Neděle - Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 2017

Lk 2, 22 – 40

První neděli po Vánocích církev oslavuje svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marii a Josefa. Církev tímto svátkem chce zdůraznit, že novorozené dítě, aby se bylo schopno správně rozvíjet, aby dosáhlo své plnosti, potřebuje dobrou rodinu. Také Ježíš by nebyl, kým je, kdyby neměl takovou matku a takového otce; kdyby neměl Marii a Josefa. Dítě potřebuje dobré a moudré rodiče, aby zdravě a normálně zrálo, aby se stalo dospělým člověkem a aby jeho jedinečnost zazářila svou krásou a velikostí jeho lidství.Aby se otec a matka stali skutečně rodiči svého dítěte, musí se nejprve stát opravdu manželem a manželkou. Což, jak víme, není tak jednoduché. Nejsme zbaveni opory, výborných vzorů. Nejkrásnějším, perfektním vzorem pro manžele a rodiče jsou Josef a Maria. Myslím si, že stojí za to, abychom se pozorně podívali na tento model manželství. 
Velmi stručně, ale výstižně máme popsány vlastnosti Josefa jako manžela Marie. Evangelista Matouš o něm píše: „Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě“. Josef nechtěl Marii žádným způsobem ublížit. Jeho chování bylo dobré v plném slova smyslu. O Marii víme, že byla pokornou služebnicí. Víme, že spěchala sloužit své příbuzné Alžbětě, protože věděla, že potřebuje její pomoc. A stejná byla i v manželství s Josefem. Jde o zásadu, o které svatý Pavel píše v dopise Kolosanům: „Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní, projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má – li kdo něco proti druhému. Pán odpustil vám, proto odpouštějte i vy. A nadto nade všechno mějte lásku, neboť ona je svorníkem dokonalosti. Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj… Buďte vděční“.
V našich manželstvích je tolik vzájemného hněvu, tvrdohlavosti, neodpuštění, podezíravosti a nedůvěry. Hledáme pohodlí jen pro sebe, naplnění vlastních přání, vše chceme mít podle sebe.
Jak můžeme dozrát k postoji spravedlnosti, zralosti člověka, který opravdu druhým slouží? 
O Marii a Josefovi je řečeno, že činili všechno, jak je psáno v Zákoně Páně, že jednali věrně podle Boží moudrosti, podle Božích přikázání. 
Mám vůbec vůli poznávat zákon Páně, chci poznat Boží pravidla, toužím poznat Bibli? Čtu pravidelně Písmo svaté, a snažím se žít v souladu s Božími přikázáními? Řídím své chování podle těchto zásad, které nacházím v Písmu svatém?
Svatý Pavel v dopise Kolosanům píše: „Kristova nauka ať je u vás ve své plné síle: moudře se navzájem poučujte a napomínejte. S vděčností zpívejte Bohu z celého srdce žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně“. Jde o odhodlání skutečně se konfrontovat se Slovem Božím.
Nemáme zájem poslouchat Boha a jeho moudrost, protože si myslíme, že vše víme nejlépe. Důsledkem této pýchy je tolik rozbitých manželství, a ti, kteří zůstali ještě spolu, prožívají napětí, které společný život velmi ztěžuje. Žalmista doporučuje: „Blaze každému, kdo kráčí po Božích cestách. Budeš jísti z výtěžku svých rukou, bude ti blaze a dobře. Tvá manželka bude jako plodná réva uvnitř tvého domu. Tvoji synové jako výhonky oliv kolem tvého stolu“.
Božím záměrem je, aby byl život v našich rodinách proniknutý duchem Svaté rodiny. Bůh chce, aby dítě, které se narodí nebo se již narodilo v každé rodině, mělo takové podmínky, které umožní jeho růst v síle a moudrosti a aby ho milost Boží doprovázela. Jak je krásné, když vidíme dítě, které je opravdu radostné, šťastné, protože se cítí v bezpečí, protože ho opravdu miluje jeho zralý otec a zralá matka.
Dítě zažívá lásku a bezpečí jen tehdy, když se otec a matka navzájem upřímně milují. Jako první musí vyrůst láska manželská, která zakládá zdravou lásku k dítěti a umožňuje jeho zdravé dospívání. Pokud se manželé opravdu milují, pak vytvoří bezpečný domov a dítě zažívá atmosféru, která ho netlačí a nestresuje, ve které se nebojí a může zdravě růst.
Kéž v našich rodinách atmosféru bezpečného domova stále prožíváme.