Středa - 11. týden v liturgickém mezidobí 2018

Mt 6, 1- 6. 16 – 18
V dnešním evangeliu nám Ježíš připomíná tři základní pilíře křesťanského života: půst, modlitbu a almužnu. Mluví o obsahu těchto náboženských aktivit. Pokud půst, modlitba a almužna mají být konány v křesťanském duchu, nemáme je konat před očima druhých, aby nás ostatní viděli a chválili. Tyto základní úkony křesťanského života nám mají pomáhat růst v lásce k bližnímu, k Bohu a k sobě.


Půst je činností, která pomáhá spoutat naše nezřízené touhy. Půst hlídá a umenšuje naše sobectví.
Modlitbou pečujeme o naše osobní setkání s Bohem a budujeme s ním vztah. Pro dobrý pozemský život potřebujeme chvíle, kdy se zastavíme, abychom promluvili s Bohem. Je to neustálé uvědomování si, že Bůh je a že ho potřebujeme.
Almužna nás učí vidět druhé v jejich potřebách, učí nás solidaritě, činnému soucitu a skutečné pomoci. Almužna je konkrétním vyjádřením milosrdenství.
Půst, modlitba a almužna nejsou k vychloubání. Jsou nezbytným nástrojem, kterým dáváme do pořádku naše vztahy k bližním, k Bohu a k sobě samému.
Myslím si, že v almužně, v modlitbě a v postu nemůžeme vidět takzvané dobré skutky. Půst, modlitba a almužna teprve umožňují, abychom zbaveni sobectví mohli dobré skutky konat.t.