Popeleční středa 2018

2, Kor 5, 20 – 6, 2; Mt 6, 1 – 6. 16 – 18
Postní doba má vždy sloužit k prohloubení poznání Boží lásky. Ježíšovo utrpení, které stojí v centru postního rozjímání, nevypovídá o ničem jiném, než jak Bůh miloval každého z nás, a co kvůli této lásce podstoupil.


Ve druhém čtení jsme slyšeli: „S tím, který byl bez hříchu, jednal kvůli nám jako s největším hříšníkem, abychom my skrze něho byli spravedliví u Boha“. Smíření s Bohem, které svatý Pavel požaduje od křesťanů slovy: „Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte se s Bohem!“, je uznání této pravdy o Boží lásce, která nás chce ospravedlnit a darovat nám účast na Božím životě. Moje spravedlnost je uznání všeho, co Bůh učinil pro mou spásu. Smíření s Bohem je poznání a přijetí všeho, co Ježíš vykonal kvůli mně, abych měl život. Moje spravedlnost není v tom, že přestanu hřešit, že překonám pokušení. Člověk spravedlivý před Bohem není člověk bezhříšný.
Člověk spravedlivý před Bohem vidí svůj hřích, ví, že žije v těle podrobeném hříchu, je si vědom, že bude hřešit, protože to je pravda o člověku, ale zároveň je si jistý, že Bůh má moc ho ospravedlnit, protože toto dílo již učinil v Ježíši Kristu.
Postní doba nám má pomoci uvědomit si, co pro nás Ježíš učinil, když vzal na sebe celé utrpení, jehož koncem byla Golgota s křížem. Ježíš se stal pro nás hříchem, aby vzal celé prokletí hříchu na sebe. Naše smrtelnost a záhuba byla poražena na Golgotě, když na oltář kříže bylo položeno tělo nevinného Beránka, který shladí hříchy světa. Smrt Ježíše na kříži ukazuje celou Boží spravedlnost, která je samo milosrdenství.
Správně prožitá postní doba mě přivede k pravdivému vyznání, které vytryskne z hlubin srdce: Ježíši, děkuji ti.
Když při vyjadřování vděčnosti budeš mít v očích slzy, bude to znamením správně prožitého času postní doby, kdy účast na postních obřadech a postu, modlitbě a almužně, měla smysl.
„V době příhodné jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti pomohl. Hle, teď je ta doba příhodná, hle teď je ten den spásy“. Doba příhodná a den spásy nastane, když uznám, že mě Bůh zachránil, když poznám jeho lásku.
V dnešním evangeliu Ježíš řekl: „Dejte si pozor, abyste nekonali dobré skutky před lidmi okázale“. Poznání, co Ježíš udělal, abych měl život věčný, vede vždy k vděčnosti Bohu. Moje postní skutky nejsou k vychloubání, ale mají být projevem vděčnosti za Ježíšovu spásu. Radost a vděčnost pak ze mě budou proudit. Nebudu zanedbávat postní pobožnosti, věnuji s radostí více času modlitbě, štědře otevřu ruku s almužnou.