Ohlášky 26.11.2017 Slavnost Ježíše Krista Krále

V tomto týdnu budeme slavit:

-Čtvrtek 30. listopadu – svátek sv. Ondřeje, apoštola

-Pátek 1. prosince – první pátek v měsíci, zpovídá se již od 17:00 hod.

-Sobota 2. prosince – v 18:00 hod. bude poutní mše svatá s pobožností k Panně Marii Svatotomské, na tuto poutní mši pozvěte své přátele a známé

-Neděle 3. prosince – 1. neděle adventní

· Děkujeme farníkům za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.

· Srdečně Vás zveme na sobotu 2. prosince na společné tvoření adventních věnců. Sejdeme se odpoledne v 14 hod. v učebně kláštera. Účastnický poplatek je 50 Kč, v ceně jsou zahrnuty větve, drát a korpus na věnec. Svíce a další ozdoby si přineste s sebou. Je nutné se přihlásit předem do čtvrtku 30. listopadu. Zájemci se přihlásí v sakristii kostela.

· V neděli 3. prosince bude při mši svaté v 11:00 hod. během čtení a homilie opět zajištěna pro malé děti v prostorách Křížové kaple vlastní katecheze. Děti budou vyzvány, aby se shromáždily v Křížové kapli. Při obětním průvodu pak společně přijdou do baziliky. Tyto katecheze budou pravidelně vždy 1. a 3. neděli v měsíci, vždy při mši svaté v 11:00 hod.

· Mikulášská besídka pro děti bude v neděli 3. prosince v 15:00 hod. v kapitulní síni u třetího nádvoří opatství. Připravují ji skauti 91. oddílu ze Starého Brna. Na setkání se svatým Mikulášem srdečně zveme děti naší farnosti.

· Rorátní mše svaté s průvodem dětí s lucernami budou po tři následující soboty adventu: 9. + 16. + 23. prosince. Po mši svaté zveme děti na snídani do farní kavárny.

· Milí rodiče, znovu připomínáme pozvání děvčat od 7 let do křesťanského skautského oddílu. Scházíme se jednou týdně ve středu v 16:00 v klubovně na Křižkovského 23. V případě zájmu najdete bližší informace na letáčku u nástěnky.

Otec Wit a komunita augustiniánů vám, farníkům a hostům naší baziliky, přejí požehnanou neděli a Boží pomoc a péči Panny Marie po celý pracovní týden.

23.11.2017,čtvrtek 33.týden v mezidobí

Lk 19, 41 – 44

Situace Jeruzaléma, který stojí před tragickou budoucností, které nevěnuje pozornost je také obrazem našeho života. My si také velmi často nevšímáme zásadních problémů, které nás ohrožují. Nechceme si přiznat, že našim bezmyšlenkovitým, sobeckým, domýšlivým nebo hříšným jednáním si připravujeme utrpení a věčnou záhubu.

Náš život na zemi je stále něčím ohrožen. Nejsme zde v bezpečí, potřebujeme toho, který nám neustále nabízí skutečnou pomoc a má moc odvrátit každé nebezpečí.

O Jeruzalému Ježíš řekl, že ho stihnou tragické události, protože nepoznal čas, kdy mu Bůh nabízel svou přízeň. Ježíš ukazuje, že nejsme ponecháni na pospas zlu, ani hřích nás neuvrhne do bezvýchodné situace. Bůh má moc odvrátit každé ohrožení, vysvobodit z každého zotročení, uzdravit z každé nemoci. Bůh řeší i lidský neřešitelné věci, ale potřebuje, abychom se s ním přátelili.

Když se člověk dá ovládat pýchou, když si řekne, že Boha nepotřebuje, že pro něj Bůh není důležitý, nebo že Bůh není, zavírá dveře Boží pomoci. Když se rozhodne sám čelit všem svým životním problémům a vyřešit je, otevírá dveře svého život a života svých blízkých, za které nese odpovědnost, neomezenému působení zla. A zlo je vždy bystřejší, inteligentnější a schopnější a chce nás za každou cenu zničit. Zlo nás nenávidí a nenechá v nás kámen na kameni.

