Neděle zmrtvýchvstání 2018

Před svítáním, ještě za tmy, se Maria Magdaléna, pohnutá láskou ke svému Mistru, vydala na cestu ke hrobu, protože chtěla být znovu blízko Ježíši, vpravdě jeho mrtvému tělu, které o něm stále vypovídalo. Proto jí Ježíš věnoval první okamžiky své paschální blízkosti. Marie Magdaléna byla první, která viděla Zmrtvýchvstalého.


Touha po Ježíšově tělu přivolává jeho přítomnost. Její touha byla nejpravděpodobněji důvodem, proč se zjevil.
Ale když ho Maria Magdalena chtěla mít jen pro sebe, usměrnil ji: Nezadržuj mě a jdi k mým bratrům. Tento příkaz ji činí apoštolem apoštolů. Ježíš se pak setkává s jinými svatými ženami a také je posílá. Večer je opět na cestě do Emauz. Ani ve své slávě nezůstává na místě. Zneklidněným, zmateným učedníkům dává nejprve chléb slova a pak své tělo. Není dne, aby neslavil velikonoční mši svatou. Činí to v obytné místnosti, která se stala prvním kostelem. Jí a pije s apoštoly.
V okamžiku, kdy jim pohled na rozlomený chleba otevírá oči, nemohou zůstat na místě a spěchají zpátky do Jeruzaléma. Sotva začali apoštolové ve Večeřadle mluvit o eucharistii, zjevuje se a nikdo neví jak. A opět se nenechá zastavit: Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.
V setkání se vzkříšeným Ježíšem můžeme vidět neuvěřitelnou dynamiku pohybu. Je to obraz života, který pulzuje v plnosti. Tento život nelze zastavit.
Tato úžasná dynamika života se nám ukazuje pokaždé, když se shromažďujeme ke slavení eucharistie. Život celého světa, tedy vesmíru a lidstva, je obsažen v tomto proměněném Chlebu na oltáři. Všechno závisí na něm. Život celého světa má svůj zdroj v Eucharistii. Při setkání s Ježíšem po vzkříšení velmi často slyšíme výroky, které ukazují na eucharistii. Tento nový život s neuvěřitelnou dynamikou, který se narodil zmrtvýchvstáním Ježíše z Nazareta, je předáván v eucharistii. Eucharistie uvádí Boží život do našeho života.
Třináctiletá Sylvia, když mluvila o eucharistii, řekla: Pokud bychom nepřijímali eucharistii, byli bychom jako mrtví. Díky mši svaté, která působí, že na oltáři po slovech proměnění vzniká Ježíšovo tělo, může být Bůh s námi tady a teď. Svatý Otec Pio řekl: Je snadnější žít ve světě bez slunce než bez Nejsvětější svátosti. Jeden mladý muž vyznal: Četl jsem u svatého faráře z Arsu: Bez Eucharistie by nebylo na tomto světě žádné štěstí, život by byl nesnesitelný. To jsem zažil ve strachu a téměř fyzickém pocitu smrti. Člověk se nemůže odloučit od Eucharistie, aniž by se nezničil.
V koncentračním táboře kněz - vězeň, jen s navlhčenou rozinkou a drobkem černého chleba, složenými ve svých rukou, šeptá: Pokorně tě prosíme, Bože, posvěť svým Duchem tyto dary a pak: Toto je moje tělo. A hle, tady je Ježíš. V rukou kněze není už žádný drobek chleba, žádná rozinka, ale Bůh! Kněz třesoucí rukou zvedá hostii ke svým rtům. Vězeň požívá svého Boha! Oba tvoří jedno tělo a oživuje je jeden Duch. Neexistují už žádné ostnaté dráty, nejsou žádné strážní věže, mizí vězeňské buňky. Nebe je otevřeno - nebe sestoupilo na zem.
Osmiletý Frydrik, když odpovídal na otázku katechety, proč přijímá svaté přijímání, řekl: Přijímám, protože jsem nucen. Katecheta, překvapený takovou odpovědí, se začíná ptát. Překvapený Frydrik se slzami v očích vysvětluje: Nenutí mne rodiče, je to Ježíš, který na mě naléhá. Pak velmi tiše říká: On mě tak srdečně vyzývá.
Eucharistie a zmrtvýchvstání, eucharistie a život, jsou synonyma stejné reality, kde mi Bůh dává za pokrm sebe - zdroj úžasné dynamiky a života. Jan Pavel druhý napsal: V eucharistii dostáváme také záruku vzkříšení těla, které se uskuteční na konci věků. Tato záruka budoucího vzkříšení vychází ze skutečnosti, že tělo Syna Božího, zanechané jako pokrm, je oslaveným tělem Zmrtvýchvstalého. Toto tělo, kterým se sytíme v eucharistii, je tělo Živého. Je to tělo, které žije plným životem. A ten život se chce sdílet.
Proto na naší zemi neexistuje nic nepravděpodobnějšího, nevěrohodnějšího, nepochopitelnějšího, ale přesto naštěstí, reálného, skutečného a opravdového, je to eucharistie. Ten, kdo požívá na oltáři proměněný chléb, dostává plnost života, který už nikdy neskončí.