Sobota - 26. týden v liturgickém mezidobí – první sobota v měsíci

Lk 10, 17 – 24
Dnešní evangelium popisuje radostný návrat učedníků z hlásání dobré zvěsti lidem, ke kterým je Ježíš poslal. Viděli, jak se skrze ně děly úžasné věci, zažili, jakou moc obdrželi k boji proti zlu. Dokonce i zlí duchové se jim podrobovali.
Na tuto radostnou zprávu Ježíš odpovídá velmi vážným varováním: Viděl jsem satana padnout jako blesk z nebe.


Tato událost nám říká, že vždy, když se začnou dít v našem životě krásné Boží věci, začínáme žít podle Božích přikázání, okamžitě se také objevuje zlý duch. Náš život na Zemi je a bude neustálý boj se silami temnoty. Pokušení je našim denním chlebem. Ale v tomto boji proti mocnostem temnoty nejsme sami. Bůh nás ozbrojil, takže můžeme odrazit každý útok zlého ducha.
Ježíš nám dal sílu svého jména, jako kdysi svým učedníkům. Také dnes v síle a moci Ježíše Krista můžeme šlapat na hady a štíry, to znamená postavit se každému zlu a přemáhat každý útok ďábla, našeho hlavního nepřítele, takže nám vůbec nebude moci uškodit.
My křesťané musíme vědět, jaké zbraně proti zlu jsme od Boha dostali. Velmi často stojíme bezmocně, vzdáváme se zlu, které nám ubližuje. Nevšímáme si možností, které jsme od Boha dostali. Neznáme a neumíme používat moc a sílu, kterou nám Bůh vložil do rukou.
Zeptejme se dnes každý sám sebe, zda jsme někdy použili moc Ježíšova jména s cílem odvrátit zlo, které na nás zaútočilo. Víme, jak bojovat ve jménu Ježíše Krista?
Zlý duch dobře ví, co znamená rozkaz ve jménu Ježíše Krista, zná své místo pod nohama Ježíše, ví, že se mu nemůže protivit. Ví, že Ježíš Kristus je Pánem celého vesmíru.
V dnešním evangeliu Ježíš také řekl, že naše jména jsou zapsána na nebesích. To znamená, že všechno, co patří nebeskému Otci, patří Ježíši, a je nám také nám k dispozici. Stejně jako v případě Ježíše, všechno, co je nebeského Otce, je i naše. Všechnu Boží pomoc, kterou potřebujeme, dostaneme vždy, když o ni požádáme v Ježíšově jménu a v jeho jménu ji budeme i používat.
Boží moudrost dostávají lidé pokorného srdce, kteří věří v Boží dobrotu, důvěřují, že Bůh neodmítne žádnou prosbu, vyslovenou jménem Ježíše Krista.
Zopakujme si: Žít krásu a velikost křesťanského života vyžaduje znalost, že největší hrozbou je působení zlého ducha. On je jako lev, který neustále útočí na naše životy, aby je zničil. Ubráníme se jen tehdy, když se s vírou opřeme o moc Ježíše Krista.
Bůh se nejvíce raduje, když hledáme Ježíše Krista a poznáme ho jako jediného prostředníka mezi námi a Bohem. A žijeme z tohoto Ježíšova zprostředkování.
Mé oči budou blahoslavené, můj život bude blahoslavený vždy, když si obléknu Boží zbroj, když Bohu dovolím, aby mě chránil. K tomu ale potřebujeme odložit lidskou moudrost a chytrost. Bůh může obléknout do svého brnění jen člověka pokorného, který dobře ví, že bez Boha zlo ze svého života neodstraní. Bůh nedává člověku své brnění jako ozdobu nebo dekoraci, ale jako jedinou možnou ochranu. Zeptejme se sami sebe, proč a jak se modlíme, s jakým vnitřním nastavením přijímáme svátosti? Člověk pokorný, tento maličký z evangelia dobře ví, že bez Boží pomoci zlo nezdolá. Proto přijímá svátosti církve, aby dostal Boží milost.
Historie církve ukazuje, že se někdy Bohu podařilo ukázat svou všemohoucnost, své možnosti zachránit lidi od zla, které je obklopilo. K těmto událostem patří i záchrana Brna před Švédy. Zvláštní pomoc k získání Boží milosti poskytla Pana Maria skrze svůj svatotomský obraz.
Když přicházíme před ikonu černé Madonny do starobrněnské baziliky, měli bychom vždycky prosit, aby nás Panna Maria naučila své pokoře, která pak umožní Bohu dělat velké věci.
Naše jména byla při křtu zapsána v nebi, ale za naším jménem musí pokračovat naše tělo. A to potřebuje zvítězit nad hříchem. Toto zvládne jen člověk pokorný, který žije s Ježíšem Kristem. Jen tak má sílu odrazit útoky zlého ducha, jeho pokušení. Ke křesťanské modlitbě patří slova: Odříkám se působení zlého ducha ve jménu Ježíše Krista.
Bůh nás nenechá napospas zlu a hříchu, v Ježíši Kristu nám dává každou potřebnou pomoc. Kéž nám Maria pomáhá Boží milosti přijímat.