Každý útok zla můžeme odrazit jen s pomocí Boží milosti. A milost je dostupná jen Božím přátelům. Bůh je nekonečně trpělivý, proto velmi dlouho nabízí svou přízeň. Ale čas, kdy Bůh tluče na dveře našeho srdce je omezený, protože zlo se svým útokem na náš život nečeká. Když se nespřátelíme s Bohem a dorazí na nás zlo, staneme se vždy jeho obětí.

Bůh se neurazí, nedá se odradit naší nafoukaností, ale nemůže nás zachránit, když ho odmítáme.

Musíme pochopit, že jen Bůh nás dovede k pokoji, že jen on nám zajistí bezpečí a činí nás šťastnými, protože jen on může zlo skutečně odstranit, dát sílu k překonání každé životní vichřice a tak zachránit naše pozemské domovy před zhroucením.

Ohlášky 19.11.2017, 33.neděle v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

– Úterý 21. listopadu – památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

– Středa 22. listopadu – památka sv. Cecílie, panny a mučednice. V naší farnosti den modlitby ke sv. Ritě. Po mši svaté bude pobožnost s požehnáním růží.

– Pátek 24. listopadu – památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků

– Neděle 26. listopadu – Slavnost Ježíše Krista Krále

· Prosíme farníky o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté.

· Uporozňujeme na změny v konání pastoračních aktivit v tomto týdnu:

– Příprava biřmovanců se příští středu 22. listopadu koná.

– Příští pátek 24. listopadu setkání školní mládeže nad Božím slovem odpadá.

· Dnes večer v 18:00 hod. se uskuteční další setkání v rámci „Večerů na Starém Brně“. Tentokrát přijal pozvání vynikající brněnský hudebník a bývalý starobrněnský varhaník a sbormistr Petr Kolař. Nejprve proběhne půlhodinové povídání v kapitulní síni a poté koncert v bazilice.

· Milí rodiče, zveme děvčata od 7 let do křesťanského skautského oddílu. Scházíme se jednou týdně ve středu v 16:00 v klubovně na Křižkovského 23. V případě zájmu najdete bližší informace na letáčku u nástěnky.

· Srdečně Vás zveme na sobotu 2. prosince na společné tvoření adventních věnců. Sejdeme se odpoledne v 14 hod. v učebně kláštera. Účastnický poplatek je 50 Kč, v ceně jsou zahrnuty větve, drát a korpus na věnec. Svíce a další ozdoby si přineste s sebou. Je nutné se přihlásit předem. Zájemci se přihlásí v sakristii kostela.

Otec Wit a komunita augustiniánů vám, farníkům a hostům naší baziliky, přejí požehnanou neděli a Boží pomoc a péči Panny Marie po celý pracovní týden.

12.11.2017, 32.neděle v mezidobí

Mt 25, 1 – 13

Dnešní evangelium přineslo podobenství o moudrých a pošetilých pannách. Je to obraz, který upozorňuje na to, co je v našem křesťanském životě nejdůležitější. Jde o to, abychom byli moudří, abychom pochopili, kterým směrem se náš život víry má ubírat, co je pro křesťanský život zásadní, o co se opírá.

Obraz moudrých a nerozvážných panen upozorňuje na důležitost jednoho detailu, totiž na přítomnost oleje v nádobkách.

Panny moudré a pošetilé zvenku vypadají stejně, ničím se mezi sebou neliší: mají lampy a nádobky na olej. Při pohledu zvenčí mezi nimi nevidíme žádný rozdíl. Ale jeden detail, kterým se panny podstatně liší a který je odhalen při příchodu ženicha, je olej v nádobkách.

Jak můžeme tento obraz pochopit? Co představuje nedostatek oleje, který se ukázal tak důležitý?

