Při příležitosti dnešní slavnosti vám nabízím pohled na osobu Jana Křtitele ve vztahu k Ježíši, abyste si uvědomili rozdíl v přístupu k plnění jejich poselství. Jde především o Janovu osobní odpověď na Boží plán spásy. Jan ukazuje na velké potíže, které máme s přijetím Ježíše, skrze kterého Bůh uskutečňuje svou vůli, a který je důležitější než my.
Početí obou mužů ohlašuje archanděl Gabriel.

Mt 6, 24 – 34
V dnešním evangeliu Ježíš vysvětluje, že člověk ve svém životě stojí před volbou. První možností je Bůh a druhou jsou peníze. Člověk hledá někoho nebo něco, co mu dá pocit bezpečí. Víme, že jsme v našem pozemském životě často bezmocní. Potřebujeme něco, co nám dá pocit, že těžkosti a omezení, která na nás doléhají, jsme schopni překonat. Nejčastěji používáme peníze. Hledáme v nich své bezpečí. Bůh je pro nás realitou mnohem hůře uchopitelnou, abychom u něj své bezpečí hledali.

Mt 6, 1- 6. 16 – 18
V dnešním evangeliu nám Ježíš připomíná tři základní pilíře křesťanského života: půst, modlitbu a almužnu. Mluví o obsahu těchto náboženských aktivit. Pokud půst, modlitba a almužna mají být konány v křesťanském duchu, nemáme je konat před očima druhých, aby nás ostatní viděli a chválili. Tyto základní úkony křesťanského života nám mají pomáhat růst v lásce k bližnímu, k Bohu a k sobě.

Mk 4, 26 - 34
Dnešní evangelium přineslo dvě podobenství o Božím království. Boží království je skutečností, ve které zakusíme Boží přítomnost. Je to prostor, kde se setkáváme s Bohem, který je a působí. Křesťanství je realitou, která se nachází v Božím království. Církev je místem, kde se Bůh zjevuje. Svátosti jsou dary, ve kterých Bůh předává svou pomoc. Ve svátostech nám Bůh pomáhá, abychom dosáhli života věčného.

Mt 5, 33 – 37

Ježíš v dnešním evangeliu říká, že naše řeč má být: ano, ano – ne, ne. Jde o upřímnost a poctivost našich slov. Jazyk je důležitým nástrojem k budování našich mezilidských vztahů. Cítíme se v nebezpečí, když se u druhých setkáváme s neupřímností. Transparentnost je postoj, který odbourá strach z druhých a rodí přátelství.

1 Král 18, 41 – 46; Mt 5, 20 – 26
Dnešní evangelium nám vysvětluje důležitost křesťanské spravedlnosti. Ježíš říká: „Pokud vaše spravedlnost nebude mnohem dokonalejší než spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do nebeského království nevejdete.“

Gn 3, 9 - 15; 2 Kor 4, 13 - 5, 1; Mk 3, 20 - 35
Cílem našeho života je zabydlet se v domově, který jsme si nevytvořili svýma rukama, ale který nám připravil Bůh v nebi na celou věčnost. Věci viditelné pominou, ale neviditelné budou trvat věčně. Svatý Pavel učí, že stan, ve kterém zde na zemi bydlíme, bude stržen. Naše fyzická podoba ve chvíli smrti pomine, ale máme Boží příslib, že dostaneme nový způsob existence, který je nám ukázán na Ježíšově vzkříšeném těle.