Matka Boží, Panna Maria - Nový rok

První den nového roku je v liturgii církve oslavována Panna Maria, Boží Rodička, a je to také Světový den modliteb za mír. V dnešní době se mnoho mluví o míru. Víme, že mír je velmi důležitý, je nezbytný, pro klidný a úspěšný život člověka na zemi. Ve světě je mnoho různých organizací, které říkají, že slouží prosazování míru, mnoho různých politických aktivit, jejichž cílem prý je pokoj. A přesto žijeme v nejistotě, ohrožení a mnozí ve válečném stavu.

Když se ohlédneme zpátky, uvidíme mnoho aktivit, které nevyšly, nepřinesly mír, ať už v makroúrovni, tedy ve světě, nebo v mikroúrovni, tedy v našem osobním životě. A možná si klademe otázku, zda je dosažení míru vůbec možné.

V dnešním čtení nám Bůh říká, že je to možné, zvláště v mikroúrovni. Především Bůh si přeje mír, chce nám ho dát. V prvním čtení jsme slyšeli text Aronova požehnání, kterým byl žehnán vyvolený národ během různých náboženských obřadů. Zde je především řeč o pokoji: „Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a dopřeje ti pokoje!“ Tento text říká, že pokoj je Boží dar.

Nechceme tomu rozumět. Chceme svůj život prožít svým vlastním způsobem, také máme své představy o pokoji a jak je uvést do života. Boží nabídky nám moc nevyhovují. Bible nám jasně ukazuje, že mír je Boží dar. Člověk nenajde mír, pokud se neobrátí pokorným srdcem k svému Stvořiteli. Opravdový mír nebude zaveden nějakou lidskou dohodou, nějakou stranou nebo nějakou organizací.

Mnoho lidí se angažuje pro mír, protože je to jedno z nejhlubších přání lidského srdce, ale jde o nalezení cesty, na které pokoje dosáhneme.

Když se Ježíš Kristus narodil v Betlémě, pastýři na betlémských pastvinách uslyšeli slova andělů: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi, Bůh v nich má zalíbení.“ Pastýři jdou do Betléma a nachází: „Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí“.

Pastýři se dozvěděli od andělů, že na zem sestoupil mír a vidí chudou rodinu, ve které se narodilo dítě. Touto událostí Bůh ukazuje, jakým způsobem mír přichází na zem a do lidského života. Je to rodina, kde roste láska, rodina, která úplně přijímá skutečnost, v níž se ocitla, a ve které je Bůh na prvním místě. Dítě bylo úplně přijato. Na jedné straně je velká chudoba a na druhé straně srdce, které není dětem zavřeno. V této rodině je lidský život svatý. Dokud potrat bude akceptovaný, svět nepozná mír.

Další podmínkou míru je přijmout situaci, ve které se nacházím, ve kterých mám žít. Maria a Josef neproklínají lidi v Betlémě, že pro ně neměli místo. Úplně jim odpustili. Když ztratím práci, když se podmínky mého života zhorší, kolik špatných slov vychází z mých úst, kolik posuzování, proklínání a podobně. Svatý Pavel říká, že umí žít za všech okolností, zvládl všechny životní podmínky, život v nadbytku i v chudobě. Poznal obojí.

Mezi Marií a Josefem byla velká láska, schopnost navzájem si pomáhat. Prostředky byly velmi skromné, ale nezmizela jejich schopnost pozitivního pohledu na život a vzájemná pomoc. Nezatěžovali se vzájemnými stížnostmi na problémy, hořekováním a podobně. Svět nedojde pokoje, pokud nebudeme schopni budovat mír v našich rodinách. Člověk, který nedokáže vybudovat mír mezi svými blízkými, není schopen budovat mír v širším okruhu.

Pastýři, když našli Marii, Josefa a dítě ležící v jeslích, zakusili současně opravdový mír. Tato velmi chudá rodina, ve které proudila opravdová vzájemná láska, dála světu mír. Tato rodina, manželství Josefa a Marie, vyzařovala jedinečnou atmosféru úplného míru, protože plně přijala dítě, které Maria porodila.

Osmého dne dali dítěti jméno Ježíš. Díky tomuto Dítěti, díky tomu, že toto Dítě bylo z celého srdce přijaté Marií a Josefem, díky otevřenosti tomuto Dítěti vstoupil mír do vztahu mezi Marii a Josefa a zůstal v jejich rodině. Toto Dítě velmi narušilo jejich životní plány, stalo se příčinou odmítnutí příbuznými, a proto se narodilo ve chlévě. Maria a Josef prožili šok, potíže s přijetím tohoto Dítěte Navzdory obtížím, které narození Ježíše přineslo, bylo toto Dítě úplně přijaté a díky tomu Maria a Josef zůstali proniknuti pokojem. Ježíš zrozený z Marie přináší nový pohled na všechno, co se děje v našich životech, na všechny těžké věci, kterým musíme čelit. Ježíš narozený z Panny Marie, je knížetem a dárcem pokoje.

Pokoj nezískáme naší prozíravostí, našim úsilím, ale přijetím Ježíše do svého srdce; je to upřímná prosba: Ježíši, učiň si v mém srdci svůj domov! Potřebujeme stejnou otevřenost srdce k přijetí Ježíše, jakou nacházíme u Marie a Josefa.

Rodiny, které dávají Ježíši přednost, nejdůležitější místo ve svém manželském životě, jsou také místy, kde se objevuje pokoj, který vychází do světa. Svět, aby byl proniknut pokojem, potřebuje věřící rodiny, pro které je Ježíš nejdůležitější. Řeč o míru bez Ježíše je velkou iluzí, důsledkem které jsou velké tragédie v životech lidí a v dějinách světa. Opravdový pokoj přichází jen s Ježíšem.