Olej je v církvi symbolem Ducha svatého. Tam, kde je předávána přítomnost Ducha svatého, koná se to primárně pomazáním olejem. Myslím si, že nás dnešní evangelium chce upozornit především na tento velmi důležitý detail, na přítomnost Ducha svatého v nás.

Proč je přítomnost Ducha svatého pro nás tak nezbytná a podstatná?

Abychom to pochopili, podívejme se na učedníky shromážděné po zmrtvýchvstání Ježíše ve Večeřadle. Apoštolové i další Ježíšovi učedníci shromáždění v Horní místnosti měli nejlepší katecheze, protože je učil sám Ježíš. Byli očitými svědky Ježíšových zázraků a nakonec jeho zmrtvýchvstání. To, co nepochopili z Ježíšova učení a jeho svědectví před smrtí na Golgotě, jim Ježíš vysvětlil po zmrtvýchvstání. Kdo další z lidí může říci, že je lépe poučený o spáse člověka, o cestě k Bohu jako učedníci z Večeřadla? Tato první skupina křesťanů dostala nejlepší výbavu, jakou je možné mít, ale neměla sílu z toho žít. Plni strachu se zavřeli ve Večeřadle. Tento obraz ukazuje, že katecheze v církvi není ještě všechno. I když budu mít nejlepší informace o Bohu a o spáse, ještě to ze mě křesťana neudělá.

Katecheze a vysvětlení pravd víry je předáním lampy a nádobky na olej. Ale vlastnictvím lampy a nádobky na olej se ještě křesťany nestaneme, protože lampa musí svítit. Křesťanským životem musíme dosvědčit, že následujeme Ježíše, musí z nás vyzařovat opravdová láska.

Opakuji: Důležité je, abychom měli lampu a nádobku na olej, to znamená, abychom byli lidmi, kteří jsou formováni katechezí, která nás poučila o pravdách víry, ukázala správnou cestu k setkání s Bohem. Pokud toto není, nemáme o čem mluvit. Ale katecheze ještě není všechno, lampa a nádobka ještě nestačí, abychom mohli vejít na věčnou hostinu s Bohem. Potřebujeme olej. Ježíš o pannách, kterým chybí olej, řekl, že jsou pošetilé.

Potřebujeme olej, tedy přítomnost Ducha svatého v nás. Potřebujeme stejnou zkušenost, kterou zažili apoštolové a učedníci shromáždění ve Večeřadle o Letnicích. I my potřebujeme být pomazáni Duchem svatým. Tento chrám, kterým jsme se stali přijetím svátosti křtu, potřebuje mít svého hospodáře, Ducha Svatého.

Ducha svatého nám předávají svátosti církve, zvláště svátost křtu a biřmování. Ale Duch svatý na nás nesestoupí, nenavštíví nás, pokud nechceme být svatí, nenásledujeme Ježíše, netoužíme být s ním a neprosíme Boha o potřebnou pomoc.

Svátosti církve nejsou prázdné náboženské obřady, nějaký záhadný rituál v kostele. Jsou to opravdová setkání s živým Bohem, kde se nám Bůh dává.

Lampa našeho krásného, šťastného života se rozzáří jen tehdy, když naše srdce zatouží po setkání s Duchem svatým a dovolíme mu řídit náš život. Lampa našeho života bude hořet, když Duch svatý nebude pro nás jen teoretickou osobou.

Důležitým aspektem Božího působení v našem životě je náš svobodný souhlas. Základním darem, který nám byl dán při stvoření, je dar svobody.

Svými svobodným rozhodnutími ukazujeme Duchu svatému, že chceme následovat Ježíše. Tím podstatným rozhodnutím je pravidelná četba Bible, opravdová láska k této knize. Dalším krokem je každodenní otevřený rozhovor s Bohem. Křesťan nezačne den bez modlitby, protože dobře ví, že bez každodenního zastavení se před Bohem se nesetká s Ježíšem v nedělní eucharistii.

