Lk 12, 8 – 12
Člověk se stává křesťanem skrze vyznání víry, že Ježíš Nazaretský je Syn Boží, který se stal člověkem a zemřel na kříži pro naši spásu. Toto vyznání je ústředním bodem křesťanského života. Když člověk skutečně vyznává v Ježíši Kristu svého osobního Pána a Spasitele, současně se rozhoduje Ježíše následovat. Potvrzením víry v Ježíše je úžas nad Ježíšem, jeho uznání jako nejdůležitější osoby v životě

Lk 10, 1 – 9
Když Ježíš vyslal dalších dvaasedmdesát učedníků, ukázal tím směr vývoje křesťanství. Nejprve Ježíš svým prvním učedníkům představil sebe, předal informace o Bohu, o cestě, na které člověk může dosáhnout věčného života. Ty, kteří porozuměli a získali zkušenost své spásy, posílá k dalším lidem. Aby člověk mohl přijmout dar Boží záchrany, potřebuje bližního, který mu věrohodně o Boží milosti bude svědčit a k setkání s Bohem ho přivede. Křesťanství k svému vývoji potřebuje věrohodné svědky.

Žid 4, 12 – 13; Mk 10, 17 – 30
Mistře dobrý, co musím dělat, abych měl věčný život? Tuto otázku bychom si měli neustále pokládat. Velmi snadno se uzavíráme ve své zúžené představě křesťanství. Věříme, že to, co ze své dobré vůle děláme, nás vede k Bohu, že si zasloužíme život věčný. Člověk, který přichází k Ježíšovi v dnešním evangeliu, by nás měl opravdu znepokojit.

Lk 11, 5 – 13
Dnešní evangelium vysvětluje problém nevyslyšených modliteb. Máme zkušenost, že se modlíme a nejsme vyslyšeni. Možná si myslíme: Bůh nám nechce pomoci, chce, abychom trpěli, nebo jsme si Boží pomoc nezasloužili a podobně.
Proč naše modlitby nejsou vyslyšeny?

Lk 10, 38 - 42
Příběh Ježíšovy návštěvy u Marty a Marie je velmi důležitý pro pochopení významu modlitby a práce v našem životě. Potřebujeme si neustále uvědomovat, co je nutné, aby naše práce měla smysl a sloužila kráse a růstu našeho života.

Gn 2, 18 – 24; Žid 2, 9 – 11; Mk 10, 2 – 16
Boží slovo čteme a Božímu slovu nasloucháme především proto, abychom poznali pravdu o lidském životě, o tom, jak má dobrý život vypadat a pak mohli napravit své chování, abychom se stále více stávali milujícími lidmi. Máme dorůst do lásky samého Boha.
Primární místo, kde se máme učit milovat, je manželství. Podle Božího plánu má láska manžela k manželce a naopak ukazovat, jak Bůh miluje člověka a Kristus miluje církev.

Lk 10, 17 – 24
Dnešní evangelium popisuje radostný návrat učedníků z hlásání dobré zvěsti lidem, ke kterým je Ježíš poslal. Viděli, jak se skrze ně děly úžasné věci, zažili, jakou moc obdrželi k boji proti zlu. Dokonce i zlí duchové se jim podrobovali.
Na tuto radostnou zprávu Ježíš odpovídá velmi vážným varováním: Viděl jsem satana padnout jako blesk z nebe.