sv. Mikuláš Tolentinský

Dnes řád augustiniánů slaví jednoho ze svých velkých světců, svatého Mikuláše Tolentinskeho. Evangelium, které církev na tuto slavnost vybrala, aby ukázala význam tohoto svátého, popisuje vyslání  dvaasedmdesáti učedníků.
Toto Ježíšovo vyslání učedníků bylo určeno k přípravě měst, míst a především lidí, kteří tam bydleli a ke kterým se Ježíš rozhodl jít. To znamená, že setkání s Ježíšem, musí být připravené. Ježíš dal instrukci, jak májí postupovat ti, kteří budou jiné připravovat na setkání s ním.

Oděv, a to co mají v ruce musí být v souladu s pravdou, která je kázána. Člověk, ke kterému chce přijít Ježíši, se nemá bát tohoto setkání, této Ježíšovy návštěvy. Proto nejdůležitější poselství, které kazatel evangelia má přinést, je pokoj; že to, s čím přihází, nepřináší žádnou hrozbu.
Evangelium také říká, že ne každý člověk je schopný být otevřený k pravdě o Ježíši, na setkání s ním. Otevřenost k setkání s Ježíšem je tajemství lidského srdce. My však máme  odhalovat pravdu o Ježíši, zprostředkovat zkušenost pokoje, důkaz, že nepřicházíme s podvodnými úmysly.
To, co jsme uslyšeli v dnešním evangeliu, se týká nás všech, protože každý z nás by se měl cítit poslaný Ježíšem otevírat srdce druhých k setkání s Bohem.
Ukazovat na Ježíše, je také hlásat, že se k nám přiblížilo Boží království. A to znamená, že je pro nás otevřená dostupnost Boží milosti, Boží pomoci při řešení obtížných problémů našeho života.
Jak jsem řekl na začátku, že církev spojila toto evangelium se svatý Mikulášem Tolentinským, aby ukázala, jak svým životem a svým kázáním pravdy o Božím království následoval Ježíš. A víme, že jeho práce byla velmi plodná.

Obraz toho, že svatý Mikuláš neděsil lidi Bohem, ale Boha jim opravdu přibližoval, je chléb, který církev žehná v den jeho svátku a rozdává lidem.
Jeden  svatý řekl tuto moudrost: tak dávej chléb hladovému, aby tebe pro tento chléb neproklínal.
Tento chleba je symbolem nasycení láskou, nasycením pravdou o Božím království.
To znamená, že mám Boha představit tak, aby se bližní skrze moje slova nebo činy necítil obelhaný, ponížený, nebo pokořený.
Jednoduchost, velkorysost, laskavost, pravdivost, a především velká pokora, tím se vyznačoval svátý Mikuláš Tolentinský. Prosme Ducha svátého, aby jeho příklad jednání co nejvíc pronikal i nás a pomohl i nám v našem hlásání pravdy o Božím království a v našem konání dobra pro lidi v nouzi.