Mechanické zvykové přijímání Ježíšova těla mě neučiní svítící lampou, ve které Duch svatý zazáří. Bez Ducha svatého nebudu konat skutky, které jsou zárukou mé věčnosti. Pak budu jen truchlit před blížící se smrtí. Moje srdce nepronikne naděje na prodlévání s Pánem navždycky.

Nyní bude obřad předání Bible našim kandidátům na biřmování. Prosím, aby přistoupili k oltáři. Ať vám Bible pomůže dorůstat do přátelství s Duchem svatým a tím prožívat stále větší krásu svého života.

Ohlášky 12.11.2017, 32.neděle v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

– Pondělí 13. listopadu – památka sv. Anežky České, panny, mše svatá bude mimořádně v 18:00 hod.

– Úterý 14. listopadu – svátek všech augustiniánských svatých a také oslava narození sv. Augustina

– Pátek 17. listopadu – památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

· Děkujeme farníkům za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.

· Ve farnosti již běží všechny pastorační aktivity, informace najdete na vývěsce:

– Příští pátek je státní svátek, proto večer setkání školní mládeže nad Božím slovem odpadá.

– Pro předškolní děti od 4 let výše v doprovodu rodičů nebo prarodičů otevíráme nově úterní katecheze spojené se zpíváním, hrami, výtvarnými a dalšími aktivitami. K setkávání, která začnou v úterý 7. listopadu 2017 v 16:00 hod. na faře, zve děti malý Andělín. Přijďte, uvidíte, těšíme se na Vás.

· V neděli 19. listopadu se v 18:00hod. uskuteční další setkání v rámci „Večerů na Starém Brně“. Tentokrát přijal pozvání vynikající brněnský hudebník a bývalý starobrněnský varhaník a sbormistr Petr Kolař. Nejprve proběhne půlhodinové povídání v kapitulní síni a poté koncert v bazilice.

· Milí rodiče, zveme děvčata od 7 let do křesťanského skautského oddílu. Scházíme se jednou týdně ve středu v 16:00 v klubovně na Křižkovského 23. V případě zájmu najdete bližší informace na letáčku u nástěnky.

· Příští neděli 19. listopadu je Den Bible, sbírka této neděle bude věnována na podporu Českého katolického biblického díla a na podporu České biblické společnosti.

· Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští pracovní týden pod ochranou Panny Marie.

9.11.2017 čtvrtek, Svátek Posvěcení lateránské baziliky

1 Kor 3, 9 c -11. 16 – 17; Jan 2, 13 – 22

Dnes, na svátek Posvěcení lateránské baziliky nám evangelium vypráví, jak Ježíš vyčistil jeruzalémský chrám. Abychom mohli lépe pochopit tento Ježíšův čin, kdy vyhnal prodavače obětních zvířat a směnárníky, musíme si uvědomit rozčlenění jednotlivých chrámových nádvoří a jejich náboženskou funkci. Ne všude mohli lidé volně přicházet. Vstup do většiny chrámových nádvoří byl ženám a zvláště pohanům zakázán. Když někdo vstoupil do nádvoří, kam nesměl, znesvětil tak celý chrám. Židé velmi dbali, aby nikdo neznesvětil toto jejich nejsvětější místo.

Prostor, ve kterém byla prodávána zvířata k oběti, a směňovaly se peníze, byl původně určen pro pohany. Nazýval se Nádvoří pohanů. Podle práva na toto nádvoří mohli vstoupit pohané, aby se modlili. Ale Židé, aby předešli možnosti poskvrnění chrámu, toto nádvoří pohanům zavřeli a toto místo určili pro výše uvedenou činnost, která byla nezbytná pro provoz chrámu.

Proč Ježíš vyhnal prodavače a směnárníky, když dělali tak důležitou práci?

