. Program je určen jak pro manžele procházející krizí, tak pro ty, kteří by se jí rádi vyhnuli, mohou se jej zúčastnit i snoubenci a lidé žijící v dlouhodobém vztahu. Během akce je možnost přijmout svátost smíření, zúčastnit se přímluvné modlitby a na závěr mše svaté v kostele u jezuitů (od 16 hod.). Pro děti od 4 do 12 let je připraveno hlídání s programem. Bližší informace a přihlášky na www.duchovniobnova.cz nebo na plakátcích v předsíni kostela.

· Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští pracovní týden pod ochranou Panny Marie.

19.10.2017 čtvrtek 28.týden mezidobí

Lk 11, 47 – 54

Co na tom bylo špatné, že židé postavili prorokům náhrobky? Ježíš se o tom vyjádřil velmi kriticky. Řekl, že stavěním náhrobků se přidávají k rozhodnutí předků zavraždit proroky.

Proroci nebyli vyvoleným národem ochotně vítáni. Přinášeli většinou nějaké napomenutí. Nejčastěji kritizovali život tohoto národa, žádali obrácení, varovali před trestem. Jejich poselství je dodnes aktuální. Když čteme jejich slova, nemůžeme také neslyšet jejich výzvu k našemu obrácení. My nemáme rádi, když někdo kritizuje náš způsob života. Poslušnost Božímu slovu je našim velkým problémem.

Postavit náhrobek je ve skutečnosti dobrým způsobem, jak umlčet poselství, které je pro nás nepohodlné. Náhrobek je obrazem, který z jedné strany ukazuje, že si pamatujeme, že si někoho nebo něčeho vážíme. Ale je to především vnější projev našeho vztahu k této věci. Náhrobek ukazuje, že to, nad čím jsme ho postavili, je pro nás mrtvou minulostí.

Boží slovo není nikdy mrtvou skutečností. Ono je vždy živé i skutečné, chce způsobit to, co zvěstuje. Nemůžeme se jím zabývat jen teoreticky. Když Bůh mluví, očekává, že se to uskuteční. Náš vztah k Božímu slovu musí být vnitřní, musíme být vždy odhodláni naslouchat mu, a podle něj jednat.

Největší vraždou na tomto světě je umlčet Boží slovo. Když se jím zabýváme jen teoreticky, znamená to postavit na něm náhrobek. Neboť to, co především předává život, nemůžeme vložit do pouhé fráze, kterou se naučíme nazpaměť. Boží slovo dává život jen tehdy, když mu nasloucháme a necháme se jím pohnout.

V nedávné minulosti, po smrti papeže Jana Pavla druhého, v Polsku a zvláště v Krakově vzpomínky na něj byly zredukovány na zapálení svíčky na náměstí před papežským oknem na krakovském biskupství. Většina Poláků už dnes neví, o čem papež učil.

Postavení náhrobku, zapálení svíčky – je nějakým vnějším znamením paměti, ale především vypovídá o smrti. Není to živá paměť, která má vliv na zlepšení kvality našeho života.

Ohlášky 15.10.2017, 28.neděle v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

– Úterý 17. října – památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

– Středa 18. října – svátek sv. Lukáše, evangelisty

– Neděle 22. října – večer v 18:00 hod. bude mše svatá s pobožností ke svaté Ritě s požehnáním růží. Po mši svaté bude v naší kavárně setkání poutníků, kteří letos putovali s P. Angelem do Itálie.

· Prosíme farníky o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté.

· Ve farnosti již běží všechny pastorační aktivity, informace najdete na vývěsce:

– Upozorňujeme na novou aktivitu: v pátek večer v 19:00 hod. setkání nad Božím slovem pro školní mládež

· Příprava na 1. sv. přijímání začne v neděli 5. listopadu 2017 v 10:00 hod. na opatství.

· V sobotu 11. listopadu 2017 se chystáme uskutečnit jednodenní pouť po augustiniánských klášterech: do Domažlic, Zaječova a Prahy. Předpokládaná cena je 600 Kč, záloha 300 Kč bude vybírána při přihlášení v sakristii. Ostatní pokyny budou přihlášeným účastníkům předány až po naplnění kapacity zájezdu.

