Svatí, se kterými se setkáváme v církvi, nesou Boží poselství lidem, kteří bloudí a nenacházejí správný směr života. Svatost je Boží odpověď na zotročení zlem. Svatý Vojtěch ve svém poslání jako biskup řešil s Boží moudrostí společenské a politické záležitosti, toužil  přinášet Boží pomoc do mezilidských vztahů. Byl vybaven potřebnou moudrostí k budování úspěšné budoucnosti Českého národa.
Ale s Boží moudrostí je to vždy tak, že je v rozporu s lidským myšlením.

Jan 10, 11 - 18
Hlavním tématem této neděle je Ježíš Kristus - Dobrý pastýř, který zodpovědně vede své stádo, chrání je před nebezpečím, které tomuto stádu hrozí, a stará se o potřebné pastviny.
Dnešní evangelijní obraz pastýře mluví také o nás, kteří jsme zde v kostele shromážděni. Všichni, kteří se scházíme v kostele na eucharistii, jsme obraznou řečí označeni jako stádo ovcí, o které chce Ježíš pečovat. Ježíš Kristus o sobě říká, že je Pastýř, Dobrý pastýř.

Jan 6, 35 - 40

V dnešním evangeliu pokračuje Ježíšova řeč v synagoze v Kafarnaum, kde Ježíš vysvětluje význam eucharistie. Ježíš udělal úžasný zázrak rozmnožení chleba. Několika chleby nasytil obrovské množství lidí. Když lidé uviděli, co se stalo, rozhodli se provolat Ježíše králem.

Sk 3, 13 – 15. 17 – 19; 1 Jan 2, 1 – 5a; Lk 24, 35 – 48
V dnešním prvním čtení jsme slyšeli fragment řeči sv. Petra, kterou pronesl v chrámu v Šalomounově podloubí, když se lid kolem něj a apoštola Jana shromáždil poté, co uzdravili chromého od narození. Petr a Jan na prosbu chromého o almužnu, odpověděli: "Stříbro ani zlato nemáme. Ale co máme, to ti dáme; Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, choď."

Jan 3, 16 – 21
Dnešní evangelium vypravuje o Božím milosrdenství. Bůh říká, že jeho vůle je spasit člověka, obdarovat ho věčným životem. Nechce člověka odsoudit ani potupit, protože je láska, která miluje až do krajnosti. To dosvědčuje fakt vyslání Božího Syna na zem pro naši záchranu. A úkol záchrany je nerozdělitelně svázaný s Ježíšovým utrpením a smrtí na kříži: „Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna“.

Dnes slavíme především Mariinu poslušnost, její přijetí Boží vůle. Maria zcela souhlasila s Božím působením ve svém životě a tímto se stala naším vzorem. Maria se dala Bohu zcela k dispozici. Toto svolení slovy: „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova“, je aktem nepochopitelné odvahy této velmi mladé dívky.

Sk 4, 32 - 35; 1 Jan 5, 1 - 6; Jan 20, 19 - 31
Kristus skutečně vstal z mrtvých! - Je to nyní naše ústřední téma. Také dnešní eucharistie, a především liturgie Slova nás v této pravdě upevňuje. Osm dnů po prvním zjevení apoštolům ve večeřadle Ježíš opět přichází, aby přesvědčil Tomáše, který poprvé chyběl, že žije. Tomáš po vyslechnutí svědectví ostatních apoštolů, kteří viděli zmrtvýchvstalého, prohlásil: "Pokud neuvidím, neuvěřím."