Bylo velmi zlé, že Židé pohanům omezili přístup k Bohu. Bůh není jen Bohem nějakého národa, nějaké skupiny lidí. Když bráníme někomu v poznání Boha a přístupu k němu, velmi hřešíme, je to velké zlo, když někoho vylučujeme ze spásy. Tehdy děláme z církve tržnici.

Toto nádvoří v chrámě mělo být branou, která měla přivádět pohany k živému Bohu. A když bránu pohanům zavřeli, možnost obrácení podstatně omezili. A to bylo před Bohem veliké zlo, veliký hřích, proto se Ježíš tak rozzlobil.

Potom Ježíš mluví o novém chrámu, který bude postaven jeho smrtí a zmrtvýchvstáním. I svatý Pavel v prvním čtení říká: „Nevíte, že jste Boží chrám a že ve vás bydlí Boží Duch?“ Dnes je Božím chrámem církev. Je to místo setkání nevěřících lidí s Bohem. A to nebezpečí a pokušení nás křesťanů, že našimi vlastními nápady a pravidly omezíme nebo i zabráníme přístupu lidem k Bohu, trvá i dnes.

V čem leží ono nebezpečí?

Svatý Pavel učí, že naše svědectví o Bohu se musí opírat o víru v Ježíše Krista, našeho jediného Spasitele. „Nikdo nemůže položit jiný základ nežli ten, který je již položen – a tím je Ježíš Kristus“. Svět potřebuje poznat, kudy vede cesta k Bohu. Pokud nedostává tuto informaci, bude se dál potácet a ztrácet v hříchu a beznaději.

V církvi mělo zavírání tak zvaného „nádvoří pohanů“ nevěřícím v různých dobách různou podobu, různý obsah. Dnes je to tak zvaný ekumenismus, který učí, že člověk může dojít spásy i v jiných náboženstvích, že k Bohu vede mnoho cest. Ale tato řeč odporuje slovu Nového zákona, kde je jedinečnost Ježíše jako Spasitele nesporná, potvrzená.

Ty, kdo útočí na základy Božího chrámu, Bůh z chrámu vyžene. Základy Božího chrámu stojí na Bohu, jsou neotřesitelné. Boží chrám je svatý především svatostí svého zakladatele. Tuto svatost střeží sám Bůh. Opakuji: „Nikdo nemůže položit jiný základ nežli ten, který je již položen – a tím je Ježíš Kristus“.

6.11.2017, pondělí, Vzpomínka na zemřelé augustiniány

Vzpomínka na zemřelé augustiniány 6. 11. 2017

Když vzpomínáme na zemřelé, když se za ně modlíme, současně přemýšlíme i o smrti. Přestože jsme křesťané, smrt je pro nás problém. Neumíme se s ní srovnat, stále nás děsí. Svatý Pavel nás v dopisu Soluňanům kárá, že křesťané nesmí truchlit tak jako ostatní, kteří nemají naději. Na stránkách Nového zákona, zvláště v dopisech svatého Pavla, je mnoho textů, které vysvětlují podstatu smrti ve vztahu k Ježíši Kristu. My křesťané věříme ve vzkříšení mrtvých. To znamená, že si máme být jisti životem, který je věčný. V prvním dopisu Korinťanům nás svatý Pavel učí: „Jako totiž pro spojení s Adamem všichni propadli smrti, tak pro svoje spojení s Kristem budou všichni povoláni k životu“.

Naše tělo, celý náš život se svátostí křtu spojil s tělem a celým životem Ježíše Krista. Křest nás, naše tělo, spojil s Ježíšovou smrtí a zmrtvýchvstáním. Skrze ponoření do křestní vody jsme zároveň byli ponořeni do Ježíšovy smrti. A vynořením z vody jsme byli připojeni do Ježíšova zmrtvýchvstalého těla. A tato skutečnost nového života, který nám byl dán svátostí křtu, se potvrzuje pokaždé, když přijímáme svaté přijímání. V eucharistii máme jednoznačnou záruku věčného života: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný“. V tomto Ježíšově výroku se neříká, že věčnost můžeme získat, ale že ji máme, když přijímáme svaté přijímání s vírou.