· Milí farníci, prosíme Vás, nabídněte do vznikajícího farního archívu své fotografie a dokumenty, týkající se starobrněnské farnosti a starobrněnského opatství, které máte doma. Obálky s fotografiemi předejte se svým jménem a tel. kontaktem v sakristii. Po naskenování dokumentů Vám budou nepoškozené opět vráceny. Bude dobré, když na zadní stranu fotografií napíšete tužkou datum, ze kterého daná fotografie je. Děkujeme za spolupráci.

· Dnes, v neděli 15. října začne v kapitulní síni opatství na 3. nádvoří – za bazilikou cyklus koncertů, přednášek a setkání se zajímavými lidmi, jež budou probíhat jednou za měsíc, vždy 3. neděli večer v 18:00 hod. V rámci dnešního setkání vystoupí komorní sbor baziliky s programem renesanční hudby pod vedením Stanislava Boldižára.

· Příští neděli 22. října bude sbírka na misie.

· Chceme se s vámi, farníky podělit o radostnou událost. V opatství na Starém Brně po dlouhé době opět máme mladé muže, kteří zaslechli volání k zasvěcenému augustiniánskému životu. Od září zde zahájili první etapu přípravy na řeholní a kněžský život: Jakub Starý, náš starobrněnský ministrant, Tomáš Machaj z Krakova a Július Kunc ze Slovenska. Prosíme, doprovázejte je svou modlitbou, aby byl jejich postulát úspěšný. P. Angelo povede letos jejich formaci.

· Příští neděli při mši svaté v 9:00 hod. poděkuje za dar 40 let svého života náš farář otec Wit Marciniec.

· Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští pracovní týden pod ochranou Panny Marie.

14.10.2017 sobota 27.týden v mezidobí

Lk 11, 27 – 28

Jedna z žen, která naslouchala Ježíši, vyjádřila velký obdiv Ježíšově matce, Panně Marii: „Blahoslavený život, který tě nosil, a prsy, které tě kojily!“. Je to vyznamenání Mariiny výchovy. Velikost lidství má svůj zdroj především ve správném splnění rodičovského úkolu. Podstatou velikosti Ježíše z Nazareta je život jeho rodičů Josefa a Marie. Největší vliv na formování kvality lidského života má vztah mezi manželem a manželkou.

Žena z dnešního evangelia řekla velmi důležitou věc. Manželství a rodina je kovárnou, která vyková charakter svých dětí. Manželé se musí snažit o kvalitu vzájemného vztahu. Dítě potřebuje prostředí, které je proniknuté duchem lásky, která vnáší do rodinného života pokoj a tím bezpečí. Strach nás zavírá do sebe, způsobí, že se začínáme druhých bát. V Ježíši vidíme člověka, který se druhých nebojí, je jim úplně otevřený.

Když Ježíš uslyšel slova této ženy, odpověděl: „Spíše jsou blahoslaveni ti, kdo slyší Boží slovo a zachovávají ho“.

Ježíš touto větou neřekl, že se tato žena mýlí, ale zdůraznil, že manželé jsou schopni budovat správný vztah jen tehdy, když jednají podle Božího slova, podle Božích přikázání a také se ve výchově svých dětí řídí Boží moudrostí, Božím slovem. Bůh dal v Bibli jasná pravidla, podle kterých by člověk měl jednat. Naše porozumění tomu, co je dobré a co je falešné, je velmi omezené. Sebe a také druhé uděláme šťastnými jen tehdy, když se bude naše životní moudrost zakládat na Božím slově. V tom je nám příkladem Panna Maria, když řekla: „ Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova.“ Maria celý svůj život postavila na moudrosti Božího slova.

Ohlášky 8.10.2017 , 27. neděle v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

– Úterý 10. října – svátek sv. Tomáše z Villanovy, augustiniánského řeholníka a biskupa

– Pátek 13. října – 100. výročí posledního zjevení Panny Marie fatimské, před mší svatou se pomodlíme růženec a na závěr mše svaté se zasvětíme Panně Marii

· Dnes slavíme udělení titulu „bazilika minor“ našemu kostelu. Všechny farníky srdečně zveme na odpolední oslavu na 3. nádvoří opatství v 15:30 hod.

· Děkujeme farníkům za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.

