5.10.2017, čtvrtek 26.týdne v mezidobí

Lk 10, 1 – 12

Dnešní evangelium vypraví o vyslání učedníků, aby zvěstovali Boží království. Boží království je království Ježíše Krista. Zmrtvýchvstáním Ježíše z Nazareta Bůh ukázal, že Ježíš je Pánem nad životem a smrtí každého člověka. Když chci dojít do věčnosti, musím se podrobit vládě Ježíše Krista a s plným vědomím vyznávat, že Ježíš Kristus je můj osobní Pán a Spasitel.

Obraz vyslání dvaasedmdesáti učedníků říká, že k hlásání pravdy o Ježíši jsou vyzváni všichni křesťané, že hlásání evangelia není jen úkol kněží a biskupů.

Další důležitá informace je, že Ježíš posílá učedníky po dvou. Z toho vyplývá, že hlásání evangelia není jen předávání teoretických informací o Ježíši z Nazareta. Proto hlasatelé evangelia jdou po dvou, aby v jejich jednotě a jednomyslné modlitbě byl přítomen sám Ježíš. Ježíš přislíbil, že bude vždy reálně přítomen tam, kde se v jeho jménu sejdou dva křesťané a Bůh vždy vyslyší každou prosbu, kterou mu v jednotě předloží.

Hlásání evangelia není nějakou teoretickou přednáškou, ale zvěstováním samotného Ježíše. Ani nejhlubší lidská moudrost a zkušenost, kterou si můžeme předávat, nevyřeší naše problémy. Potřebujeme Spasitele, potřebujeme se setkat s tím, který řekl: „Já jsem přemohl svět!“

Žeň, o které Ježíš mluví v evangeliu, je lidskou situací, ve které člověk hledá pomoc, protože pochopil, že na své problémy sám nestačí. Ale ne každý člověk je k pomoci druhého nebo Boha otevřený. Proto evangelium mluví o odmítnutí hlasatelů Božích milostí. Ne každý chce od Boha přijmout dar pokoje. Lidská pýcha pomoc nepřijímá.

Ježíš potřebuje svědky, kteří budou schopni věrohodně ukázat krásu Boží lásky, kteří nezatemní pravdu o Boží milosti, která je vždy darem zdarma dávaným, kteří ukážou Boha, který nám slouží. Ježíš má jenom nás křesťany, aby ukazoval svou dobrotu.

Když odmítnu Ježíše, vede to vždy k eskalaci zla v mém životě. Důsledek je jeden: Sodomě bude v onen den lehčeji než takovému člověku.

Naše záchrana je jenom v Ježíši z Nazareta. Jeho zmrtvýchvstání je také naším zmrtvýchvstáním. To je jádro Božího zákona. Kéž bychom tuto radostnou zvěst opravdu slyšeli a s druhými se o ni rozdělili.

Ohlášky 1.10.2017 , 26.neděle v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

– Středa 4. října – památka sv. Františka z Assisi

– Pátek 6. října – první pátek v měsíci, zpovídá se již od 17:00 hod.

– Sobota 7. října – památka Panny Marie Růžencové a současně první sobota v měsíci, proto bude také v 18:00 hod. tradiční poutní mše svatá k Panně Marii Svatotomské s mariánskými litaniemi

· Prosíme farníky o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté.

· V sobotu 11. listopadu 2017 se chystáme uskutečnit jednodenní pouť po augustiniánských klášterech: do Domažlic, Zaječova a Prahy. Předpokládaná cena je 600 Kč, záloha 300 Kč bude vybírána při přihlášení v sakristii. Ostatní pokyny budou přihlášeným účastníkům předány až po naplnění kapacity zájezdu.

· Milí farníci, prosíme Vás, nabídněte do vznikajícího farního archívu své fotografie a dokumenty, týkající se starobrněnské farnosti a starobrněnského opatství, které máte doma. Obálky s fotografiemi předejte se svým jménem a tel. kontaktem v sakristii. Po naskenování dokumentů Vám budou nepoškozené opět vráceny. Bude dobré, když na zadní stranu fotografií napíšete tužkou datum, ze kterého daná fotografie je. Děkujeme za spolupráci.

· V neděli 8. října při mši svaté v 11:00 hod. oslavíme 30. výročí udělení titulu „basilica minor“ našemu starobrněnskému kostelu. Papež udělil tento titul „Dekretem vatikánské Kongregace pro bohoslužbu a svátosti dne 6. října 1987“. Při této mši svaté můžete získat za obvyklých podmínek plnomocné odpustky. Basilica minor je prestižní označení a čestný titul kostelů, které jsou pod přímou patronací papeže. Uděluje se věhlasným poutním místům, národním svatyním nebo historickým a klášterním kostelům, které plnily úkol šíření víry, vzdělanosti a kultury národa.

· Zveme děti do Dětského sboru baziliky. Setkáváme se každou neděli. Děti se sejdou v 10:00 v sakristii. Budeme rádi, když se k nám připojí noví členové – děti, které rády zpívají a chodí již alespoň do druhé třídy základní školy. Těšíme se na Vás a na společné doprovázení liturgie zpěvem.

· Pastorační aktivity v naší farnosti začínají tento týden. Na nástěnce najdete rozvrh všech setkání. Dospělé zájemce o setkání nad Božím slovem zveme na faru každý čtvrtek večer v 19:00 hod. Začínáme tento čtvrtek 5. října.

· Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští pracovní týden pod ochranou Panny Marie.