Sk 20, 28 – 38; Jan 17, 11b – 19
Pokud jde o nebezpečí, která hrozí církvi a našemu křesťanskému životu, vidíme je především ve vnějších příčinách. Jsme přesvědčeni, že nepřítel je venku, a z venku útočí.
Je pravda, že svět, ve kterém žijeme, je vůči nám křesťanům nepřátelský. Ježíš řekl, že svět ho nenávidí, a bude nenávidět i nás křesťany, nás, věřící v Ježíše.

Sk 1, 1 – 11; Ef 1, 17 – 23; Mt 28, 16 - 20
Dnes církev slaví svátek Nanebevstoupení Ježíše. Tato slavnost nám ukazuje a současně potvrzuje perspektivu věčného života. Ježíš, když vstoupil do nebe, zasedl po Boží pravici. Tam, po Boží pravici, je také místo připravené pro každého z nás. My křesťané víme, kam směřujeme. Věčnost nám není neznámý pojem. Obraz místa po pravici Boží vysvětluje vše.

Sk 17, 15. 22 – 18, 1; Jan 16, 12 – 15
To, co jsme slyšeli v prvním čtení, je velmi důležité i pro růst naší víry. Tento dnešní úryvek ze Skutků apoštolů ukazuje dvě duchovní skutečnosti, které jsou v nás přítomné, když se opravdu setkáváme s Bohem.
Apoštol Pavel v první části svého projevu na Areopagu v Athénách, navázal na duchovní skutečnost, která je společná všem lidem, a to je náboženský rozměr.

Sk 8, 5 – 8. 14 – 17; 1 Petr 3, 15 – 18; Jan 14, 15 – 21
Při tragédii v ráji člověk svými pochybnostmi o Boží dobrotě ztratil všechno, především každodenní kontakt s Bohem a tím opravdové štěstí a zdar v díle. Velmi lehko a rychle se dostal do konfliktu s druhým člověkem, a tím se stal osamělým a ztratil i nesmrtelnost. V ráji člověk žil v úplném bezpečí, necítil se ničím ohrožován, nebál se Boha ani druhého člověka. Můžeme říci, že žil v atmosféře přátelství. Každá nejistota a strach, který se objevuje v našem životě, nám podkopává nohy.

Řím 8, 31 b - 39; Mt 10, 17 - 22
Křesťané bývají často pronásledováni. Ježíš řekl: Jestliže svět nenávidí mě, také vás bude nenávidět. Křesťanství vyčítavě promlouvá do svědomí světa, protože hlásá pravdu. Ve světě pravda není. Pravda je jenom tam, kde je Bůh. Ježíš přišel, aby vydal svědectví pravdě. My křesťané jsme svědky Ježíše Krista. Tam, kde je Ježíš přijímán jako cesta, pravda a život, tam jsou také uznáváni ti, kteří tuto pravdu hlásají. Neradi slyšíme, že hříšně myslíme a špatně jednáme. Ježíš na svět přinesl výzvu: Obraťte se a věřte evangeliu,...

Sk 15, 1 – 6; Jan 15, 1 – 8
Dnešní první čtení popisuje spor mezi Pavlem a Židy, obrácenými ke křesťanství. Pavel jednoznačně hlásal, že člověk může být spasen pouze skrze víru v Ježíše Krista. Naproti tomu Židé, obrácení ke křesťanství tvrdili, že člověk ke spáse potřebuje kromě víry v Ježíše ještě obřízku, čili dodržování Mojžíšova zákona. Židé věřili, že člověk ke spáse, darované Ježíšovou smrtí na kříži, musí ještě podstoupit různé rituály.

Sk 6, 1 - 7
Dnešní první čtení popisuje proces vytváření organizačních struktur v církvi. Volba sedmi jáhnů v prvotní církvi ukazuje novost ve vznikajících církevních úřadech, zcela odlišných od ostatních náboženství a také od kultu Starého zákona. Křesťanství ve svých počátcích postavilo zcela novou náboženskou strukturu, nastolilo nový způsob řízení svého náboženského kultu. V průběhu času se, bohužel, křesťanské úřady přizpůsobily jiným náboženstvím a státní správě. Ale začátek byl odlišný.