Ohlášky 15.10.2017, 28.neděle v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

– Úterý 17. října – památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

– Středa 18. října – svátek sv. Lukáše, evangelisty

– Neděle 22. října – večer v 18:00 hod. bude mše svatá s pobožností ke svaté Ritě s požehnáním růží. Po mši svaté bude v naší kavárně setkání poutníků, kteří letos putovali s P. Angelem do Itálie.

· Prosíme farníky o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté.

· Ve farnosti již běží všechny pastorační aktivity, informace najdete na vývěsce:

– Upozorňujeme na novou aktivitu: v pátek večer v 19:00 hod. setkání nad Božím slovem pro školní mládež

· Příprava na 1. sv. přijímání začne v neděli 5. listopadu 2017 v 10:00 hod. na opatství.

· V sobotu 11. listopadu 2017 se chystáme uskutečnit jednodenní pouť po augustiniánských klášterech: do Domažlic, Zaječova a Prahy. Předpokládaná cena je 600 Kč, záloha 300 Kč bude vybírána při přihlášení v sakristii. Ostatní pokyny budou přihlášeným účastníkům předány až po naplnění kapacity zájezdu.

· Milí farníci, prosíme Vás, nabídněte do vznikajícího farního archívu své fotografie a dokumenty, týkající se starobrněnské farnosti a starobrněnského opatství, které máte doma. Obálky s fotografiemi předejte se svým jménem a tel. kontaktem v sakristii. Po naskenování dokumentů Vám budou nepoškozené opět vráceny. Bude dobré, když na zadní stranu fotografií napíšete tužkou datum, ze kterého daná fotografie je. Děkujeme za spolupráci.

· Dnes, v neděli 15. října začne v kapitulní síni opatství na 3. nádvoří – za bazilikou cyklus koncertů, přednášek a setkání se zajímavými lidmi, jež budou probíhat jednou za měsíc, vždy 3. neděli večer v 18:00 hod. V rámci dnešního setkání vystoupí komorní sbor baziliky s programem renesanční hudby pod vedením Stanislava Boldižára.

· Příští neděli 22. října bude sbírka na misie.

· Chceme se s vámi, farníky podělit o radostnou událost. V opatství na Starém Brně po dlouhé době opět máme mladé muže, kteří zaslechli volání k zasvěcenému augustiniánskému životu. Od září zde zahájili první etapu přípravy na řeholní a kněžský život: Jakub Starý, náš starobrněnský ministrant, Tomáš Machaj z Krakova a Július Kunc ze Slovenska. Prosíme, doprovázejte je svou modlitbou, aby byl jejich postulát úspěšný. P. Angelo povede letos jejich formaci.

· Příští neděli při mši svaté v 9:00 hod. poděkuje za dar 40 let svého života náš farář otec Wit Marciniec.

· Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští pracovní týden pod ochranou Panny Marie.

14.10.2017 sobota 27.týden v mezidobí

Lk 11, 27 – 28

Jedna z žen, která naslouchala Ježíši, vyjádřila velký obdiv Ježíšově matce, Panně Marii: „Blahoslavený život, který tě nosil, a prsy, které tě kojily!“. Je to vyznamenání Mariiny výchovy. Velikost lidství má svůj zdroj především ve správném splnění rodičovského úkolu. Podstatou velikosti Ježíše z Nazareta je život jeho rodičů Josefa a Marie. Největší vliv na formování kvality lidského života má vztah mezi manželem a manželkou.

Žena z dnešního evangelia řekla velmi důležitou věc. Manželství a rodina je kovárnou, která vyková charakter svých dětí. Manželé se musí snažit o kvalitu vzájemného vztahu. Dítě potřebuje prostředí, které je proniknuté duchem lásky, která vnáší do rodinného života pokoj a tím bezpečí. Strach nás zavírá do sebe, způsobí, že se začínáme druhých bát. V Ježíši vidíme člověka, který se druhých nebojí, je jim úplně otevřený.

