sv. Mikuláš Tolentinský -10. září 2018

1Kor 5, 1 -8; Lk 6, 6 - 11
Dnes řád augustiniánů oslavuje jednoho ze svých velkých světců, svatého Mikuláše Tolentinskeho. Evangelium, které církev předložila, popisuje vyslání dvaasedmdesáti učedníků.
Ježíš vyslal učedníky, aby připravili místa, města a především lidi, ke kterým se Ježíš rozhodl jít. To znamená, že setkání s Ježíšem musí být připravené.

Ježíš dal jasné pokyny, jak si mají počínat ti, kteří budou lidi připravovat na setkání s ním. I oděv, a to, co mají v ruce, musí být v souladu s pravdou, která je kázána. Člověk, ke kterému chce Ježíš přijít, se nemá tohoto setkání bát. Proto nejdůležitější poselství, které kazatel evangelia přináší, je pokoj a jistota, že to nové, s čím přichází, neohrožuje.

Evangelium také říká, že ne každý člověk je schopen se otevřít pravdě o Ježíši, setkat se s ním. Otevřenost k setkání s Ježíšem je tajemství lidského srdce. Našim úkolem je odhalovat pravdu o Ježíši, abychom přinášeli Ježíšův pokoj jako důkaz, že nepřicházíme s nějakými podvodnými úmysly.
To, co jsme slyšeli v dnešním evangeliu, se týká nás všech, protože každý z nás by se měl cítit poslaný Ježíšem k otevírání srdcí lidí k setkání s ním.
Ukazovat na Ježíše znamená také hlásat, že se k nám přiblížilo Boží království. V Ježíši přichází Boží milosti, Boží pomoc k řešení obtížných problémů našeho života.
Jak jsem řekl na začátku, církev předkládá toto evangelium k slavnosti svatého Mikuláše Tolentinského, aby ukázala jeho svatost, jak následoval Ježíše svým životem i svým kázáním pravdy o Božím království. A víme, že jeho práce byla velmi plodná.
Obrazem toho, že svatý Mikuláš neděsil lidi Bohem, ale Boha jim opravdu přibližoval, je chléb, který církev žehná v jeho svátek a rozdává lidem.
Jeden ze svatých nám dal dobrou radu: dávej svůj chléb hladovému, aby tě pro tento chléb neproklínal.
V obrazu tohoto chleba, můžeme také vidět hlásání pravdy o Božím království.
To znamená, že máme Boha představit tak, aby se lidé skrze naše slova nebo činy necítili obelháni, poníženi, nebo pokořeni.
Jednoduchost, velkorysost, laskavost, pravdivost, a především velká pokora označovala svátého Mikuláše Tolentinského. Prosme Ducha svátého, aby nás jeho příklad jednání pronikal a pomáhal nám v hlásání Božího království a v péči o lidi v nouzi.

Dnešní slavnost svatého Mikuláše Tolentinského, velikého světce, je každoročně velkou událostí augustiniánského řádu. Narodil se v polovině třináctého století v Itálii. Rodiče si ho vyprosili v Bari u hrobu svatého Mikuláše, kam vykonali pouť. Byl velmi mladý, když vstoupil do řádu. Jako kněz se choval prostě, rád prokazoval pozornost spolubratřím i jiným lidem, věrně a svědomitě zachovával řádové sliby. Vyhledával lidi nemocné a žijící v nouzi a podle svých možností je i podporoval. Byl vyhledávaným kazatelem a duchovním vůdcem. V pozdním středověku ho křesťané považovali za ochránce církevní jednoty a pomocníka v nouzi. V následujících stoletích je svatý Mikuláš Tolentinský v církvi uctíván jako zvláštní patron a ochránce duší v očistci. Svatý Mikuláš bývá zobrazován s hvězdou na prsou a s lilií v ruce. Hvězda značí ctnosti, lilie čistotu. At´ nám dnešní setkání s Mikulášem Tolentinským pomůže v růstu ve svatosti a ať nám žehná.