Iz 62, 1 – 5; 1 Kor 12, 4 – 11; Jan 2, 1 – 12
Bůh nám přeje, abychom žili nádherný a šťastný život. Život zdrcený zlem a utrpením neukazuje pravdu o Bohu. Bůh v Ježíši z Nazareta sice prošel utrpením a smrtí, ale na konci této cesty není kříž s Ježíšovým umučeným tělem, ale jeho slavné vzkříšení.
V prvním čtení prostřednictvím proroka Izaiáše Bůh utěšuje.

Mk 2, 13 – 17
V první větě dnešního evangelia Marek říká: „Všechen lid přicházel k Ježíšovi a on je učil“. A toto Ježíšovo učení si klade za cíl přivést posluchače k následování: „Pojď za mnou!“ a pak k poznání své hříšnosti: „Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšníky“.

Iz 40, 1 – 5. 9 – 11; Tit 2, 11 – 14; 3, 4 - 7; Lk 3, 15 – 16. 21 - 22
V prvním čtení jsme slyšeli chvalozpěv, který vyzpíval prorok Izajáš o Boží dobrotě a slitování s člověkem, který byl ničen zlem a hříchem: Čas hříchu je u konce, nepravost člověka je odčiněna. Bůh přichází zaplatit za všechno zlo způsobené člověkem. A odměnou za spáchané zlo člověk od Boha dostává lásku a věčný život.

1 Jan 4, 7 – 10; Mk 6, 34 - 44
V první větě evangelia je použit velmi důležitý obraz, který popisuje Ježíšovo srdce: Ježíšovi je líto lidí, kteří zabloudili, ztratili životní směr. Ježíš viděl lidi „jako ovce bez pastýře“. Proto se zastavil a začal je učit, tedy vysvětlovat, jak najít správný směr života, radit a řešit jejich skutečné problémy.

Mich 5, 1 – 4a; Žid 10, 5 – 10; Lk 1, 39 - 45
Dnešní evangelium vypráví o setkání Marie s její příbuznou Alžbětou. Průběh tohoto setkaní je neuvěřitelně krásný. Obě ženy se radují, a Alžběta také cítí, že i její dítě, které nosí ve svém lůně, se radostně pohnulo.
Setkání těchto dvou žen ukazuje, že je možné i zde na zemi setkání v radosti a lásce, kde se lidé mohou cítit spolu zcela bezpečně. Běžně se obáváme jeden druhého, nevěříme si úplně, jsme k sobě rezervovaní.

Sof 3, 14 – 18 a; Flp 4, 4 – 7; Lk 3, 10 - 18

Prorok Sofoniáš v prvním čtení vyzpíval radost z Boží blízkosti a přístupnosti lidem. Tato slova obsahují slib, který se naplnil před dvěma tisíci lety, když se Boží Syn stal člověkem. Přijetím lidské přirozenosti se Bůh dal navždy člověku k dispozici, a tím nám otevřel zdroj pomoci v boji proti zlu. Prorok Sofoniáš říká: „Hospodin zrušil tvůj trest, odstranil tvé nepřátele … Zla se už neboj … Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, vítěz, který dává spásu.“

Mt 17, 10 - 13
Dnešní evangelium vypraví o problému, který měli Židé s pochopením Božích zjevení. Nerozuměli Boží řeči, kterou k nim mluvil Bůh skrze aktuální události. Jan Křtitel svým veřejným působením u Jordánu naplnil znamení starozákonního proroka Eliáše. Jan byl Božím hlasem, ukazujícím na aktuální Boží působení.