Když Ježíš uslyšel slova této ženy, odpověděl: „Spíše jsou blahoslaveni ti, kdo slyší Boží slovo a zachovávají ho“.

Ježíš touto větou neřekl, že se tato žena mýlí, ale zdůraznil, že manželé jsou schopni budovat správný vztah jen tehdy, když jednají podle Božího slova, podle Božích přikázání a také se ve výchově svých dětí řídí Boží moudrostí, Božím slovem. Bůh dal v Bibli jasná pravidla, podle kterých by člověk měl jednat. Naše porozumění tomu, co je dobré a co je falešné, je velmi omezené. Sebe a také druhé uděláme šťastnými jen tehdy, když se bude naše životní moudrost zakládat na Božím slově. V tom je nám příkladem Panna Maria, když řekla: „ Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova.“ Maria celý svůj život postavila na moudrosti Božího slova.

Ohlášky 8.10.2017 , 27. neděle v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

– Úterý 10. října – svátek sv. Tomáše z Villanovy, augustiniánského řeholníka a biskupa

– Pátek 13. října – 100. výročí posledního zjevení Panny Marie fatimské, před mší svatou se pomodlíme růženec a na závěr mše svaté se zasvětíme Panně Marii

· Dnes slavíme udělení titulu „bazilika minor“ našemu kostelu. Všechny farníky srdečně zveme na odpolední oslavu na 3. nádvoří opatství v 15:30 hod.

· Děkujeme farníkům za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.

· V tomto týdnu již běží všechny pastorační aktivity:

– v neděli v 10:00 hod. zkouška Dětského sboru baziliky

– v úterý ve 20:00 hod. setkání starší mládeže

– ve středu v 19:00 hod. příprava na biřmování

– ve čtvrtek dopoledne v 9:30 hod. setkání maminek s malými dětmi „Kulihrášci“

– ve čtvrtek večer v 19:00 hod. setkání nad Božím slovem pro dospělé

– v pátek večer v 19:00 hod. setkání nad Božím slovem pro školní mládež

· Příprava na 1. sv. přijímání začne v neděli 5. listopadu 2017 v 10:00 hod. na opatství.

· V sobotu 11. listopadu 2017 se chystáme uskutečnit jednodenní pouť po augustiniánských klášterech: do Domažlic, Zaječova a Prahy. Předpokládaná cena je 600 Kč, záloha 300 Kč bude vybírána při přihlášení v sakristii. Ostatní pokyny budou přihlášeným účastníkům předány až po naplnění kapacity zájezdu.

· Milí farníci, prosíme Vás, nabídněte do vznikajícího farního archívu své fotografie a dokumenty, týkající se starobrněnské farnosti a starobrněnského opatství, které máte doma. Obálky s fotografiemi předejte se svým jménem a tel. kontaktem v sakristii. Po naskenování dokumentů Vám budou nepoškozené opět vráceny. Bude dobré, když na zadní stranu fotografií napíšete tužkou datum, ze kterého daná fotografie je. Děkujeme za spolupráci.

· Od příští neděle 15. října začne v kapitulní síni opatství na 3. nádvoří – za bazilikou cyklus koncertů, přednášek a setkání se zajímavými lidmi, jež budou probíhat jednou za měsíc, vždy 3. neděli večer v 18:00 hod. V rámci 1. setkání vystoupí komorní sbor baziliky s programem renesanční hudby pod vedením Stanislava Boldižára.

· Příští neděli bude sbírka na opravu baziliky. Dokončili jsme opravu historické augustiniánské hrobky na Ústředním hřbitově. Je to velmi zdařilá rekonstrukce.

· Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští pracovní týden pod ochranou Panny Marie.

8.10.2017, 27.neděle v mezidobí

Flp 4, 6 – 9; Mt 21, 33 – 43

Dnešní evangelium nám přináší podobenství o vinici pronajaté vinařům. Toto podobenství je obrazem, který nám ukazuje, jak s námi Bůh zachází. Majitel založil vinici, nachystal vše potřebné pro správné fungování a poté ji pronajal. Ti, kteří ji obdělávali, nemuseli nic budovat, mohli ji jen využívat. Také, pokud jde o záležitosti Božího království, vše je již Bohem připraveno.

