slavnost Matky Boží, Panny Marie - Nový rok 2019

Nm 6, 22 - 27; Gal 4, 4 - 7; Lk 2, 16 - 21
Myslíme si, že kdyby Bůh konal zázraky, něco nadpřirozeného, bylo by snazší v něj věřit. V Betlémě Bůh zjevil obyčejné věci. To, co tam pastýři také uviděli, byla velká chudoba. O této události se píše, že dítě leželo v jeslích.

Nemělo tedy kolébku, chybělo prakticky vše, co novorozené dítě potřebuje. Bůh se zjevuje v neobvyklé jednoduchosti a ve velké chudobě, hluboko pod běžně vyžadovanými podmínkami k narození dítěte. Nevidíme zde žádné neobyčejné věci, možná, že právě jedinou mimořádností je chudoba.
Takto se Bůh zjevil světu v Betlémě a stejně se zjevuje i dnes. Bůh k nám přichází neuvěřitelně jednoduše. Nic nekomplikuje. Nemusíme použít žádné mimořádné prostředky, vynaložit nějaké mimořádné úsilí, abychom se s ním setkali.
Místo, kde je Bůh přítomný dnes, je tento malý kousek chleba, který přijímáme v eucharistii. Není to nic složitého. Obyčejná všednost, dostupnost, jednoduchost. Takovým způsobem k nám Bůh přichází dodnes.
My křesťané vytváříme překážky, podmínky, vymýšlíme tisíce různých předpisů, abychom cestu k Bohu ztížili a zkomplikovali. A myslíme si, že těmito omezeními Bohu nejlépe sloužíme. Tvrdíme, že se bojíme urážet Boha, že se bojíme ho znesvětit. Je to projev naší pokřivené víry. Boha nemůžeme svým hříchem ani svou blízkostí urazit.
O Marii se píše, že všechny tyto věci uchovávala ve svém srdci a přemýšlela o nich. Maria také hned nechápala Boží věci a Boží jednání. Evangelia o ní říkají, že někdy nerozuměla, ale neodmítla Boží působení a uchovávala vše ve svém srdci. Konala všechno, co od ní Bůh žádal.
Toto bychom se měli od Marie naučit.
Lukáš v evangeliu říká, že každý, kdo o Ježíši uslyšel, užasl nad tím, co o něm bylo řečeno. Ale Maria se tím nenechala zaskočit, ale stále o tom rozjímala ve svém srdci.
Dva rozdílné postoje, dva přístupy k Božím věcem.
V našem náboženském životě od Boha očekáváme především neobvyklé a mimořádné věci. Mimořádné Boží působení považujeme za podmínku naší víry.
Víra na mimořádnostech a zázracích nestojí. Víru tvoří jednoduché přijetí zjevených cest, po kterých Bůh v minulosti přicházel a stále přichází. Jde o to, abychom Boží slovo jednoduše přijali a ve svém srdci o něm rozjímali.
Dále se píše, že když přišel osmý den po narození dítěte, bylo obřezáno a dostalo jméno, kterým je anděl nazval. Takto Maria jednoduše realizuje všechno, co Bůh řekl. Maria nefilozofuje, neklade zbytečné otázky: proč a k čemu; jednoduše plní Boží pokyny.
Jde o tuto jednoduchost: Bůh to řekl a tak se to snažím splnit.
Ptáme se na nový rok, jaký bude?
Když budeme vyhledávat především zábavu a zajímavosti, budeme určitě dělat hlouposti, budeme vrtošiví a nespolehliví, a tak budeme sebe i ostatní zraňovat.
Bůh jistě způsob přicházení k nám nemění, je nadále stejně jednoduchý a nekomplikovaný. Eucharistie je stále stejná.
Čím jednodušeji a pokorněji budeme k Bohu přicházet, tím větší zkušenosti s jeho milostí a mocí v našich životech uděláme.
Církev nám na začátku nového roku opět ukazuje Marii. Ženu, která uměla Boha ve svém životě reálně přijímat, která vždy věděla, jak otevřít své srdce jeho milosti.
Maria, prosíme tě, pomoz nám věřit tak, jak jsi věřila ty. Nauč nás jednoduše naslouchat Bohu a přijímat jeho vůli v našich životech.