· V tomto týdnu již běží všechny pastorační aktivity:

– v neděli v 10:00 hod. zkouška Dětského sboru baziliky

– v úterý ve 20:00 hod. setkání starší mládeže

– ve středu v 19:00 hod. příprava na biřmování

– ve čtvrtek dopoledne v 9:30 hod. setkání maminek s malými dětmi „Kulihrášci“

– ve čtvrtek večer v 19:00 hod. setkání nad Božím slovem pro dospělé

– v pátek večer v 19:00 hod. setkání nad Božím slovem pro školní mládež

· Příprava na 1. sv. přijímání začne v neděli 5. listopadu 2017 v 10:00 hod. na opatství.

· V sobotu 11. listopadu 2017 se chystáme uskutečnit jednodenní pouť po augustiniánských klášterech: do Domažlic, Zaječova a Prahy. Předpokládaná cena je 600 Kč, záloha 300 Kč bude vybírána při přihlášení v sakristii. Ostatní pokyny budou přihlášeným účastníkům předány až po naplnění kapacity zájezdu.

· Milí farníci, prosíme Vás, nabídněte do vznikajícího farního archívu své fotografie a dokumenty, týkající se starobrněnské farnosti a starobrněnského opatství, které máte doma. Obálky s fotografiemi předejte se svým jménem a tel. kontaktem v sakristii. Po naskenování dokumentů Vám budou nepoškozené opět vráceny. Bude dobré, když na zadní stranu fotografií napíšete tužkou datum, ze kterého daná fotografie je. Děkujeme za spolupráci.

· Od příští neděle 15. října začne v kapitulní síni opatství na 3. nádvoří – za bazilikou cyklus koncertů, přednášek a setkání se zajímavými lidmi, jež budou probíhat jednou za měsíc, vždy 3. neděli večer v 18:00 hod. V rámci 1. setkání vystoupí komorní sbor baziliky s programem renesanční hudby pod vedením Stanislava Boldižára.

· Příští neděli bude sbírka na opravu baziliky. Dokončili jsme opravu historické augustiniánské hrobky na Ústředním hřbitově. Je to velmi zdařilá rekonstrukce.

· Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští pracovní týden pod ochranou Panny Marie.

8.10.2017, 27.neděle v mezidobí

Flp 4, 6 – 9; Mt 21, 33 – 43

Dnešní evangelium nám přináší podobenství o vinici pronajaté vinařům. Toto podobenství je obrazem, který nám ukazuje, jak s námi Bůh zachází. Majitel založil vinici, nachystal vše potřebné pro správné fungování a poté ji pronajal. Ti, kteří ji obdělávali, nemuseli nic budovat, mohli ji jen využívat. Také, pokud jde o záležitosti Božího království, vše je již Bohem připraveno.

Do reality Božího království, tedy do Boží přítomnosti, tj. do církve, ke které patříme, jsme byli zdarma uvedeni svátostí křtu. Získání Boží milosti nás nic nestojí. Spása je darem, který Bůh dává zdarma. My jsme nemuseli jít na kříž, Ježíš šel za nás. Přístup k Boží milosti máme stále zdarma.

O majiteli vinice evangelium říká, že svou vinici pronajal vinařům a vydal se na cesty. Svůj podnik úplně svěřil nájemcům. Také nám Bůh úplně svěřil svou společnost, církev. Řízení církve je v našich rukou. Bůh ve své společnosti nechal velký kapitál. Můžeme ho použít správně, nebo ho promarnit. Boží podnik je v našich rukou.

Často si stěžujeme na církev, že je špatná, že se v ní dějí zlé věci a přičítáme to Bohu. Ale celá tato mizérie, bída, se kterou se setkáváme, není Boží věcí, ale záležitostí našeho špatného řízení této společnosti. Není to Bůh, který si zvolil tyto manažery, ředitele, ale zvolili jsme si je sami. Když se ukazují jako nekompetentní, můžeme se zlobit sami na sebe. Namísto stížností na kněze, že nejsou dobří, je třeba se nejprve zeptat sám sebe, proč jsem se nerozhodl být knězem nebo řeholníkem, abych to udělal lépe. Kromě toho se nebavíme s knězem, jehož působení se nám nelíbí. Zlé věci se dějí, ale farníci nechtějí nic vidět; vážná pochybení jsou promlčena, ale za zády se pomlouvá. A tak tato společnost (církev) díky našemu selhání, tím, že se nezajímáme o její záležitosti, začíná krachovat.

