5. ledna 2019

Jan 1, 43 – 51
Křesťanství začalo ve chvíli, kdy Ježíš Nazaretský vyzval muže, aby ho následovali a zůstali s ním. Na začátku každého křesťanského života stojí Ježíšova výzva: Pojď za mnou! První učedníci byli osobně pozváni Ježíšem. Ale už v Ježíšově době, ti, které Ježíš povolal, k němu přiváděli další. Svědectví o tom máme v dnešním evangeliu. Filip přivedl k Ježíši Natanaela.


Dříve, než Filip řekl Natanaelovi o Ježíši, nejprve sám zjistil, kdo je Ježíš Nazaretský, že je opravdu Mesiáš. Filip sdílí svou osobní zkušenost Natanaelovi: „Pojď a podívej se!“
Filip o Ježíši neposkytuje teoretické informace, ale sdílí osobní zážitky. Jak evangelizujeme my? Jak svědčíme druhým: svým dětem a svým blízkým, aby se také stali křesťany? Máme takovou osobní zkušenost s Ježíšem, která druhé opravdu přivede k přemýšlení o víře? Když Filip vypraví Natanaelovi o Ježíši, že je Mesiáš, Natanael pochybuje, ale Filip vybízí: Pojď a podívej se. Podívej se, kdo je Ježíš z Nazareta. Zažil jsem i já krásu a hloubku osobního vztahu s Ježíšem, jeho lásku, o které mohu vydat svědectví?
Ježíš řekl o Natanaelovi: „To je pravý Izraelita, ve kterém není lsti“. Abychom se mohli setkat s Ježíšem, musíme mít ryzí srdce. Musíme mít upřímnou touhu po Bohu, touhu skutečně vidět Boží tvář. Jestli nám stačí náboženské obřady, naše osobní zbožnost, určitě nebudeme mít zájem o živého Boha, o zážitek jeho přítomnosti. Člověk, který se pravdivě dívá na svůj život, ví, že potřebuje pomocníka a zachránce, je si vědom své slabosti a neschopnosti konat dobro, ví, že sám sebe nespasí, že k tomu potřebuje Boží pomoc.
Touha po Bohu, po věčnosti, a také vědomí nutnosti Boží pomoci k dobrému a šťastnému pozemskému životu otevírá cestu k Boží milosti. Ježíš řekl Natanaelovi: Uvidíš ještě větší věci“.
Velké Boží skutky dosvědčuje církev po celá staletí. Také naše město vložilo do historie světa zkušenost s Božím zásahem. Záchrana města Brna svědčí o velké Boží moci, která ochránila lidi před útoky zla. Boží pomoc lidem v nouzi je znamením Boží angažovanosti pro dobro člověka. To, co Ježíš slíbil Natanaelovi, že uvidí ještě větší věci, vypovídá o Božím rozhodnutí chránit člověka před každým zlem.
Každý z nás potřebuje pomoc, ale velmi těžko chápeme, že jedinou opravdovou pomoc najdeme v Ježíši Kristu. Náš hlavní křesťanský úkol je svědčit si navzájem o Ježíši a jeho lásce.
Hlavní úkol Panny Marie je doprovázet nás k Ježíši. V naší katolické zbožnosti zůstáváme často u Marie, ale měli bychom s její pomocí přicházet k Ježíši. Je to ona, která říká: Udělejte všechno, co vám řekne můj syn Ježíš.
Naše zastavení u Paladia města Brna nám má pomoci setkat se s Ježíšem, který je jediným Spasitelem člověka. Ať nás dnešní setkání s Pannou Marií přivede k Ježíši, jako přivedl Filip Natanaela, abychom jako Natanael mohli vyznat: Ježíši, jsi opravdu Boží Syn.