Do reality Božího království, tedy do Boží přítomnosti, tj. do církve, ke které patříme, jsme byli zdarma uvedeni svátostí křtu. Získání Boží milosti nás nic nestojí. Spása je darem, který Bůh dává zdarma. My jsme nemuseli jít na kříž, Ježíš šel za nás. Přístup k Boží milosti máme stále zdarma.

O majiteli vinice evangelium říká, že svou vinici pronajal vinařům a vydal se na cesty. Svůj podnik úplně svěřil nájemcům. Také nám Bůh úplně svěřil svou společnost, církev. Řízení církve je v našich rukou. Bůh ve své společnosti nechal velký kapitál. Můžeme ho použít správně, nebo ho promarnit. Boží podnik je v našich rukou.

Často si stěžujeme na církev, že je špatná, že se v ní dějí zlé věci a přičítáme to Bohu. Ale celá tato mizérie, bída, se kterou se setkáváme, není Boží věcí, ale záležitostí našeho špatného řízení této společnosti. Není to Bůh, který si zvolil tyto manažery, ředitele, ale zvolili jsme si je sami. Když se ukazují jako nekompetentní, můžeme se zlobit sami na sebe. Namísto stížností na kněze, že nejsou dobří, je třeba se nejprve zeptat sám sebe, proč jsem se nerozhodl být knězem nebo řeholníkem, abych to udělal lépe. Kromě toho se nebavíme s knězem, jehož působení se nám nelíbí. Zlé věci se dějí, ale farníci nechtějí nic vidět; vážná pochybení jsou promlčena, ale za zády se pomlouvá. A tak tato společnost (církev) díky našemu selhání, tím, že se nezajímáme o její záležitosti, začíná krachovat.

Podobenství dnešního evangelia dále říká, že v určitém okamžiku majitel vinice chce vyúčtovat0 svůj zisk. A když ho nedostane, chce pronajmout svůj majetek jiným.

Pohoršuje nás, když od nás Bůh žádá život podle jeho přikázání. Ziskem Boha v této společnosti, v církvi, je život jeho členů podle evangelia v následování Ježíše Krista.

Copak je špatné profitovat ze své práce? Když budu více člověkem, ublíží mi to? Mám nějaký prospěch z toho, když se společnost, ve které pracuji, rozpadá? Co dobrého získám, když se nezapojím do života církve?

Je to jako při úpadku podniku, kdy se člověk ocitne na dlažbě bez naděje na dobrou práci a tím na důstojný život. Až tehdy se probudíme ze své podivné letargie, ale tehdy je zpravidla příliš pozdě.

Dnes v mnoha částech světa církev prožívá velmi vážnou krizi, protože společnost nevyrábí výrobek očekávaný majitelem. Naše společnost, církev, má svého dědice a tím je Ježíš Kristus. Pro většinu katolíků je velmi nepohodlnou osobou, protože žádá poslušnost, kvalitní práci, a to my nechceme. Slova z dnešního evangelia: „To je dědic. Pojďme, zabijme ho, a jeho dědictví bude naše!“ – ukazují na způsob, jak myslí moderní katolíci. Chceme církev řídit sami, sami chceme rozhodovat, co je pro náš život důležité a správné: například otázky sexuální svobody, antikoncepce, celibátu, rodiny a manželství nebo slavení neděle atd.

Bůh nepochybně není mstivý, aby zlosyny krutě zahubil, ale pravdou je, že „svou vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou ve svůj čas odvádět výtěžek… Boží království vám bude odňato a dáno národu, který ponese jeho ovoce.“

Možná se někdy divíš, že v tvém životě jakoby Bůh není. Zeptej se upřímně sám sebe, zda se skutečně ztotožňuješ s touto společností, s církví, abys vyráběl správný produkt, to znamená, etické skutky, spravedlnost vůči druhému, odpuštění svým viníkům, laskavost k bližním?

