Mt 26, 14 – 25
V první části dnešního evangelia jsme slyšeli vyprávění o Jidášově zradě. Jidáš se rozhodl vydat Ježíše židovské veleradě a žádal za to odměnu. Souhlasil s velmi nízkou cenou. Peníze, které mu nabídli velekněží, byl obnos, za který tehdy bylo možné koupit otroka. Obnos, se kterým Jidáš souhlasil, ukazuje, jakou cenu měl Ježíš v jeho očích. Prodal Ježíše za cenu otroka.

Lk 22, 14 - 23,56

Dnešní liturgie nás prostřednictvím prožívaného mysteria a především čtením Božího slova přenesla ke dvěma událostem z poslední fáze Ježíšova života. Na začátku dnešní mše svaté jsme byli svědky slavnostního vjezdu Ježíše do Jeruzaléma. Zúčastnili jsme se v naší bazilice radostného průvodu s oslíkem a s dětmi oblečenými za apoštoly. Evangelium nám opět přineslo vyprávění o umučení Ježíši Krista. Nasloucháním pašijí jsme se stali svědky posledních spásonosných událostí Ježíšova života.

Iz 43, 16 – 21; Flp 3, 8 – 14; Jan 8, 1 – 11

Dnešní Evangelium je dalším textem, ukazujícím srdce našeho Boha. Setkání Ježíše s ženou, která byla přistižena při cizoložství, ukazuje Boží lásku, která neodsuzuje: Bůh poslal svého Syna na svět, aby svět spasil, obdaroval plností života a ne, aby svět odsoudil.

Jer 11, 18 – 20; Jan 7, 40 – 53
V dnešním prvním čtení prorok Jeremiáš charakterizuje velmi zajímavě Mesiáše jako člověka, který bude slepý ke zlu na něm páchaném. V tomto proroctví o Mesiáši nacházíme obraz velké naivity: „Byl jsem jako krotký beránek, kterého vedou na porážku. Ani potuchy jsem neměl, že mi strojí úklady“.

Iz 49, 8 – 15; Jan 5, 17 – 30
Dnešní evangelium říká, že je Ježíš podoben Bohu Otci. Ježíš a Bůh Otec se ve všem ztotožňují, všechno konají v plném souladu. Mezi Ježíšem a Bohem je jednota. Ježíš a Bůh Otec jsou jednotní v myšlení i konání.

Ex 3, 1 – 8a. 13 – 15; 1 Kor 10, 1 – 6. 10 – 12; Lk 13, 1 – 9
Minulou neděli jsme slyšeli o proměnění Páně na hoře Tábor. V dnešním prvním čtení jsme slyšeli o další hoře, o hoře Choreb, kde se Mojžíš setkal s Bohem.
Když Bible mluví o setkání s Bohem, obvykle se to děje na nějakém vrcholu. Tento obraz nám říká, že se Bůh s námi chce setkat, ale nesestupuje úplně do našich pozemských záležitostí, stojí nad naší přízemností. Znamená to, že náš život je mnohem větší, než naše malichernosti.

Lk 16, 19 – 31
Dnešní evangelium vypráví příběh dvou mužů. Jeden je velmi bohatý a druhý velmi chudý. Bohatý každý den uspořádal velkou hostinu, chudý neměl k jídlu ani zbytky z těchto hodů. Oba zemřeli. A v nové realitě života si vyměňují místa, chudý je skvěle pohoštěn a bohatý začíná trpět velká muka.
Jeden z těchto dvou mužů má jméno a druhý jméno nemá. Jméno určuje člověka, dělá z něj konkrétní osobu. Člověk, který nemá jméno, jako by nebyl. U Boha měl jméno chudý. Boháč u Boha žádné jméno neměl.