Svátek sv. Benedikta – 2018

Mt 19, 27 - 29
Nezištnost není silnou stránkou člověka. Ve vztahu k Bohu jsme také velmi zištní. Chceme mít ze všeho prospěch a za vynaložené úsilí vždy získat odměnu. V dnešním evangeliu zazněla z úst apoštolů slova : „Opustili jsme všechno a šli jsme za tebou. Co za to dostaneme?“ 

Bůh nás nenechá bez odměny, když se mu rozhodneme obětovat svůj život. Bůh je nezištný a odměňuje naši důvěru a poslušné následování Ježíše. Hlavní odměnou je život věčný s významným postavením: „Vy, kteří jste mě následovali, usednete na dvanáct trůnů jako soudcové dvanácti izraelských kmenů“. Když se člověk rozhoduje odevzdat svůj život Ježíši a věnovat se především věcem Božího království, měl by vědět, že ho Bůh zahrne svou dobrotou a nepřijde o svou nádhernou věčnost. Možná, že pro většinu z vás věčnost až tak moc neznamená, je to skutečnost abstraktní a vzdálená, ale Bůh slibuje své požehnání také našemu běžnému životu na zemi. Tuto hlubokou pravdu vyjádřil žalmista slovy: „Byl jsem chlapec, a nyní jsem stařec, ale neviděl jsem, že by spravedlivý byl opuštěn, že by jeho děti žebraly o chléb“. (Žalm 37, 5)Takto se projevuje Boží prozřetelnost. Bůh nás opravdu neponechá napospas zlu, ale udělá všechno, abychom my i naši blízcí měli vždy všechno nezbytné k dobrému a klidnému životu. Žádný svatý neřekl, že život z Boží prozřetelnosti je těžký a obtížný, že přináší nějaké trápení. Dnešní patron, svatý Benedikt, byl vždy plný úžasu nad Boží péčí. Rozhodl se pomoci lidem, kteří jdou cestou odevzdanosti Bohu. Napsal pravidla řehole pro život z cela odevzdaný Bohu, aby lidé nebloudili na cestách svého života, mohli prožít štěstí a úspěch zde na zemi a dosáhli i nádherné věčnosti v Bohu. Pravidla svatého Benedikta slouží lidem na cestě k Bohu již tisíc pět set let.