Svatý Pavel říká, že Bůh všechno podřídil Ježíši Kristu. Událostí Ježíšova zmrtvýchvstání začala Ježíšova vláda. Bůh postupně všechno pokládá pod nohy Ježíše. Poslední skutečnost, kterou Bůh podřídí Ježíši, bude smrt.

V modlitbě preface se církev s vírou modlí: „Nevyhnutelnost smrti nás sice skličuje, ale utěšuje nás zaslíbení věčného života: vždyť život těch, kdo v tebe věří, nezaniká, ale ve smrti se naplňuje, a když se rozpadne naše pozemské obydlí, dostaneme u tebe domov věčný“.

Bůh, který je Bohem živých, ne mrtvých, nám připravil místo po své pravici. Když uvěříme Božím přislíbením, Boží touze prodlévat s námi po celou věčnost a Duch svatý skrze svatost našeho života vzkřísí naše smrtelná těla k životu ve společenství s Bohem, zažijeme úžasnou Boží pohostinnost: Přepáše se, pozve nás ke stolu, bude chodit od jednoho k druhému a obsluhovat nás.

5.11.2017, 31.neděle v mezidobí

1 Sol 2, 7 b – 9. 13; Mt 23, 1 – 12

Náboženské instituce potřebují své úředníky, jejichž úkolem je zprostředkovat konání náboženských obřadů. Vždy někdo převezme roli kněze, aby zprostředkoval setkání s Bohem nebo s nějakým božstvem. Ti, kteří plní kněžský úkol, přebírají významnější postavení. A z toho následně nabývají různé osobní výhody. Je tomu tak ve všech náboženstvích, podobně i v naší církvi. Máme úřad biskupa nebo kněze. Lidé, kteří zastávají toto postavení, je velmi často využívají ve svůj prospěch. Působí to často pohoršení. Někteří lidé proto odcházejí z církve.

Ježíš také viděl pokrytecké a chytrácké chování kněží a náboženských funkcionářů starozákonního kultu. Neopomenul jim to vyčítat. V Bohu není rozpor mezi slovem a jednáním. Boží slovo a čin jsou ve vzájemném souladu. Tak by tomu mělo být i v životě a působení jeho reprezentantů. Ježíšova odpověď na pokrytectví, na zneužití náboženského postavení, je jednoznačné odsouzení tohoto zla. Ježíš si uvědomuje zabydlenost egoismu v našich životech a velký problém, jak najít poctivé hlasatele svého evangelia, proto říká: „Dělejte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte“.

Při kněžském svěcení, zaznívá velmi důležité slovo: Z lidu vzatý a pro lid určený. Kněz nebo biskup je ze stejné hlíny, jako ostatní lidé. Jako každý jiný člověk má problém se spravedlností, morálkou a sobectvím. Přijal úkol hlásat evangelium – Boží slovo, Boží vůli, což se snaží dělat. Studoval teologii, aby poznal Boží pravidla správného lidského života, a snaží se je předávat dál. Většina kněží je v hlásání Boží vůle horlivá, ale podobně jako většina posluchačů si neuvědomuje, že to Boží slovo má konkrétně naplnit ve svém životě a naslouchat, co jim osobně říká Bůh.

Slovo, které kněží hlásají, je Božím slovem, ne jejich. Někdy se stává, že svými nároky zvýší přísnost Božího nařízení, ale vždy jde o to, ukázat co nejlépe Boží vůli.

Všichni lidé mají podstatný problém naslouchat Bohu. Nepřejeme si a nemáme to rádi, když někdo řídí náš život. Nedovolujeme to ani Bohu. Proto hledáme každé možné ospravedlnění, abychom se vyhnuli nutnosti poslouchat.

