Pondělí - 4. týden velikonoční - Panny Marie Fatimské

Jan 10, 1 – 10
Dnes vzpomínáme na zjevení Panny Marie ve Fatimě. Zde církev dostala velmi důležité poselství pro dnešní dobu. Panna Maria varuje před hrozbou odpadu od víry a jejími tragickými důsledky. Svět nenajde mír, když se odvrátí od Ježíše, když odmítne jeho evangelium. Cestou setkání člověka s Bohem je Ježíš Kristus. Ježíš je jediný prostředník mezi námi a Bohem.

Všechny ostatní cesty, které si člověk vybere jako své náboženství, svůj cíl a smysl života, přinesou pouze zlo a vedou až k velké bestialitě. Konec první světové války nepřinesl světu očekávaný mír a prosperitu. Tragické působení zla pokračovalo dál marxistickou ideologií. Na přelomu, kdy jedno zlo končilo a druhé se rodilo, se zjevuje Panna Maria se svým poselstvím, s výzvou k obrácení a k modlitbě růžence. Je to jasný hlas nebes, který varuje před novými velkými tragédiemi a navrhuje účinné řešení k zastavení přicházejícího zla.
Nebe nás netrestá. Bůh nechce, aby náš život na zemi byl řetězením jednoho zla za druhým. Bůh nechce, aby zlo narůstalo a rozšiřovalo se po světě i v našich životech. Bůh touží zastavit zlo. K tomu však potřebuje naši spolupráci. Potřebuje, abychom poslouchali jeho hlas. Je to jediný hlas, který nám nabízí dobrou radu, skutečnou pomoc a který nás nezklame. Kdo naslouchá tomuto hlasu, bude zachráněn. Ježíš je brána k šťastnému životu: „Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude moci vcházet i vycházet a najde pastvu.
Ve světě slyšíme mnoho různých hlasů, které nám nabízejí úspěch. Ježíš o nich říká, že jsou to zloději a lupiči. Komunistická vláda v Rusku, která převzala moc v roce tisíc devět set sedmnáct, ukázala, jaký je lidský plán na štěstí a úspěch. Slzy lidí dosud neuschly. Ježíšovo varování platí neustále: „Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a působil zkázu“.
Abychom byli schopni zastavit postupující zlo, potřebujeme Boha, potřebujeme slyšet Ježíšovou radu: „Moje ovce slyší můj hlas“. Musíme v sobě překonat velký odpor, abychom uslyšeli Ježíše a naslouchali mu. Proto máme Mariina zjevení. Pomáhají nám obrátit naši pozornost k Bohu a s důvěrou mu naslouchat. Modlitba růžence, k níž volá Maria, je zdrojem pomoci k setkání s Bohem a k přijetí jeho plánu záchrany.
Bůh nám vždy otevírá nové perspektivy, přináší nám do života dobro. V dnešním prvním čtení máme důležité svědectví o Božím vedení člověka. Petr potřeboval Boží zjevení, aby věděl, co má dělat a rozlišil, co je správné. Dnes máme především Mariina zjevení, skrze která nám Bůh sděluje, co máme dělat a co vede k dobru a přináší pokoj.
Kéž přijmeme Boží rady k úspěšnému boji proti zlu, které nám přináší Maria. Bůh nás nechce nechat napospas zlu a různým neštěstím. Neustále nám nabízí svou pomoc a Maria je vždy připravená přivést nás k Bohu a jeho milosti. Potřebujeme, jak zaznívá z Fatimy, zasvětit se Panně Marii, vzít do svých rukou růženec a modlit se. Kéž nám Maria pomůže napojit se na Ježíšovo zaslíbení: „Já jsem přišel, aby (lidé) měli život a aby ho měli v hojnosti“ a tímto požehnáním žít.