Středa - 11. týden v liturgickém mezidobí

Mt 6, 1- 6. 16 – 18
V dnešním evangeliu nám Ježíš připomíná tři základní pilíře křesťanského života: almužnu, modlitbu a půst. Mluví o obsahu těchto náboženských aktivit. Pokud mají být almužna, modlitba a půst konány v křesťanském duchu, nemáme je konat tak, aby nás ostatní viděli a chválili. Tyto základní úkony křesťanského života nám mají pomáhat růst v lásce k bližnímu, k Bohu a k sobě.


Almužna nás učí vidět druhé v jejich potřebách, učí nás solidaritě, činnému soucitu a skutečné pomoci. Almužna je konkrétním vyjádřením milosrdenství.
Modlitbou pečujeme o naše osobní setkání s Bohem a budujeme s ním vztah. Abychom dobře žili, potřebujeme chvíle, kdy se zastavíme, abychom promluvili s Bohem. Musíme si neustále uvědomovat, že Bůh je a že ho potřebujeme.
Půst je činností, která pomáhá spoutat naše nezřízené touhy. Půst hlídá a umenšuje naše sobectví.
Půst, modlitba a almužna nejsou k vychloubání. Jsou nezbytným nástrojem, kterým dáváme do pořádku naše vztahy s bližními, s Bohem a také k sobě samému.
Almužna, modlitba a půst nejsou takzvané dobré skutky. Půst, modlitba a almužna teprve umožňují, abychom zbaveni sobectví mohli dobré skutky konat.