Ohlášky 28.5.2017 7.neděle velikonoční

V tomto týdnu budeme slavit:

– Středa 31. května – Svátek Navštívení Panny Marie

– Čtvrtek 1. června – Památka sv. Justina, mučedníka

– Pátek 2. června – první pátek v měsíci červnu, příležitost ke svátosti smíření je již od 17:00 hod.

– Sobota 3. června – ráno v 8:00 hod. slavíme památku sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků, večerní mše svatá v 18:00 hod. je vigilií Božího hodu svatodušního a současně tradiční poutní mší svatou k Panně Marii Svatotomské.

– Neděle 4. června – Slavnost Seslání Ducha svatého

· Ve středu ve 12:00 hod. bude v naší bazilice mše svatá celebrovaná vyššími augustiniánskými představenými z celé Evropy, na kterou všechny zveme.

· Prosíme farníky o pomoc při úklidu baziliky ve středu po mši svaté.

· V sobotu po mši svaté v 18:00 hod. bude svatodušní modlitební bdění s adorací před Nejsvětější svátostí. Srdečně zveme všechny farníky.

· Příští neděli na mši svaté v 11:00 hod. oslaví otec Jan 30. výročí kněžského svěcení.

· Michaela Stará a Jan Mikulášek uzavřou 17. června 2017 ve 14:00 hod. v naší bazilice manželství. Kdo by věděl o nějaké překážce tohoto zamýšleného sňatku, ať to ohlásí na farním úřadě.

· P. Angelo zve mládež na tradiční pěší pouť na Velehrad, která bude od 29. června do 4. července. Přihlášky v sakristii.

· Brněnská akademie třetího věku ve spolupráci s Brněnským biskupstvím připravuje své kurzy i v příštím školním roce. Informace a elektronické přihlášky do kurzů na webu: www.bioetika.cz nebo osobně v Centru pro rodinu a sociální péči v Brně, Biskupská 7.

Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští pracovní týden pod ochranou Panny Marie.

Ohlášky 21.5.2017 6.neděle velikonoční

V tomto týdnu budeme slavit:

> Pondělí 22. května – sv. Rity z Cascie, řeholnice, mše svatá v 18:00 hod. Pamatujme na růže, které jsou vyjádřením našich proseb.

> Čtvrtek 25. května – Slavnost Nanebevstoupení Páně; přijďte oslavit tuto důležitou událost, kterou nás Ježíš zve do nebe

> Pátek 26. května – Památka sv. Filipa Neriho, kněze

Pastorační aktivity v naší farnosti:

* V úterý ve 20:00 hod. setkání mládeže

* Ve středu v 19:00 hod. příprava na biřmování

* Ve čtvrtek dopoledne v 9:30 hod. setkání maminek s malými dětmi v klubovně na 3. nádvoří kláštera

* Ve čtvrtek večer v 19:00 hod. setkání nad Božím slovem pro dospělé na faře

* V neděli v 10:00 hod. zkouška dětského sboru baziliky

* Ve všední dny před každou mší svatou se modlíme růženec. Prosíme, rozšiřte řady modlitebníků naší farnosti

* Děkujeme farníkům za pomoc při úklidu baziliky.

* Májová pobožnost se koná ve všední dny vždy na závěr mše svaté.

* Skautky z 26. oddílu připravily farní výlet pro děti od 6 do 11 let, který se uskuteční v sobotu 3. června. Na tento výlet děti srdečně zveme. Prosíme rodiče, aby děti přihlásili v sakristii baziliky, kde dostanou bližší informace o plánované akci.

* Michaela Stará a Jan Mikulášek uzavřou 17. června 2017 ve 14:00 hod. v naší bazilice manželství. Kdo by věděl o nějaké překážce tohoto zamýšleného sňatku, ať to ohlásí na farním úřadě.

* P. Angelo zve mládež na tradiční pěší pouť na Velehrad, která bude od 29. června do 4. července. Přihlášky v sakristii.

Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští pracovní týden pod ochranou Panny Marie.

