Sobota - Svátek archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela

Jan 1, 47 - 51

Svátek archandělů je velkým díkůvzdáním Bohu za jeho dobrotu a nepochopitelnou touhu nám pomáhat a chránit nás před zlem. Existence Božích andělů jednoznačně potvrzuje Boží snahu zajistit lidem na zemi bezpečí a štěstí. Andělé jsou nataženou Boží rukou, která nás chrání, abychom bezpečně došli do cíle, do věčného života. 

Svatý Řehoř Veliký popisuje podstatu a význam čistých duchů takto: „Je třeba vědět, že název anděl označuje službu, ne přirozenost. Neboť tito blažení duchové v nebeské vlasti jsou sice vždycky duchové, ale nemohou se vždycky nazývat anděly. Anděly jsou jen tehdy, když zprostředkují nějakou zprávu. Ty, kteří předávají poselství méně významné, nazýváme anděly a ty, kteří přinášejí poselství velmi důležité, nazýváme archanděly.“
A svatý Bernard plný údivu nad Boží péčí o náš pozemský život vysvětluje roli andělů takto: „Posíláš, Bože, blažené duchy, aby nám prokazovali službu, pověřuješ je, aby nad námi bděli, a přikazuješ jim, aby nás vychovávali. Svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách… Jsou tedy s tebou, aby ti pomáhali, jsou nejen s tebou, ale i pro tebe. Jsou s tebou, aby tě chránili, jsou s tebou, aby ti prospívali.“
Andělé, na které dnes myslíme, byli Bohem posláni, aby vyřídili velmi důležité zprávy v dějinách spásy, proto je nazýváme archandělé.
Archanděl Michael, jehož jméno znamená: „Kdo je jako Bůh“, dostal úkol chránit nejprve vyvolený národ, dnes církev před hlavním ohrožením, které působí zlý duch. On je vítěz nad démony. Když se cítíme ohroženi působením zlé moci, máme v archandělu Michaelovi potřebnou pomoc.
Archanděl Gabriel, jehož jméno znamená: „Bůh ukázal svou moc“, dostal úkol zvěstovat velká Boží díla. Zvěstoval narození Jana Křtitele a také Ježíše Krista. Svými poselstvími ukázal Boha, který má moc udělat věci nekonečně převyšující lidské možnosti. Když cítíme bezmoc a máme lidsky neřešitelné životní problémy, máme v archandělu Michaelovi pomoc, abychom uvěřili v Boží všemohoucnost, v Boží prozřetelnost.
Archanděl Rafael, jehož jméno znamená: „Bůh uzdravil“, má úkol pomáhat nám v nemoci. Ježíš svým veřejným působením jasně ukázal Boží vůli uzdravovat na těle i na duši. Když na nás doléhají různé nemoci, archanděl Rafael nám přináší Boží milosti k uzdravování.
Opakujme: Dnešní slavnost nám připomíná, že Bůh pečuje o náš šťastný život na zemi a nádhernou věčnost a poskytuje k tomu každou nutnou pomoc.
Je ještě jedna důležitá věc, týkající se cesty, po které k nám jeho pomoc přichází. O tom vypráví dnešní evangelium. Ježíš řekl Natanaelovi a dalším učedníkům: „Uvidíte nebe otevřené a Boží anděly vystupovat a sestupovat na Syna člověka“. To znamená, že Boží andělé přijdou s Boží pomocí jen tam, kde je Ježíš Kristus. A Ježíš Kristus je vždy tam, kde se dva nebo více věřících shromáždí v Ježíšově jménu. Jako Filip přivedl k Ježíši Natanaela, podobně bychom měli i my druhé přivádět k víře v Ježíše Krista a pak ke společné modlitbě.