6.7.2017 neděle, Slavnost Proměnění Páně

Mt 17. 1 – 9
V Polsku mi někdy vytýkali, že jsem ve svých kázáních přísný, že stále upozorňuji na hřích a vyzývám
k nutnosti obrácení, změně jednání.
Chci říci, že Bohem a jeho soudem nestraším, ale vytrvale připomínám následky naší neposlušnosti
Boha, podceňování jeho slova a přikázání a varuji před svévolným životem a spoléháním na svou
moudrost.
Dnešní slavnost mluví o hoře Tábor, kde se koná Proměnění Páně. Ježíš se proměňuje před očima tří
apoštolů. Petr, Jakub a Jan prožili úžasnou událost, která je na jedné straně vyděsila, proto v určitém
okamžiku nevěděli, co mají ve strachu říci, a na druhé straně chtěli za každou cenu zůstat v této
zkušenosti: „Pane, je dobře, že jsme tady. Chceš – li, postavíme tři stany“.
Jaká je Boží odpověď na tento nápad Petra a dalších dvou apoštolů, kteří se chtějí zabydlet v tom, co
prožívají?
Bůh na ně vylil kýbl studené vody – tak to lze nejjednodušeji popsat. Tato krásná realita, kterou
ukazuje postava Ježíše: „Jeho tvář zazářila jako slunce a jeho děv zbělel jako světlo“, rychleji, než se
objevila, zmizí. Skutečnost, kterou lidskými silami nelze vytvořit, a která je něčím fascinujícím, něčím,
po čem opravdu toužíme, se v jednom okamžiku ztrácí. Rychleji, než se apoštolové ohlédli, Bůh
ukončil tento úžasný zážitek. Nebyl čas se zastavit.
Ukázal se oblak a z oblaku zaznívá Boží hlas. Můžeme také říci, že Bůh zahřměl z výšin nebe, z této
jeho „kazatelny“: „To je můj milovaný Syn… toho poslouchejte!“ Není nám dovoleno se z těžké prózy
pozemského života ani na chvíli vzdálit. Na zemi není nic, o co bychom se mohli bezpečně opřít a na
chvíli se zde zastavit. Je třeba jít dál. Musíme neustále zápasit s realitou tohoto pozemského života.
Čas zde na zemi nelze zastavit. Čas neúprosně běží dopředu.
Dokonce, i když prožijeme okamžik úžasu, pocit, že se můžeme zastavit, dříve, než se nadechneme,
zmizí. Pomine, nemůžeme zůstat stát, Bůh nám to nedovolí, přikazuje nám jít dál.
I když musíme jít dál, dostáváme od Boha účinnou útěchu, potřebnou pomoc, která je schopna
zmírnit útrapy našeho pozemského putování. Bůh ukazuje na Ježíše, který ve všem zvítězil, na jeho
evangelium a na pravé svědectví jeho života. Každé zpochybnění Ježíšova příkladu, odmítnutí Ježíšovy
moudrosti a neochota následovat ho, nám způsobí škody a náš život začne skřípat. A to nás bolí,
vztekáme se na Boha, způsobujeme si sami utrpení.
Myslíte si, že nepotřebujete slyšet z kazatelny ostrá slova? Vypravování dojemných příběhů máme
rádi, ale najdeme v nich účinnou pomoc k vyřešení našich problémů? Každé kázání, které nám
nezprostředkuje Ježíšovu moudrost, nevysvětlí Boží přikázání, je jen iluzí Božího slova. Když budeme
přijímat špatné interpretace Božího slova, vždy nakonec zažijeme rozčarování, nenajdeme východiska
ze svých problémů. Připravíme si různé bolesti.
Hora Tábor velmi jasně ukazuje, že Bůh nešetří vědry se studenou vodou, abychom vystřízlivěli. Bůh
nám zde říká, že je třeba jít dál a nezastavovat se. Dává nám Ježíše a jeho slovo, které nás vždy dobře
a šťastně povede životem.
Apoštolové, když sestupovali dolů, dostali od Ježíše příkaz, aby o tom, co viděli, nikomu neříkali. I
tento příkaz byl dalším kbelíkem se studenou vodou. Je to Ježíšovo napomenutí, abychom se
nezastavovali u toho, co jsme prožili, abychom se nechtěli v těchto událostech zabydlet. Je to
v podstatě bolestivé, uvědomit si, že se tento okamžik už nevrátí. Nemá smysl, abychom se znova a
znova zabývali minulými událostmi. Brání nám to dobře čelit novým životním výzvám.
Krásné okamžiky, které minuly, se nevrátí. Přijdou nové, ale jiné. Abychom je dobře a úspěšně prožili,
potřebujeme pomoc, kterou nám ve svém slově dává Ježíš.
Nemůžeme se vznášet v oblacích, jsme postaveni na tvrdou zem. Proto doporučuji dobře promýšlet
Ježíšovo evangelium, a povzbuzovat se navzájem k naslouchání této moudrosti. Ježíš zvládl šťastně
každou obtíž, vyhrál boj s každým zlem. Dal nám nejen svou moudrost, jak dobře zvládnout každý
další krok, ale poskytl nám k tomu také nutnou sílu. Přijímáme ji v eucharistii.
Je na nás, zda poslechneme poselství z hory Tábor a necháme si poradit s řešením našich životních
problémů, nebo neposlechneme a dovolíme zvítězit zlu v nás.
Nádhera lidského života, zjevená na hoře Tábor, nás očekává, dojdeme tam, když budeme poslouchat
Ježíše.