21.6.2017 středa, 11.týden v mezidobí

Mt 6, 1- 6. 16 – 18

V dnešním evangeliu nám Ježíš připomíná tři základní pilíře křesťanského života: almužnu, modlitbu a půst. Mluví o obsahu těchto náboženských aktivit. Pokud almužna, modlitba a půst mají být konány v křesťanském duchu, nemáme je konat před očima druhých, aby nás ostatní viděli a chválili. Tyto základní úkony křesťanského života nám mají pomáhat růst v lásce k bližnímu, k Bohu a k sobě.

Almužna mě učí vidět druhé v jejich potřebách, učím se solidaritě, činnému soucitu a skutečně pomáhat. Almužna je konkrétním vyjádřením milosrdenství.

Modlitbou pečuji o své osobní setkání s Bohem a buduji s ním vztah. Pro dobrý pozemský život potřebuji chvíle, kdy se zastavím, abych promluvil s Bohem. Je to neustálé uvědomování si, že Bůh je a že ho potřebuji.

Půst je tou činností, která pomáhá spoutat moje nezřízené touhy. Půst hlídá moje sobectví.

Půst, modlitba a almužna nejsou k vychloubání. Jsou nezbytným nástrojem, který dává do pořádku moje vztahy k bližnímu, k Bohu a k sobě samému.

Myslím si, že v almužně, v modlitbě a v půstu nemůžeme vidět ty takzvané dobré skutky. Almužna, půst a modlitba teprve umožňují, abych zbaven sobectví mohl dobré skutky konat.