3. týden adventní - Čt 21.12.2017

Lk 1, 31 – 45

Dnešní evangelium vypráví o setkání Marie s Alžbětou, které je proniknuté velkou radostí. Setkávají se dvě věřící ženy a také jejich děti, které nosí ve svém lůně.

Radost ve vztazích je krásná, vyjadřuje jejich opravdovost a upřímnost. Když jsou lidé vůči sobě otevření a bezelstní, mohou si vzájemně důvěřovat, taková setkání vždy působí radost, protože jsme v bezpečí.

Co způsobí, že se lidé mohou vzájemně setkat v důvěře, v otevřenosti, že prožívají společnou radost?

Maria a Alžběta jsou věřící, to znamená, že jsou proniknuty Bohem, naplněny jeho láskou. Když se člověk nechá vést Bohem, když svůj život postaví na Božích přikázáních, neohrožuje druhé, protože přichází v míru a přináší dobro.

Alžběta říká o Marii, že je požehnaná, protože v sobě nese dítě, které je Synem Božím, Pánem celého vesmíru. Toto požehnání, které spočinulo na Marii, které ji učinilo šťastnou, obohacuje druhé, přináší radost a pokoj.

Od tohoto okamžiku se tato radost šíří dál. Každý, kdo v sobě nese Ježíše Krista, předává svou přítomností a jednáním dobro, neohrožuje druhé a přináší radost.

A dále Alžběta říká: „Jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně“. Dítě v lůně matky je nejvíce bezbrannou lidskou bytostí. A když je proniknuto radostí, svědčí to o bezpečí a lásce, které cítí.

Maria nepřichází sama, přichází s Ježíšem. A on je kníže pokoje, on je naším pokojem, to znamená dárce bezpečí. Když žijeme v přítomnosti toho, který přináší bezpečí, nemůžeme se neradovat.

Pro své bezpečí potřebujeme Ježíše Krista. Naše srdce musí být proniknuté vírou v Ježíše Krista, která se uskutečňuje jeho následováním.

Alžběta říká dále: „Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!“ Sami budeme šťastnými lidmi a také druhé učiníme šťastnými, když budeme žít podle Ježíšovy moudrosti, když budeme jednat podle evangelia, když budeme upřímně a poctivě následovat Ježíše.