Ohlášky 7.5.2017 – 4.neděle velikonoční, neděle Dobrého pastýře

4. neděle velikonoční, neděle Dobrého pastýře, den modliteb za duchovní povolání

V tomto týdnu budeme slavit:

> Pondělí 8. května – Panny Marie, Prostřednice všech milostí, mše svatá bude v 18:00 hod.

> Sobota 13. května – Panny Marie Fatimské, 100. výročí od 1. zjevení ve Fatimě, mše svatá s modlitbou zasvěcení Panně Marii bude v 18:00 hod.

Pastorační aktivity v naší farnosti:

* V úterý ve 20:00 hod. setkání mládeže

* Ve středu v 19:00 hod. příprava na biřmování

* Ve čtvrtek dopoledne v 9:30 hod. setkání maminek s malými dětmi v klubovně na 3. nádvoří kláštera

* Ve čtvrtek večer v 19:00 hod. setkání nad Božím slovem pro dospělé na faře

* V neděli v 10:00 hod. zkouška dětského sboru baziliky

* Ve všední dny před každou mší svatou se modlíme růženec. Prosíme, rozšiřte řady modlitebníků naší farnosti.

* Děkujeme farníkům za pomoc při úklidu baziliky.

* Při posledním rozloučení s otcem Janem Josefem Budilem bylo vybráno sedmdesát tři tisíce korun. Výtěžek z benefice byl darován Hospici svaté Alžběty v Brně. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

* Májová pobožnost se koná ve všední dny vždy na závěr mše svaté.

* Příští neděli bude sbírka na opravy naší baziliky.

* Příští neděli po mši svaté, která začíná v 9:00 a v 11:00 hod., se pomodlíme za naše maminky. Před oltářem děti požehnají svým maminkám. Naplánované odpolední setkání odpadá.

Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští pracovní týden pod ochranou Panny Marie.

Ohlášky 30.4.2017 3.neděle velikonoční

V tomto týdnu budeme slavit:

> Úterý 2. května – Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

> Středa 3. května – Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

> Pátek 4. května – 1. pátek v měsíci, příležitost ke svátosti smíření od 17:00 hod.

> Sobota 6. května – Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka; první sobota v měsíci; v 18:00 hod. poutní mše svatá

Pastorační aktivity v naší farnosti:

* V úterý ve 20:00 hod. setkání pro mládež

* Ve čtvrtek dopoledne v 9:30 hod. setkání maminek s malými dětmi v klubovně na 3. nádvoří kláštera

* Ve čtvrtek večer v 19:00 hod. setkání nad Božím slovem pro dospělé na faře

* V neděli v 10:00 hod. zkouška dětského sboru baziliky

* Ve všední dny před každou mší svatou se modlíme růženec. Prosíme, rozšiřte řady modlitebníků naší farnosti.

* Prosíme farníky o pomoc při úklidu baziliky ve středu po mši svaté.

V sobotu 6. května v 18:00 hod. večer bude sloužena poutní mše svatá před obrazem Panny Marie Svatotomské. Tato ikona Černé Madony je po staletí uctívána jako místo mimořádných Božích milostí. Pokračujme v tradici našich předků a přicházejme si též pro pomoc v našich potřebách. Pozvěme i své přátele.

Májová pobožnost bude ve všední dny vždy na závěr mše svaté.

Cyklopouť ke kapli u hradu Veveří se koná v pondělí 1. května. Sraz účastníků v 8:30 hod. u baziliky. Další informace na nástěnce.

Děkujeme všem ochotným farníkům, kteří se podíleli na přípravě důstojného rozloučení s otcem Janem Josefem Budilem. Děkujeme také všem, kteří otce Budila navštěvovali a pomáhali s péčí o něj. Pán Bůh Vám všem zaplať.

Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští pracovní týden pod ochranou Panny Marie.

Na věčnost odešel P. Jan Josef Budil

S pevnou a radostnou vírou v opětné shledání v Božím království oznamujeme, že dne 19.4.2017 k sobě Pán povolal svého služebníka P. Jana Josefa Budila. Odešel ve věku 89 let pokojně a tiše, posílen svátostmi nemocných.

S naším drahým spolubratrem se rozloučíme v sobotu 29.4.2017 ve 14:00 hod. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně.

