Hab 1, 12 – 2,4; Mt 17, 14 - 20
Situace člověka z dnešního evangelia je obecná, i nás se dotýkají různé obtíže, které sami nezvládáme. Zlo, které existuje ve světě, nás nerozmazluje. Za zlem, které ovlivňovalo syna z dnešního evangelia, stál zlý duch. Aby tento chlapec mohl být uzdraven, musel Ježíš tohoto ducha vyhnat. Často nevnímáme ohrožení, která ovlivňují náš život nebo životy našich blízkých, jejichž původem je zlý duch.

1Král 19, 4 - 8; Ef 4, 30 - 5, 2; Jan 6, 41 - 51
Dnešní rozjímání nad Božím slovem začnu u druhého čtení, kde nás sv. Pavel upozorňuje na správný vztah k Duchu svatému. Říká, abychom nezarmucovali svatého Božího Ducha, který do nás vtiskl svou pečeť. Duch svatý na nás sestoupil, a učinil z nás svůj chrám, když jsme přijali svátost křtu. To je ta pečeť, kterou do nás otiskl.

Ex 16, 2 – 4.12 – 15; Ef 4, 17. 20 – 24; Jan 6, 24 – 35
Dnešní rozjímání o Božím slově začneme od druhého čtení. V tomto úryvku z listu Efezanům sv. Pavel napsal několik důležitých pokynů, týkajících se našeho křesťanského života. Píše, že už nemáme žít jako pohané s jejich neplodným myšlením. Dále říká, že máme odložit starého člověka s dřívějším způsobem života, který je chtivý rozkoší, a obléknout člověka nového, který žije podle Božího vzoru jako spravedlivý a svatý.

2 Kor 4, 7 – 15; Mt 20, 20 - 28
Jakub a Jan patří k prvním učedníkům, které Ježíš povolal. Jsou také první, kteří se mohou učit Ježíše následovat, napodobovat.
Dnešní evangelium ukazuje, že Jakub a Jan úplně nepochopili Ježíšův život a jeho učení. Vysílají svou matku, aby jim u Ježíše zajistila významná místa v Ježíšově království

Jer 23, 1 - 6; Ef 2, 13 -18; Mk 6, 30 - 34

Myslíme si, že o životě na zemi téměř všechno víme. K tomuto pohledu přispěl i náš otec Gregor Johann Mendel svými výzkumy na poli genetiky. Věda velmi pokročila ve vysvětlování vzniku vesmíru, existence života, souvislostí mezi živou a neživou přírodou, také v technickém pokroku. Na jedné straně máme velkou sumu znalostí, neuvěřitelné možnosti, na druhé straně však lidé ve svém srdci bloudí a nenacházejí naplnění a uspokojení.

Mt 12, 14 – 21;
Ježíš Nazaretský nám přišel postavit cestu, která vede k věčnému životu. Hříchem jsme tuto cestu k Bohu rozbili a vysloužili si smrt. Ježíš Nazaretský ve svém evangeliu nabízí odstranění prokletí smrti. On je Bohem poslaný, milovaný Boží Syn, který svou službou kříže přináší člověku spásu.

Mt 11, 28 – 30
V dnešním evangeliu nám Ježíš nabízí pomoc: „Já vás občerstvím“. Náš pozemský život je stále plný trampot. S některými jsme schopni se vypořádat, jiné nás zmáhají. Hledáme pomoc a oporu. Ježíš nabízí jako řešení sám sebe.