Úterý 33. týden v liturgickém mezidobí

Lk 19, 1 – 10
Dnešní evangelium vypráví příběh Zachea, který toužil vidět Ježíše, a pak s tímto mužem z Nazareta prožil mimořádné setkání. Důležitou roli v tomto setkání hrál fíkovník. Je to strom, na který vylezl Zacheus, a také místo, na kterém ho Ježíš uviděl. Podívejme se pozorněji na tento strom.


Tento strom nazýváme fíkovník sykomora a jeho ovoce je podobné známým fíkům, ale plody jsou menší a nejsou tak kvalitní. Aby toto ovoce bylo jedlé, potřebuje v době zrání probodnutí nebo naříznutí ostrým předmětem, jak píše prorok Amos.
Tento obraz velmi dobře popisuje cestu k setkání člověka s Bohem. Člověk se musí rozhodnout pro setkání s Bohem, vyjít na místo, kde ho Bůh může uvidět. Tímto místem je připravenost a odhodlání k obrácení. Opravdové setkání s Bohem nikdy nenechá člověka na jeho předchozí cestě životem. Bůh vždycky řekne: Obrať se, změň svůj způsob myšlení, své jednání, musíš si vybrat nové hodnoty. To je to naříznutí ovoce fíkovníku sykomory. Zacheus, když lezl na sykomoru, asi tušil, že ho toto setkání s Ježíšem přivede k něčemu novému. Aby život Zachea mohl přinášet dobré ovoce, potřeboval naříznutí Božím slovem. Když Ježíš vstoupil do domu Zachea, můžeme také říci do jeho života, slovo evangelia jej zasáhlo. Zacheus se rozhodl stát člověkem spravedlivým, milosrdným: „Pane, polovici svého majetku dám chudým, a jestli jsem někoho o něco ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně“.
Ježíš odpověděl na rozhodnutí Zachea: „Dnes přišla do tohoto domu spása“. Pro svou spásu potřebuji podobné rozhodnutí jako Zacheus, mám se stát člověkem spravedlivým, milosrdným. Potřebuji projít stejným procesem, jako Zacheus: vylézt na svou sykomoru, nechat se naříznout Božím slovem a souhlasit se změnou.