Parte P. Jan Budil (ke stažení)

Ohlášky 16.4.2017 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

V tomto týdnu budeme slavit:

> V pondělí slavíme druhý den po Zmrtvýchvstání Páně – první den v Oktávu velikonočním. Mše svaté budou jako v neděli: 7:30; 9:00 a v 11:00 hod.

> V sobotu 22. dubna – večerní mše svatá v 18:00 hod. s pobožností ke sv. Ritě. Ke svaté Ritě se modlíme o přímluvu v těžkých životních záležitostech a myslíme též na naše bližní, proto přinášíme 3 růže, jedna zůstává u oltáře sv. Rity s našimi prosbami, druhou dáme tomu, za koho jsme se modlili a třetí růži si neseme domů.

> V neděli 23. dubna slavíme 2. neděli velikonoční – neděli Božího milosrdenství. V 15:00 hod., v hodinu milosrdenství bude v naší bazilice pobožnost k Božímu milosrdenství.

Pobožnost v tuto hodinu má velká Boží zaslíbení. Využijme tento čas milosti k prosbám za sebe a své blízké.

Pastorační aktivity v naší farnosti v tomto týdnu odpadají.

* Děkujeme za pomoc při úklidu a při velikonoční výzdobě baziliky minulou středu

* Děkujeme ministrantům a všem, kteří svým zpěvem a hudbou přispěli ke krásné a důstojné oslavě Velikonoc.

* Papírové pokladničky s postní almužnou se budou vybírat příští neděli. Děti své pokladničky přinesou v obětním průvodu k oltáři.

Dnes žehnáme velikonoční pokrmy. Vy, kteří jste si pokrmy k požehnání přinesli, přistupte nyní k oltáři.

Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje krásné Velikonoce, pokoj a radost od zmrtvýchvstalého Krista. Kéž vás účast na velikonočních oslavách obnoví a přinese vám sílu k překonávání životních obtíží.

Ohlášky 9.4.2017 Květná neděle

Květná neděle

Ve svatém týdnu pravidelné pastorační aktivity odpadají

* Prosíme o pomoc při úklidu baziliky ve středu po mši svaté

* V pondělí, úterý a ve středu bude příležitost k velikonoční svátosti smíření od 17:00 – do 19:00 hod.

Dnes, v neděli 9. dubna bude křížová cesta v 19:30 hod. v zahradě opatství. Začínáme u misijního kříže. Vezměte s sebou svíce nebo lucerny.

Na Zelený čtvrtek 13. dubna začíná Velikonoční triduum, nejvýznamnější svátky nás křesťanů. V tyto dny bychom se měli účastnit liturgického slavení.

Na Zelený čtvrtek v 18:00 hod. budeme slavit večerní mši svatou na památku Večeře Páně s obřadem mytí nohou. Po liturgii přeneseme Nejsvětější svatost do Getsemanské zahrady. Bazilika bude k adoraci otevřena do 22:00 hod.

Na Velký pátek 14. dubna v 8:00 hod. se v bazilice budeme společně modlit z breviáře liturgii hodin a ranní chvály. Bazilika bude otevřena do 10:00 hod.

V 15:00 hod., v hodině smrti Páně, se budeme modlit křížovou cestu.

V 18:00 hod. bude liturgie památky umučení Páně s uctíváním kříže. Po liturgii přeneseme Nejsvětější svátost do hrobu Páně. Bazilika bude k adoraci otevřena do 21:00 hod.

Velký pátek je den přísného postu.

Na Bílou sobotu 15. dubna se ráno v 8:00 hod. budeme společně modlit breviář – liturgii hodin a ranní chvály. Bazilika bude otevřena do 12:00 hod. k modlitbě u Božího hrobu.

Ve 20:00 hod. začne oslava Velikonoční vigilie. Shromáždíme se u misijního kříže k obřadu žehnání ohně. Svíce dostanete před bazilikou. Průvodem půjdeme do baziliky, kde budou pokračovat oslavy Zmrtvýchvstání Páně.

V neděli 16. dubna o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně budou mše svaté jako obvykle: v 7:30 hod.; v 9:00 hod. a v 11:00 hod. Při všech mších svatých požehnáme pokrmy.

