Mt 26, 14 – 25
V první části dnešního evangelia jsme slyšeli vyprávění o Jidášově zradě. Jidáš se rozhodl vydat Ježíše židovské veleradě a žádal za to odměnu. Souhlasil s velmi nízkou cenou. Peníze, které mu nabídli velekněží, byl obnos, za který tehdy bylo možné koupit otroka. Tato nízká částka ukazuje, jakou cenu měl Ježíš v jeho očích.

Iz 49, 1 – 6; Jan 13, 21 – 33.36 – 38
V dnešních čteních je poodhaleno působení Boží prozřetelnosti. Prozřetelnost vypovídá o všemohoucnosti Boha, jeho vševědoucnosti. Bůh drží vše pevně ve svých rukou, nic neuniklo jeho kontrole. Je pánem vesmíru, ve kterém všechno jde podle jeho plánu. Někdy to vypadá, že v životě inteligentních bytostí, duchů i lidí, Boží plány nejsou uskutečňovány, že Bůh není schopen své plány s těmito bytostmi realizovat. Ale Bůh má vždy cestu, jak svůj plán dokončit. Má nekonečné množství způsobů, jak dosáhnout svých záměrů.

Mt, 26, 14 – 27; Iz 50, 4 – 7; Flp 2, 6 – 11; Pašije podle Matouše
Dnešní mše svatá na Květnou neděli má jiný začátek, než ostatní neděle. Začíná žehnáním kočiček a průvodem. V minulých letech průvod doprovázel také oslík. Možná, nám toto zvíře pomáhalo více pochopit význam vjezdu Ježíše do Jeruzaléma,

Ez 37, 21 – 28; Jan 11, 45 - 56
V prvním čtení prorok Ezechiel odhaluje Boží plán nového, šťastného života. Podmínkou této nové, nádherné skutečnosti je Boží přítomnost mezi lidmi: „Můj příbytek bude mezi nimi, budu jejích Bohem a oni budou mým lidem“.

Jer 20, 10 – 13; Jan 10, 31 - 42
Proroka Jeremiáše Bůh poslal, aby Izraelity varoval před přicházející zkázou. Bůh viděl, co se chystá a chtěl Izraelity ochránit. Vyzýval je k obnovení vztahu k sobě a k pokání. Záchrana byla podmíněna obrácením se k Bohu a poslušností.

Gn 17, 3 – 9; Jan 8, 51 – 59
V dnešním evangeliu Ježíš říká: Kdo zachovává mé slovo, neuzří smrt navěky!
Jak tomu máme rozumět? Máme se učit biblické pravdy nazpaměť? Dříve se tímto způsobem děti učily katechismus. Když jej znaly, směly přistoupit ke svátostem, protože byly uznány věřícími.

Jan 8, 31 – 42
Text dnešního evangelia se zabývá otázkou, co je pravda.
Ježíš říká, že pravdu můžeme poznat v jeho učení, pochopením jeho osoby, protože pravda mimo Ježíše není.
Proč se Ježíš ztotožňuje s pravdou?
Jen pravda dává smysl všemu, co člověk dělá, proč žije.