7. ledna - 1. sobota v měsíci

1 Jan 3, 22 - 4, 6; Mt 4, 12 – 17. 23 - 25
Když spolu lidé hovoří, stěžují si často na obtíže, se kterými se ve svém životě potýkají. Neumíme se vyrovnat s nemocemi, jsme zatíženi nejistotou zaměstnání, druhým dnem, nevěrností, svými blízkými a podobně. Neustále stojíme před nějakým problémem.
Dnešní evangelium nám vypraví, že v životě na zemi, který je proniknutý tmou, nejistotou, chorobou, utrpením, můžeme najít světlo, to znamená, že můžeme ve všech svých obtížích najít pomoc: „Lid, který žil v temnotě, uviděl veliké světlo. Světlo vzešlo těm, kdo sídlí v krajině stínu smrti“.


Možná, že to pro většinu s vás zní nerealisticky. V kostelích slyšíme slovo evangelia, které mluví o uzdraveních, o Boží pomoci člověku v jeho obtížích, ale nemáme osobní zkušenost s touto Boží pomocí. Také dnešní evangelium vypraví o Ježíši, který uzdravuje mezi lidem každou nemoc a každou chorobu. Někteří vysvětlují, že tak to bylo tehdy, v době Ježíše a apoštolů, ale teď Bůh už tímto způsobem nejedná. Často slyšíme, že máme každé utrpení, každou chorobu a nemoc přijmout za svůj kříž, který máme pokorně nést. Není to špatný výklad, špatné porozumění evangeliu?
Když Ježíš začal hlásat svou radostnou zvěst, mluvil o Božím království, které se přiblížilo. My, křesťané, jsme už občany Božího království, to znamená, že Boží moc je nám přístupná. Úkol svátostí je tuto Boží moc konkrétně předat. Svátosti a společná modlitba křesťanů zpřítomňuje Ježíšovu milost, která přináší konkrétní pomoc.
Když Ježíš začal kázat Boží království, vyzval lidi k obrácení. To znamená, že je vyzval ke změně způsobu myšlení, změně představ o Bohu, nabízel nový výklad náboženství. Neměli bychom také my konečně pochopit křesťanství?
Svatý Jan v dnešním prvním čtení říká: „Od Boha dostaneme všechno, zač prosíme, protože zachováváme jeho přikázání a konáme, co je mu milé“. A pak Jan vysvětluje, co znamená zachovávat jeho přikázání: máme věřit, že Ježíš z Nazareta je Mesiáš a navzájem se milovat, jak nám Ježíš nařídil.
Víra v Ježíše jako Mesiáše zahrnuje přesvědčení, že on dává spásu zdarma, že on mi svou obětí na kříži otevřel cestu k věčnému životu. A důležitým nástrojem, abychom to mohli skutečně pochopit a přijmout, jsou konkrétní zkušenosti s jeho milostí, která se projevuje v různých uzdraveních. Když zažíváme Boží pomoc, když nám Bůh pomáhá řešit naše problémy, snadněji věříme v dar věčné spásy. Když Bůh svou milostí rozptyluje temnoty a stíny našeho pozemského života, protože nám pomáhá, uzdravuje nás, je snadnější důvěřovat Bohu a toužit po nabízené věčnosti.
Dnes stojíme před palladiem města Brna, před ikonou naší Černé Madonny. Maria vyprosila našim otcům Boží pomoc, Boží záchranu, zprostředkovala zázrak odražení švédské armády od Brna. Tma obležení nepřáteli, která obepínala naše město, byla rozptýlena Marinou přítomností. Jsem hluboce přesvědčen, že s Mariinou pomocí nad různými temnotami, které zahalují naše životy, může přijít velké světlo Božích milostí. Prosme vroucně Pannu Marii: Pomoz nám uvěřit v Boží dobrotu a Boží moc odstraňovat z našich životů každé zlo.