Otec Wit a komunita augustiniánů vám přeje požehnané prožití Svatého týdne.

Ohlášky 2.4.2017 5.neděle postní

5. neděle postní

Pastorační aktivity v naší farnosti v tomto týdnu:

* V úterý ve 20:00 hod. setkání pro mládež

* Ve středu v 19:00 hod. příprava na biřmování

* Ve čtvrtek dopoledne v 9:30 hod. setkání maminek s malými dětmi v klubovně na 3. nádvoří kláštera

* Ve čtvrtek večer v 19:00 hod. setkání nad Božím slovem pro dospělé na faře

* V neděli v 10:00 hod. bude zkouška dětského sboru baziliky

* Ve všední dny před každou mší svatou se modlíme růženec. Prosíme, rozšiřte řady modlitebníků naší farnosti.

* V postní době se modlíme v bazilice křížovou cestu pravidelně v pátek a v neděli, vždy v 17:15 hod.

* Děkujeme všem, kteří se zapojili do úklidu baziliky minulou středu.

Pátek 7. dubna je první pátek v měsíci, proto bude příležitost ke svaté zpovědi již od 17:00 hod. Využijte tuto příležitost k velikonoční svaté zpovědi.

Příští neděle je neděle Květná, nazývaná též Pašijová. Touto nedělí začíná Svatý týden. Nedělní bohoslužby v 7:30 a v 9:00 hod. budou začínat u misijního kříže před bazilikou obřadem žehnáním kočiček. Mše svatá v 11:00 hod. začne obřadem žehnání kočiček u branky k farní učebně (u dvou tují). Děti převlečené za apoštoly se shromáždí v 10:45 hod. v učebně fary. Součástí průvodu bude jako v minulém roce živý oslík. Průvod doprovodí zpěvem dětský sbor baziliky. Děti mohou oslíkovi přinést mrkev nebo jablíčko.

Křížová cesta bude příští neděli 9. dubna až večer v 19:30 hod. na zahradě opatství. Začneme u misijního kříže před bazilikou. S sebou si přineste svíce, lucerny nebo pochodně.

Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou postní neděli a celý příští pracovní týden.

Ohlášky 26.3.2017 4.neděle postní

V tomto týdnu budeme slavit:

> Dnes v 17:15 hod. se budeme modlit křížovou cestu v zahradě opatství. Začneme u misijního kříže před bazilikou. Rozjímání povedou děti a dětský sbor baziliky křížovou cestu doprovodí zpěvem.

> V sobotu 1. dubna – 1. sobota v měsíci, v 18:00 hod. mše svatá s mariánskou pobožností. Tradičně se modlíme k Panně Marii Svatotomské, zachránkyni města Brna. Tento den bude v naší bazilice také socha Panny Marie Fatimské při příležitosti 100 let od fatických zjevení. V 17:30 začneme modlitbou růžence. Toto sobotní setkání s Pannou Marií je pro naši farnost velmi důležité. Můžeme si zde vyprosit mimořádné Boží milosti.

Pastorační aktivity v naší farnosti v tomto týdnu:

* V úterý ve 20:00 hod. setkání pro mládež

* Ve středu v 19:00 hod. příprava na biřmování

* Ve čtvrtek dopoledne v 9:30 hod. setkání maminek s malými dětmi v klubovně na 3. nádvoří kláštera

* Ve čtvrtek večer v 19:00 hod. setkání nad Božím slovem pro dospělé na faře

* V neděli v 10:00 hod. bude zkouška dětského sboru baziliky

* Ve všední dny před každou mší svatou se modlíme růženec. Prosíme, rozšiřte řady modlitebníků naší farnosti.

* V postní době se modlíme v bazilice křížovou cestu pravidelně v pátek a v neděli, vždy v 17:15 hod.

* Prosíme farníky o pomoc při úklidu baziliky ve středu po mši svaté.

V sobotu 1. dubna budou v naší bazilice v 19:00 hod. provedeny hudebně – dramatické pašije v podání hudební skupiny Přyvozacy a divadla Z hůry. Srdečně zveme k tomuto malému postnímu zamyšlení.

Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou postní neděli a celý příští pracovní týden.