Podobenství dnešního evangelia dále říká, že v určitém okamžiku majitel vinice chce vyúčtovat0 svůj zisk. A když ho nedostane, chce pronajmout svůj majetek jiným.

Pohoršuje nás, když od nás Bůh žádá život podle jeho přikázání. Ziskem Boha v této společnosti, v církvi, je život jeho členů podle evangelia v následování Ježíše Krista.

Copak je špatné profitovat ze své práce? Když budu více člověkem, ublíží mi to? Mám nějaký prospěch z toho, když se společnost, ve které pracuji, rozpadá? Co dobrého získám, když se nezapojím do života církve?

Je to jako při úpadku podniku, kdy se člověk ocitne na dlažbě bez naděje na dobrou práci a tím na důstojný život. Až tehdy se probudíme ze své podivné letargie, ale tehdy je zpravidla příliš pozdě.

Dnes v mnoha částech světa církev prožívá velmi vážnou krizi, protože společnost nevyrábí výrobek očekávaný majitelem. Naše společnost, církev, má svého dědice a tím je Ježíš Kristus. Pro většinu katolíků je velmi nepohodlnou osobou, protože žádá poslušnost, kvalitní práci, a to my nechceme. Slova z dnešního evangelia: „To je dědic. Pojďme, zabijme ho, a jeho dědictví bude naše!“ – ukazují na způsob, jak myslí moderní katolíci. Chceme církev řídit sami, sami chceme rozhodovat, co je pro náš život důležité a správné: například otázky sexuální svobody, antikoncepce, celibátu, rodiny a manželství nebo slavení neděle atd.

Bůh nepochybně není mstivý, aby zlosyny krutě zahubil, ale pravdou je, že „svou vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou ve svůj čas odvádět výtěžek… Boží království vám bude odňato a dáno národu, který ponese jeho ovoce.“

Možná se někdy divíš, že v tvém životě jakoby Bůh není. Zeptej se upřímně sám sebe, zda se skutečně ztotožňuješ s touto společností, s církví, abys vyráběl správný produkt, to znamená, etické skutky, spravedlnost vůči druhému, odpuštění svým viníkům, laskavost k bližním?

Myslím si, že Bůh nepotřebuje šmejdy (nekvalitní věci). Šmejdy prostě odmítá. Každý potřebuje dobrý produkt. Nikdo nechce špatné věci, když je možné vytvořit nebo koupit dobré.

Části světa, které byly kolébkou křesťanství, jsou dnes muslimské, toto se může stát i s námi.

Nakonec mohu citovat slova svatého Pavla: „Konečně, bratři, mějte zájem o všechno, co je pravdivé, co je čestné, co je spravedlivé, co je nevinné, co je milé, co slouží dobré pověsti, a o každou zdatnost nebo činnost, která si zasluhuje chvály“.

7.10.2017 první sobota v měsíci

Lk 10, 17 – 24

Dnešní evangelium popisuje radostný návrat učedníků z hlásání dobré zvěsti lidem, ke kterým je Ježíš poslal. Viděli, jak se skrze ně děly úžasné věci, zažili, jakou moc obdrželi k boji proti zlu. Dokonce i zlí duchové se jim podrobovali.

Na tuto radostnou zprávu Ježíš odpovídá velmi vážným varováním: Viděl jsem satana padnout jako blesk z nebe.

Tato událost nám říká, že vždy, když se začnou dít v našem životě krásné Boží věci, začínáme žít podle Božích přikázání, okamžitě se také objevuje zlý duch. Náš život na Zemi je a bude neustálý boj se silami temnoty. Pokušení je našim denním chlebem. Ale v tomto boji proti mocnostem temnoty nejsme sami. Bůh nás ozbrojil, takže můžeme odrazit každý útok zlého ducha.

Ježíš nám dal sílu svého jména, jako kdysi svým učedníkům. Také dnes v síle a moci Ježíše Krista můžeme šlapat na hady a štíry, to znamená postavit se každému zlu a přemáhat každý útok ďábla, našeho hlavního nepřítele, takže nám vůbec nebude moci uškodit.