Myslím si, že Bůh nepotřebuje šmejdy (nekvalitní věci). Šmejdy prostě odmítá. Každý potřebuje dobrý produkt. Nikdo nechce špatné věci, když je možné vytvořit nebo koupit dobré.

Části světa, které byly kolébkou křesťanství, jsou dnes muslimské, toto se může stát i s námi.

Nakonec mohu citovat slova svatého Pavla: „Konečně, bratři, mějte zájem o všechno, co je pravdivé, co je čestné, co je spravedlivé, co je nevinné, co je milé, co slouží dobré pověsti, a o každou zdatnost nebo činnost, která si zasluhuje chvály“.

7.10.2017 první sobota v měsíci

Lk 10, 17 – 24

Dnešní evangelium popisuje radostný návrat učedníků z hlásání dobré zvěsti lidem, ke kterým je Ježíš poslal. Viděli, jak se skrze ně děly úžasné věci, zažili, jakou moc obdrželi k boji proti zlu. Dokonce i zlí duchové se jim podrobovali.

Na tuto radostnou zprávu Ježíš odpovídá velmi vážným varováním: Viděl jsem satana padnout jako blesk z nebe.

Tato událost nám říká, že vždy, když se začnou dít v našem životě krásné Boží věci, začínáme žít podle Božích přikázání, okamžitě se také objevuje zlý duch. Náš život na Zemi je a bude neustálý boj se silami temnoty. Pokušení je našim denním chlebem. Ale v tomto boji proti mocnostem temnoty nejsme sami. Bůh nás ozbrojil, takže můžeme odrazit každý útok zlého ducha.

Ježíš nám dal sílu svého jména, jako kdysi svým učedníkům. Také dnes v síle a moci Ježíše Krista můžeme šlapat na hady a štíry, to znamená postavit se každému zlu a přemáhat každý útok ďábla, našeho hlavního nepřítele, takže nám vůbec nebude moci uškodit.

My křesťané musíme vědět, jaké zbraně proti zlu jsme od Boha dostali. Velmi často stojíme bezmocně, vzdáváme se zlu, které nám ubližuje. Nevšímáme si možností, které jsme od Boha dostali. Neznáme a neumíme používat moc a sílu, kterou nám Bůh vložil do rukou.

Zeptejme se dnes každý sám sebe, zda jsme někdy použili moc Ježíšova jména s cílem odvrátit zlo, které na nás zaútočilo. Víme, jak bojovat ve jménu Ježíše Krista?

Zlý duch dobře ví, co znamená rozkaz ve jménu Ježíše Krista, zná své místo pod nohama Ježíše, ví, že se mu nemůže protivit. Ví, že Ježíš Kristus je Pánem celého vesmíru.

V dnešním evangeliu Ježíš také řekl, že naše jména jsou zapsána na nebesích. To znamená, že všechno, co patří nebeskému Otci, patří Ježíši, a je také nám k dispozici. Stejně jako v případě Ježíše, všechno, co je nebeského Otce, je i naše. Všechnu Boží pomoc, kterou potřebujeme, dostaneme vždy, když o ni požádáme v Ježíšově jménu a v jeho jménu ji budeme i používat.

Boží moudrost dostávají lidé pokorného srdce, kteří věří v Boží dobrotu, důvěřují, že Bůh neodmítne žádnou prosbu, vyslovenou jménem Ježíše Krista.

Zopakujme si: Udržet krásu a velikost křesťanského života vyžaduje znalost, že největší hrozbou je působení zlého ducha. On je jako lev, který neustále útočí na naše životy, aby je zničil. Ubráníme se jen tehdy, když se s vírou opřeme o moc Ježíše Krista.

Bůh se nejvíce raduje, když hledáme Ježíše Krista a poznáme ho jako jediného prostředníka mezi námi a Bohem. A žijeme z tohoto Ježíšova zprostředkování.

