Lk 2, 22 - 40
Dnešní slavnost připomíná, že Maria a Josef přinesli  Ježíše čtyřicátý den po narození  do Jeruzalémského chrámu, aby splnili předpis Starého zákona: „Všechno prvorozené mužského rodu ať je zasvěceno Pánu“. A přinesli oběť, kterou zákon předepisuje.

Mk 6, 1 – 6
Na začátku svého veřejného působení Ježíš také navštívil své rodné město Nazaret, a pak šel i do synagogy, aby četl Boží slovo a učil. Jeho vystoupení vzbudilo úžas: Jaká moudrost je mu dána? Obyvatelé Nazareta slyšeli o Ježíšových činech, které dělal v Galileji, a byli jím nadšeni: Takové zázraky se dějí jeho rukama! Všechno, co Nazareťané slyšeli o Ježíši, ukazovalo, že je mimořádný.

Mk 5, 21 – 43
Dnešní evangelium vypráví o dvou Ježíšových zázracích. Ježíš uzdravil dlouhá léta nemocnou ženu a vzkřísil Jairovu dceru. Tyto jeho zázraky nám ukazují Boží moc a  také cestu k získání Ježíšovy pomoci.

Iz 8, 23b - 9, 3; Mt 4, 12 – 23
Ve svém pozemském životě neustále zakoušíme nějaká omezení až po to poslední, kterým je smrt. A tak hledáme možnosti, jak tato svá omezení překonat. Křesťanství tyto prostředky má. Nejenom některé, ale všechny. Cílem křesťanského života je dosažení svatosti, což znamená dokonalosti podle vzoru samotného Boha. A Bůh není ničím omezený.
Dosažení svatosti je darem od Boha. Církev učí, že člověk může přijmout dar spásy. Důležité je, abychom pochopili, že křesťanství je cestou, na které Bůh pracuje pro naši svatost.

Mk 3, 20 – 21
Ježíš Kristus přinesl na lidský život nový pohled. Přinesl nové hodnoty. Každá oblast života na Zemi získala nový smysl. Podstatným Ježíšovým výrokem je: Přátelství se světem je nepřátelství s Bohem. Pokud se rozhodnu žít podle evangelia, musím opustit staré cesty svého života. Potřebuji přezkoumat své vztahy k Bohu, k bližnímu a k hmotným statkům.

Mk 3, 7 – 12
Dnešní evangelium vypráví o pozornosti, které se Ježíšovi dostalo: „Velké množství lidu šlo za ním“. Tito lidé, kteří šli za Ježíšem, u něj nacházeli potřebnou pomoc. Některé uzdravil, jiné osvobodil od zlého ducha a všechny vyučoval o Bohu a ukazoval jim správný směr života. Ježíš dokázal řešit všechny problémy lidí.


Mk 3, 1 - 6
Dnešní evangelium vypráví o zázraku uzdravení člověka s ochrnutou rukou, ale popisuje také konflikt, který vznikl mezi Ježíšem a farizeji. Farizeové měli velký problém pochopit a uznat Ježíšovy zázraky. Byli pohoršeni, když Ježíš někoho uzdravil. Proč tento konflikt vznikl? Proč Ježíšovo konání farizeje tolik pohoršovalo?
Ježíš velmi často uzdravoval v sobotu, v posvátný den Židů, ve kterém nesměli konat žádnou práci.