1.týden adventní - sobota 9.12.2017

Žalm 147; Mt 9, 35 – 10, 1. 5 – 8

Boží království je prostorem, ve kterém se člověk uzdravuje z každé nemoci a Bůh řeší každý náš problém. Tak definuje Boží království dnešní evangelium. Nejprve sám Ježíš svými činy odhaluje způsob fungování Boží vlády. Když Ježíš hlásá radostnou zvěst o Božím království, zároveň uzdravuje každou nemoc a každou chorobu.

Boží království není teoretickou informací o Bohu, nábožným přáním, ale jsou to reálné Boží činy, které uzdravují člověka z každé nemoci.

V dnešním evangeliu nacházíme tři zprávy o uzdravení a síla uzdravení se postupně zesiluje. Ve druhé zprávě o uzdravení je přidáno vyhánění zlých duchů a ve třetí zprávě se píše o vzkříšení mrtvých a očištění malomocných. Tím je podtržena pravda, že Boží vůle uzdravovat člověka je bezmezná, že se Bůh rozhodl a má moc zasahovat do každého místa, které je v područí zla.

Ale Boží království, toto uzdravující působení Boží lásky, potřebuje své zvěstovatele. Ježíš řekl, že žeň je hojná, ale dělníků je málo. Člověk je skrze působení hříchu nemocný, ohrožený smrtí. Potřebuje nezbytně pomoc Boží milosti. Ale Bůh se neobejde bez člověka jako prostředníka, aby nám mohl pomáhat.

K předávání Boží pomoci a uzdravení jsou na prvním místě ustanoveni biskupové a kněží. V dnešním evangeliu slyšíme, že Ježíš dal apoštolům „moc nad nečistými duchy, aby je vyháněli a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu“. Nenacházíme žádnou informaci, že by Ježíš tuto pravomoc apoštolům a jejich nástupcům odňal. To znamená, že tento úkol v církvi dále platí.

To, že tato služba v církvi dnes hodně chybí, pravděpodobně souvisí s nedostatkem modlitby podle doporučení Ježíše: „Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň“.

Ježíš nám řekl, jaká Boží milost působí v Božím království. Je důležité, abychom doporučení Páně uzdravovat nemocné pochopili a modlili se za nemocné s vírou, jak říká svatý Jakub: „Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, a oni ať ho pomažou olejem ve jménu Páně a pak se nad ním modlí. Modlitba víry zachrání chorého a Pán ho pozvedne.“