Sobota - 1. týden postní

Dt 26, 16 – 19; Mt 5, 43 - 48
V prvním čtení jsme slyšeli, že Bůh bude v našem životě přítomen, pokud zachováme jeho pravidla. Bůh bude našim Bohem, když budeme chodit po jeho cestách, když budeme zachovávat jeho nařízení, příkazy a ustanovení.
Bůh touží po setkání s námi a jde nám vstříc. Řekl nám, kde ho najdeme. Setkání záleží zcela na nás. Rozhodujeme, kdy a kde se s Bohem potkáme. Rozhodujeme se, kdy a kde se pomodlíme, kolik času Bohu věnujeme, co bude obsahem našeho rozhovoru s Bohem.


Bůh svá očekávání sdělil v Bibli. Četbou Bible jeho očekávání poznávám a mohu podle nich žít.
Bůh od nás očekává život v lásce. Jde o takovou lásku, která zahrnuje také nepřátele, která nás uschopňuje k modlitbě za ty, kteří nás pronásledují.
Chceme, aby nás ostatní milovali, ale nechápeme, že i my máme milovat druhé, a dokonce i své nepřátele. Bůh neříká, co má dělat ten druhý, ale říká, co mám dělat já, jak se mám vůči druhým chovat.
A můj bližní, jak říká dnešní evangelium, je člověk vedle mě. Možná to není ten, koho mám rád.
Ježíš mluví o Bohu, který nedělá rozdíly mezi lidmi ve světě, jeho láska je stejná ke všem.
Víme, že nemáme sílu milovat jako Bůh. Ale máme možnost rozhodnout se pro takovou lásku.
Bůh od nás očekává právě toto, že se jednoznačně rozhodneme ve svém srdci pro lásku: Ano, to je cesta mého života. Také já mám být láskou, jako sám Bůh je láska.
Chci říci, že toto rozhodnutí pro lásku je místem, kde se mohu setkat s Bohem. A pokud jsem se s Bohem setkal, zároveň dostávám pomoc, kterou potřebuji, aby se mé rozhodnutí uskutečňovalo.
To, co nám pomáhá rozhodnout se pro lásku, je vědomí, že Bůh je dobrý. Jestliže Bůh je dobrý, proč nechci být dobrý já?
Bůh je dobrý po všechen čas, proto se rozhoduji ho napodobovat, chci být dobrý po celý svůj život.
Naše setkání u ikony Panny Marie nám připomíná zázrak Boží lásky, která zachránila občany města Brna před velkým neštěstím. Bůh nás chce zachránit před každým zlem. Žijeme v době, kdy na Ukrajině zuří válka, která hrozí celé Evropě, možná i světu. Zlo se samo nezastaví, skutečně zastavit zlo může jen Bůh.
Všichni volají po lepších zbraních, chtějí další tanky, letadla a munici. Ale málokdo volá po sinější a naléhavější modlitbě k Bohu, málokdo z celého srdce volá ke Královně míru. V Brně máme zkušenost, že modlitba plná důvěry je mocnější, než velká vojenská převaha.
Ve svých zjeveních i v nedávné minulosti nás Panna Maria vybízela, abychom se modlili růženec za mír v lidských srdcích i ve světě.
Brňané při obraně města nosili po hradbách ikonu Panny Marie. Byla to společná vroucí modlitba. Možná v tuto chvíli nezachraňujeme naše město nebo stát, ale můžeme zachraňovat naše bratry a sestry obléhané ve svých městech na Ukrajině. Můžeme se připojit do velkého proudu modliteb růžence, který jde Evropou. Je to okamžik, který nás vrací na Boží cesty, kdy plníme Boží přikázání lásky: Miluj bližního jako sám sebe.
V naší bazilice se modlíme růženec půl hodiny před mší svatou. Tato modlitba může být praktickým vyjádřením lásky k bližním.