Mé oči budou blahoslavené, můj život bude blahoslavený vždy, když si obléknu Boží zbroj, když Bohu dovolím, aby mě chránil. K tomu ale potřebujeme odložit lidskou moudrost a chytrost. Bůh může obléknout do svého brnění jen člověka pokorného, který dobře ví, že sám ze sebe nemá sílu odstranit zlo ze svého života, že nezbytně potřebuje Boha. Bůh

nedává člověku své brnění jako ozdobu nebo dekoraci, ale jako jedinou možnou ochranu. Zeptejme se sami sebe, proč a jak se modlíme, s jakým vnitřním nastavením přijímáme svátosti? Člověk pokorný, tento maličký z evangelia dobře ví, že bez Boží pomoci zlo nezdolá. Proto sahá po svátostech církve, aby mohl dostat Boží milost.

Historie církve ukazuje, že se někdy Bohu podařilo ukázat svou všemohoucnost, své možnosti zachránit lidi od zla, které je obklopilo. K těmto událostem patří i záchrana Brna před Švédy. Zvláštní pomoc k získání Boží milosti poskytla Pana Maria skrze svůj svatotomský obraz.

Když přicházíme před ikonu černé Madonny do starobrněnské baziliky, měli bychom vždycky prosit, aby nás Panna Maria naučila své pokoře, která pak umožní Bohu dělat velké věci.

Naše jména byla při křtu zapsána v nebi, ale za naším jménem musí pokračovat naše tělo. A to potřebuje zvítězit nad hříchem. Toto zvládne jen člověk pokorný, který žije s Ježíšem Kristem. Jen tak má sílu odrazit útoky zlého ducha, jeho pokušení. Ke křesťanské modlitbě patří slova: Odříkám se působení zlého ducha ve jménu Ježíše Krista.

V těchto dnech slavíme třicáté výročí vyhlášení našeho kostela za baziliku menší. Je to potvrzení významu tohoto místa pro získávání potřebných Božích milostí od papeže. Náš kostel byl povýšen na baziliku minor především z důvodu přítomnosti ikony černé Madony, skrze kterou Bůh předával své milosti a chce předávat dál.

Bůh nás nenechá napospas zlu a hříchu, v Ježíši Kristu nám dává každou potřebnou pomoc. Kéž nám Maria pomáhá Boží milosti přijímat.

5.10.2017, čtvrtek 26.týdne v mezidobí

Lk 10, 1 – 12

Dnešní evangelium vypraví o vyslání učedníků, aby zvěstovali Boží království. Boží království je království Ježíše Krista. Zmrtvýchvstáním Ježíše z Nazareta Bůh ukázal, že Ježíš je Pánem nad životem a smrtí každého člověka. Když chci dojít do věčnosti, musím se podrobit vládě Ježíše Krista a s plným vědomím vyznávat, že Ježíš Kristus je můj osobní Pán a Spasitel.

Obraz vyslání dvaasedmdesáti učedníků říká, že k hlásání pravdy o Ježíši jsou vyzváni všichni křesťané, že hlásání evangelia není jen úkol kněží a biskupů.

Další důležitá informace je, že Ježíš posílá učedníky po dvou. Z toho vyplývá, že hlásání evangelia není jen předávání teoretických informací o Ježíši z Nazareta. Proto hlasatelé evangelia jdou po dvou, aby v jejich jednotě a jednomyslné modlitbě byl přítomen sám Ježíš. Ježíš přislíbil, že bude vždy reálně přítomen tam, kde se v jeho jménu sejdou dva křesťané a Bůh vždy vyslyší každou prosbu, kterou mu v jednotě předloží.

