Čtvrtek - 5. týden velikonoční

Sk 15, 7- 21; Jan 15, 9 – 11
Ježíš nás v dnešním evangeliu vyzývá, abychom zůstali v jeho lásce. A přebývání v lásce je svázáno se zachováváním jeho přikázání. Za příklad k následování nám Ježíš dává svůj vztah k nebeskému Otci, své spojení a sjednocení s ním: „Jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce“.
Jaká přikázání má Ježíš na mysli? Jak máme jednat, abychom ta přikázání zachovávali?


Odpověď můžeme nalézt v prvním čtení. Je tam řeč o prvním církevním koncilu v Jeruzalémě. Apoštolové se shromáždili s Pavlem a Barnabášem, aby vyřešili zásadní problém, týkající se povinností, které museli přijmout křesťané pocházející z pohanství, aby mohli zůstávat v Ježíšově lásce. Toto shromáždění přijalo rozhodnutí: křesťané se musí vyvarovat všeho, co je poskvrněno modlářstvím, dále smilstva, masa z udušených zvířat a požívání krve. A dále: „Mojžíš má od dávných časů po městech své kazatele v synagogách, kde se předčítá každou sobotu“.
Podívejme se blíže na tato rozhodnutí. Za prvé, apoštolové křesťany pocházející z pohanství, varovali před vším, co bylo poskvrněné modlářstvím. Křesťané nemají používat věci, potraviny a číst literaturu, která je spojená s uctíváním božstev. Toto je právě dnes náš problém. Kolik je těch, kteří říkají, že jsou křesťany a přitom věří horoskopům, chodí k věštcům, vyvolávají duchy, nosí amulety, meditují podle východních pohanských náboženství, učí se východním náboženským bojovým uměním a podobně. Zbožní křesťané se nezabývají nějakými okultními praktikami a esoterikou, protože vědí, že je to spojené s klaněním se zlým duchům. Duchovní život, duchovní realita je pro křesťany spojena pouze s osobou Ježíše Krista a jeho evangeliem.
Za druhé apoštolové řekli, že křesťan nemůže mít nic společného se smilstvem. To znamená, že křesťan usiluje o čistotu duše a těla. Nemůže se zabývat tématikou, která má erotický nebo pornografický obsah, která pak vede k různým sexuálním deviacím a plodí hřích. Dnes vidíme, jak upadá vážnost Bohem ustanoveného manželství.
Třetí rozhodnutí apoštolů se týká zákazu požívání masa z udušených zvířat a krve. Vypovídá to o prozíravých hygienických předpisech, ochraňujících zdraví člověka té doby. I dnes je důležité, abychom nepoškodili své zdraví ani zdraví druhých.
Poslední rozhodnutí se týká povinnosti číst z Mojžíšova zákona a znát jeho výklad. To, co nás pevně spojuje s Ježíšem, s jeho láskou, je Boží slovo. V centru zájmu křesťanů je Bůh, který se zjevuje v Bibli. Na stránkách Bible Bůh sděluje svá pravidla, jak máme zde na zemi dobře a šťastně žít.
Plnit Boží přikázání a tak zůstat v Ježíšově lásce znamená naše jednoznačné rozhodnutí zajímat se o osobu Ježíše a následovat jeho příklad. Z toho vyplývá starost o čistotu svého srdce a tělesné zdraví, a to i ve vztahu k ostatním. Též zájem o poznání Bible a rozhodnutí podle její moudrosti žít.