24.1.2017 úterý 3.týdne v mezidobí

MK 3, 31 – 35

Říkáme, že Ježíšovo evangelium je dobrá zpráva, že jeho učení přináší nejmoudřejší pohled na lidský život na Zemi a na vztah člověka k Bohu. Ježíš přinesl pravidla, ne jen nějaké ideje, nějaké myšlenky k naším diskusím. Přinesl popis konkrétní cesty k budování dobrých mezilidských vztahů. Popisuje i cestu k setkání člověka s Bohem. Tato Ježíšova pravidla pro naši cestu životem jsou z jedné strany úžasná, nastavují mezilidské vztahy na základě přikázání lásky, ukazují, že Bůh je náš otec. Ale na druhé straně jsou tato Ježíšova pravidla nesmírně těžká a pro naše sobectví nepřijatelná. Ježíšova slova nejsou téma k diskusi, ale jasné pokyny k osobní konkrétní realizaci. V dnešním evangeliu Ježíš řekl: „Každý, kdo plní vůli Boží, je můj bratr, má sestra i matka“. Když se druzí vůči nám chovají v duchu lásky, je nám to velmi příjemné. Když Bohu smím říkat otče, je to úžasné, ale nelíbí se nám, když tento otec žádá poslušnost, když žádá, abych i já miloval svého bližního, abych odpustil viny svému nepříteli.

Ježíšovo učení od začátku budilo zájem, lidé mu rádi naslouchali. Dnešní evangelium říká, že „kolem něho sedělo plno lidí“. Ale od začátku se Ježíšovo učení setkávalo také s odmítnutím. Myslím si, že v okamžiku, když někdo pochopil nároky Ježíšova učení, nechtěl tomu dále naslouchat a také hledal důvody, aby mohl zpochybnit důvěryhodnost tohoto učení a pravdu o osobě Ježíše. Farizeové a učitelé Zákona velmi rychle Ježíše odsoudili, prý je od Belzebuba, prý ho ovládá zlý duch. A když se tento výrok neujal, rozhodli se Ježíše zavraždit. Ježíšovi příbuzní jsou o něco jemnější, neboť si říkají, že se pomátl na rozumu a rozhodli se ho zmocnit a odvést zpátky domů.

V této události je zvláštní postoj Panny Marie, která se přidala k příbuzným, kteří se rozhodli Ježíše zmocnit. Jak jsem už řekl, přijmout výzvu Ježíšova evangelia není snadné. Vyžaduje hluboké přemyšlení a odvahu. To, co druzí myslí a říkají, nemusí být vždycky pravda. Zvlášť pravdy víry vyžadují důkladnou analýzu. Dnešní evangelium nás upozorňuje na nutnost důkladného promyšlení křesťanských principů života. Křesťanství je volbou hodnot, podle kterých se rozhoduji řídit svůj život. Volím hodnoty světa nebo konkrétní poslušné následování Ježíše. Věřím, že Ježíš je můj osobní Pán a Spasitel? Panna Maria pochopila Ježíšovo napomenutí a na konci jeho života stojí pod křížem. Měli bychom se od Panny Marie učit přijmout napomenutí a jít poslušně za Ježíšem.