My křesťané musíme vědět, jaké zbraně proti zlu jsme od Boha dostali. Velmi často stojíme bezmocně, vzdáváme se zlu, které nám ubližuje. Nevšímáme si možností, které jsme od Boha dostali. Neznáme a neumíme používat moc a sílu, kterou nám Bůh vložil do rukou.

Zeptejme se dnes každý sám sebe, zda jsme někdy použili moc Ježíšova jména s cílem odvrátit zlo, které na nás zaútočilo. Víme, jak bojovat ve jménu Ježíše Krista?

Zlý duch dobře ví, co znamená rozkaz ve jménu Ježíše Krista, zná své místo pod nohama Ježíše, ví, že se mu nemůže protivit. Ví, že Ježíš Kristus je Pánem celého vesmíru.

V dnešním evangeliu Ježíš také řekl, že naše jména jsou zapsána na nebesích. To znamená, že všechno, co patří nebeskému Otci, patří Ježíši, a je také nám k dispozici. Stejně jako v případě Ježíše, všechno, co je nebeského Otce, je i naše. Všechnu Boží pomoc, kterou potřebujeme, dostaneme vždy, když o ni požádáme v Ježíšově jménu a v jeho jménu ji budeme i používat.

Boží moudrost dostávají lidé pokorného srdce, kteří věří v Boží dobrotu, důvěřují, že Bůh neodmítne žádnou prosbu, vyslovenou jménem Ježíše Krista.

Zopakujme si: Udržet krásu a velikost křesťanského života vyžaduje znalost, že největší hrozbou je působení zlého ducha. On je jako lev, který neustále útočí na naše životy, aby je zničil. Ubráníme se jen tehdy, když se s vírou opřeme o moc Ježíše Krista.

Bůh se nejvíce raduje, když hledáme Ježíše Krista a poznáme ho jako jediného prostředníka mezi námi a Bohem. A žijeme z tohoto Ježíšova zprostředkování.

Mé oči budou blahoslavené, můj život bude blahoslavený vždy, když si obléknu Boží zbroj, když Bohu dovolím, aby mě chránil. K tomu ale potřebujeme odložit lidskou moudrost a chytrost. Bůh může obléknout do svého brnění jen člověka pokorného, který dobře ví, že sám ze sebe nemá sílu odstranit zlo ze svého života, že nezbytně potřebuje Boha. Bůh

nedává člověku své brnění jako ozdobu nebo dekoraci, ale jako jedinou možnou ochranu. Zeptejme se sami sebe, proč a jak se modlíme, s jakým vnitřním nastavením přijímáme svátosti? Člověk pokorný, tento maličký z evangelia dobře ví, že bez Boží pomoci zlo nezdolá. Proto sahá po svátostech církve, aby mohl dostat Boží milost.

Historie církve ukazuje, že se někdy Bohu podařilo ukázat svou všemohoucnost, své možnosti zachránit lidi od zla, které je obklopilo. K těmto událostem patří i záchrana Brna před Švédy. Zvláštní pomoc k získání Boží milosti poskytla Pana Maria skrze svůj svatotomský obraz.

Když přicházíme před ikonu černé Madonny do starobrněnské baziliky, měli bychom vždycky prosit, aby nás Panna Maria naučila své pokoře, která pak umožní Bohu dělat velké věci.

Naše jména byla při křtu zapsána v nebi, ale za naším jménem musí pokračovat naše tělo. A to potřebuje zvítězit nad hříchem. Toto zvládne jen člověk pokorný, který žije s Ježíšem Kristem. Jen tak má sílu odrazit útoky zlého ducha, jeho pokušení. Ke křesťanské modlitbě patří slova: Odříkám se působení zlého ducha ve jménu Ježíše Krista.

V těchto dnech slavíme třicáté výročí vyhlášení našeho kostela za baziliku menší. Je to potvrzení významu tohoto místa pro získávání potřebných Božích milostí od papeže. Náš kostel byl povýšen na baziliku minor především z důvodu přítomnosti ikony černé Madony, skrze kterou Bůh předával své milosti a chce předávat dál.

Bůh nás nenechá napospas zlu a hříchu, v Ježíši Kristu nám dává každou potřebnou pomoc. Kéž nám Maria pomáhá Boží milosti přijímat.