Ježíš v dnešním evangeliu říká: Jejich jednání nenapodobujte, ale poslouchejte, co vás učí. Nemůžeme hledat své ospravedlnění ve špatném jednání kněze. Hříšnost kněze není ospravedlněním mojí hříšnosti. Neboť pokud nedosáhnu své míry svatosti, nedojdu své spásy. Nejsme vyzýváni následovat nějakého kněze, ale samotného Ježíše. A když kněz pravdivě ukazuje Ježíše, dobře vysvětluje cestu následování, máme být vděční, že tyto informace máme. Nejdůležitější je, aby nám kněz hlásal pravdu o Ježíši. Je velmi užitečné, když učení podpírá a potvrzuje osobním svědectvím. Nemravnost kněze nebo jeho namyšlenost by nám neměla na cestě ke spáse škodit, když nám opravdu záleží na setkání s Bohem. To, co nám může vzít spásu a věčnost v Bohu, je falešné učení, kdy kněz překrucuje nebo zkreslí pravdu o Ježíši Kristu, jediném Spasiteli člověka.

Jsme dnes svědky velikých sexuálních skandálů u představených v církvi, které přinesly obrovské pohoršení ve světě. Velké množství křesťanů odešlo z církve. Církev byla zbavena svého významu, znehodnocena. Zeptejme se, co dobrého křesťané získali pohoršováním se nad hříchy kněží? Co dobrého jim přinesl odchod z církve? Přiblížilo je to k Bohu a ke spáse? Pohoršili jsme se nad hříchem, ale tímto jsme se také vzdálili od Boha a od jeho milostí. Nechci ospravedlňovat spáchaný hřích a zametat ho pod koberec. Chci hledat správný postoj, který bychom měli jako křesťané k tomuto hříchu zaujmout. Ježíš doporučuje: „Dělejte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte“.

Ježíš potřebuje nové zástupy svých následovníků. Čím více bude křesťanů, kteří věrně žijí podle Ježíšova evangelia, tím méně bude skandálů a pohoršení. Když bude více svatých rodin, bude více svatých kněžských povolání. Jaký je lid, takoví jsou kněží. Neseme za sebe navzájem odpovědnost.

V druhém čtení svatý Pavel sdílí svou zkušenost: „Když jste nás uslyšeli kázat Boží slovo, vzali jste ho ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží – vždyť jím skutečně je. A protože věříte, ukazují se na vás i jeho účinky“.

Boží slovo hlásané v církvi a poslušně přijímané jako Boží slovo způsobuje, že se v nás rodí a dospívá svatý život, který je zárukou věčnosti v Bohu.

Ohlášky 5.11.2017, 31.neděle v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

– Pondělí 6. listopadu – vzpomínka na zemřelé augustiniány; mimořádně bude sloužena mše svatá v 18:00 hod. Pomodlíme se zvláště za P. Jana Budila a P. Antonia Rivase

– Čtvrtek 9. listopadu – svátek posvěcení Lateránské baziliky

– Pátek 10. listopadu – památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

– Sobota 11. listopadu – památka sv. Martina, biskupa

· Prosíme farníky o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté.

· Ve farnosti již běží všechny pastorační aktivity, informace najdete na vývěsce:

– Zveme školní mládež v pátek večer v 19:00 hod. na setkání nad Božím slovem.

– Pro předškolní děti od 4 let výše v doprovodu rodičů nebo prarodičů otevíráme nově úterní katecheze spojené se zpíváním, hrami, výtvarnými a dalšími aktivitami. K setkávání, která začnou v úterý 7. listopadu 2017 v 16:00 hod. na faře, zve děti malý Andělín. Přijďte, uvidíte, těšíme se na Vás.

· V neděli 12. listopadu bude při mši svaté v 9:00 hod. obřad předání Bible účastníkům přípravy na biřmování a při mši svaté v 11 hod. bude během čtení a homilie zajištěna pro malé děti v prostorách křížové kaple vlastní katecheze. Děti se shromáždí před mší svatou v Křížové kapli. Před obětním průvodem přijdou do baziliky a zúčastní se obětního průvodu.

