Čtvrtek v Oktávu velikonočním

Lk 24, 35 – 48
Celý týden církev prožívá a slaví zmrtvýchvstání Ježíše z Nazareta. V liturgii církve je tento týden jako jeden den. Tímto způsobem nám církev chce pomoci lépe pochopit událost vzkříšení Ježíše Nazaretského. Na zemi neznáme druhou takovou událost, kdy se tělo člověka, který zemřel, vrátilo k životu a nadto k životu v úplně nové kvalitě, kdy už nepodléhá smrti.

V dějinách naší země se udála vzkříšení, kdy lidé po své smrti ožili, také Ježíš tři osoby vzkřísil. Tím nejzázračnějším bylo vzkříšení Lazara. Ale každý z těchto lidí znovu, a už neodvolatelně, zemřel. S Ježíšem je to jinak. On po svém zmrtvýchvstání žije dál. A navíc, toto zmrtvýchvstání lidem otevírá nový horizont a přináší pomoc. Když se k této události odvoláváme, když věříme, že je to pravda, zakusíme ve svém životě neobyčejnou pomoc, různé zázraky.
O tom máme zprávu v dnešním prvním čtení. Petr a Jan uzdravili chromého. A pak vysvětlují, že se to stálo skrze víru ve zmrtvýchvstání Ježíše. Petr jasně říká, že tento zázrak neudělali vlastní mocí nebo zbožností, ale skrze víru v moc jména Ježíš. Jméno Ježíš, které apoštolové vyslovili nad tímto chromým, přineslo uzdravení.
Už téměř dva tisíce let máme na zemi člověka, na kterého se můžeme obracet o pomoc. Ve jménu Ježíše z Nazareta můžeme volat k Bohu ve všech našich problémech. Je to neuvěřitelné, že se můžeme setkat s člověkem, který nejen může, ale touží nám celým bytím pomáhat, aby náš život získal smysl, abychom byli opravdu šťastni. Otevřel nám věčnost a můžeme si být jisti, že Ježíš z Nazareta není idea, ale živá bytost. Často se setkáváme jen s ideou Ježíše z Nazareta, protože nemáme zkušenost jeho živé přítomnosti. Buď nám nikdo cestu k opravdovému setkání se zmrtvýchvstalým Ježíšem neukázal, nebo se bojíme na tuto cestu vstoupit.
A tuto cestu popisuje dnešní evangelium. Dnes se můžeme setkat se zmrtvýchvstalým Ježíšem především v eucharistii. Chléb a víno, položené na oltář, se po slovech proměnění stává tělem a krví Ježíše Krista, zmrtvýchvstalého Pána. Církev si je od začátku úplně jistá mocí slov proměnění, která zpřítomňují Ježíše Krista.
Abychom v tento zázrak uvěřili, musíme se zastavit nad Božím slovem a přijmout jeho správný výklad. Dříve, než se Ježíš dal poznat dvěma učedníkům na cestě do Emauz, vyložil jim důkladně Boží slovo. Stejně to konal ve Večeřadle, když seděl s učedníky u stolu a vysvětloval jim Písmo.
Možná děláme hodně dobrých skutků, ale často zapomínáme na to nejdůležitější, na čtení Božího slova a na snahu správně je pochopit. Naše lidské síly slábnou, stojíme před překážkami, které nejsme schopni svými silami zdolat, a tak ochabujeme, ztrácíme prvotní nadšení a jsme zklamáni.
Dva učedníci na cestě do Emauz byli velmi unaveni, ale když uviděli Ježíše při lámání chleba, při eucharistii, jejich únava zmizela, zpáteční cestu do Jeruzaléma zvládli neuvěřitelně rychle.
Setkání ze zmrtvýchvstalým Ježíšem dává sílu překonat životní únavu a také řeší problémy lidsky neřešitelné. Potřebujeme ale správně pochopit Boží slovo, abychom se setkali se vzkříšeným Pánem v eucharistii.