Hlásání evangelia není nějakou teoretickou přednáškou, ale zvěstováním samotného Ježíše. Ani nejhlubší lidská moudrost a zkušenost, kterou si můžeme předávat, nevyřeší naše problémy. Potřebujeme Spasitele, potřebujeme se setkat s tím, který řekl: „Já jsem přemohl svět!“

Žeň, o které Ježíš mluví v evangeliu, je lidskou situací, ve které člověk hledá pomoc, protože pochopil, že na své problémy sám nestačí. Ale ne každý člověk je k pomoci druhého nebo Boha otevřený. Proto evangelium mluví o odmítnutí hlasatelů Božích milostí. Ne každý chce od Boha přijmout dar pokoje. Lidská pýcha pomoc nepřijímá.

Ježíš potřebuje svědky, kteří budou schopni věrohodně ukázat krásu Boží lásky, kteří nezatemní pravdu o Boží milosti, která je vždy darem zdarma dávaným, kteří ukážou Boha, který nám slouží. Ježíš má jenom nás křesťany, aby ukazoval svou dobrotu.

Když odmítnu Ježíše, vede to vždy k eskalaci zla v mém životě. Důsledek je jeden: Sodomě bude v onen den lehčeji než takovému člověku.

Naše záchrana je jenom v Ježíši z Nazareta. Jeho zmrtvýchvstání je také naším zmrtvýchvstáním. To je jádro Božího zákona. Kéž bychom tuto radostnou zvěst opravdu slyšeli a s druhými se o ni rozdělili.

Ohlášky 1.10.2017 , 26.neděle v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

– Středa 4. října – památka sv. Františka z Assisi

– Pátek 6. října – první pátek v měsíci, zpovídá se již od 17:00 hod.

– Sobota 7. října – památka Panny Marie Růžencové a současně první sobota v měsíci, proto bude také v 18:00 hod. tradiční poutní mše svatá k Panně Marii Svatotomské s mariánskými litaniemi

· Prosíme farníky o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté.

· V sobotu 11. listopadu 2017 se chystáme uskutečnit jednodenní pouť po augustiniánských klášterech: do Domažlic, Zaječova a Prahy. Předpokládaná cena je 600 Kč, záloha 300 Kč bude vybírána při přihlášení v sakristii. Ostatní pokyny budou přihlášeným účastníkům předány až po naplnění kapacity zájezdu.

· Milí farníci, prosíme Vás, nabídněte do vznikajícího farního archívu své fotografie a dokumenty, týkající se starobrněnské farnosti a starobrněnského opatství, které máte doma. Obálky s fotografiemi předejte se svým jménem a tel. kontaktem v sakristii. Po naskenování dokumentů Vám budou nepoškozené opět vráceny. Bude dobré, když na zadní stranu fotografií napíšete tužkou datum, ze kterého daná fotografie je. Děkujeme za spolupráci.

· V neděli 8. října při mši svaté v 11:00 hod. oslavíme 30. výročí udělení titulu „basilica minor“ našemu starobrněnskému kostelu. Papež udělil tento titul „Dekretem vatikánské Kongregace pro bohoslužbu a svátosti dne 6. října 1987“. Při této mši svaté můžete získat za obvyklých podmínek plnomocné odpustky. Basilica minor je prestižní označení a čestný titul kostelů, které jsou pod přímou patronací papeže. Uděluje se věhlasným poutním místům, národním svatyním nebo historickým a klášterním kostelům, které plnily úkol šíření víry, vzdělanosti a kultury národa.

· Zveme děti do Dětského sboru baziliky. Setkáváme se každou neděli. Děti se sejdou v 10:00 v sakristii. Budeme rádi, když se k nám připojí noví členové – děti, které rády zpívají a chodí již alespoň do druhé třídy základní školy. Těšíme se na Vás a na společné doprovázení liturgie zpěvem.

· Pastorační aktivity v naší farnosti začínají tento týden. Na nástěnce najdete rozvrh všech setkání. Dospělé zájemce o setkání nad Božím slovem zveme na faru každý čtvrtek večer v 19:00 hod. Začínáme tento čtvrtek 5. října.

· Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští pracovní týden pod ochranou Panny Marie.