· V sobotu 11. listopadu 2017 bude jednodenní pouť po augustiniánských klášterech: do Domažlic, Zaječova a Prahy. Písemné pokyny si přihlášení účastníci převezmou v sakristii.

· Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští pracovní týden pod ochranou Panny Marie.

4.11.2017 sobota 30.týden v mezidobí

Lk 14, 1. 7 – 11

Dnešní evangelium nás upozorňuje na problém povyšování se nad ostatní, naší nadutosti a pýchy. Snažíme se být lepší než druzí. Velmi nás bolí, vztekáme se, když nás někdo poníží nebo pokoří. Závidíme druhým cokoliv. Jsme proniknuti duchem sobectví.

Ježíš v dnešním evangeliu ukazuje, že se vždy mezi lidmi najde někdo, kdo je schopnější, významnější a důležitější než já. Chce nás chránit před hanbou, ke které vede domýšlivost, nafoukanost a pýcha. Ve svých očích jsme možná ti nej…nej…, ale v očích druhých budeme vždy něčím omezeni, horší než někdo jiný.

Sobecké hledání své výjimečnosti vede neustále k novým a novým konfliktům a bojům mezi námi.

Ani já ani nikdo další není schopen ohodnotit význam lidské osoby. Můj skutečný význam může posoudit jen Bůh.

My křesťané máme vzor pro dobré chování vůči druhým a také vůči Bohu. V Marii máme příklad správného pohledu na sebe. Maria je úplně proniknuta pokorou. Maria ví, že její význam pochází od Boha, protože Bůh a jeho milost učinila v jejím životě veliké věci.

Také Ježíš nám dal příklad. Stal se služebníkem všech. Ve Večeřadle, když poklekl před učedníky, aby jim umýval nohy, ukázal, jak to máme dělat. Máme vždy přijmout poslední místo, udělat práci, kterou jiní odmítají.

V současné době vládne názor, že práce člověka ponižuje a zvláště fyzická práce. Ztratili jsme úctu k práci. Práce v našich očích nemá již správný význam a hodnotu. A právě práce a její kvalita povyšují člověka. Po vyhnání lidí z ráje, se vznáší nad lidskou prací dřina, pot, často marná námaha a podobně, ale práce je stále podstatou pozemského života. Člověk svou prací vládne nad zemí. Také příklad svaté Rodiny z Nazareta potvrdil význam a hodnotu lidské práce.

Svatý Jakub říká, že víra bez skutků je mrtvá. My křesťané máme vědět, že kvalita naší práce potvrzuje naši víru.

Na přelomu devatenáctého a dvacátého století, kdy divoký kapitalismus vykořisťováním lidí ničil hodnou lidské práce, právě tehdy katolické sociální učení ústy Lva třináctého pomohlo podstatně vrátit práci její skutečný význam a tím oddálil ohrožení komunismem. I dnes by měli křesťané práci vracet její skutečnou hodnotu, aby nás neohrožovala ideologie neomarxismu.

Povyšují nás dobré skutky, které jsme udělali. Vzorem našeho života je Panna Maria, která ve skrytu a tichosti plnila své životní úkoly. Dokázala poctivou a vytrvalou prací a příkladným plněním svých povinností vychovat v Ježíši velkou osobnost. Maria se uměla úplně věnovat úkolům, před které byla postavena. A nyní je povýšena. Bůh jí dal místo, o kterém ani nesnila. I pro každého z nás má Bůh odměnu, o které ani nesníme, ale jen když dobře splníme naše životní úkoly.

Prosme Pannu Marii, aby nám pomohla udělat všechno, co Bůh žádá, abychom svou práci a povinnosti dobře plnili, a tak dostali nádhernou odměnu od Boha.