Sobota – 17. týden liturgickém mezidobí

Mt 14, 1 - 12
Po sérii podobenství, ve kterých Ježíš vysvětloval principy Božího království, tajemství Boží blízkosti člověku, popisuje evangelista Matouš popravu Jana Křtitele.
Myslím si, že tento příběh stětí Jana Křtitele přináší zajímavou odpověď na otázku, proč lidé nechtějí přijmout Boží království, nechtějí se podřídit Bohu.
Na jedné straně nám Ježíš nabízí Boží ochranu, možnost svěřit se zcela do Boží péče. Ale na druhé straně je náš hříšný život, který se nám líbí.

Nechceme změnit své smýšlení, nechceme se vzdát hříchu.
Jan Křtitel nekompromisně vyčítal lidem jejich hříchy. Nebál se ani panovníkovi říci, že hřeší.
Žít v realitě Božího království vyžaduje jasné rozhodnutí následovat Boží moudrost, souhlasit s Boží vůlí ve svém životě. A z toho plyne nutnost přestat hřešit, změnit směr života. Ježíš v podobenstvích o Božím království neustále upozorňoval na důležitost dobrého křesťanského života. Na konci bude zúčtování, které rozhodne o spáse nebo o zatracení.
Od prvotního hříchu máme sklon více podlehnout pokušení a hřešit, než naslouchat Bohu a jít cestou poslušnosti, která vede k věčnému životu. A pak se různým způsobem snažíme umlčet hlas, který nás nabádá a volá k obrácení.
Příběh Heroda ukazuje, jak snadno nacházíme způsob, jak se zbavit bolestných výčitek svědomí, abychom se nemuseli vzdát hříšného života. Jde především o odstranění zdroje, ze kterého přichází napomenutí, volání po změně své dosavadní životní cesty. Přestáváme chodit do kostela, čist Bibli, posloucháme řeči, ve kterých se zpochybňuje víra a význam církve. Pomlouváme, abychom zdiskreditovali toho, kdo nás kárá. Někdy používáme i velmi brutálních způsobů. Utíkáme od všech, kteří nás napomínají a kritizují naše jednaní. Herodes nechal Jana Křtitele zavřít do vězení, aby ho umlčel. Další činy jsou jen důsledkem tohoto prvního rozhodnutí.
Skutečné setkání s Bohem však vyžaduje obrácení, odchod od hříchu. Obrazně řečeno: Pole zaseté dobrým zrnem může být rychle zapleveleno nebo mohu být špatnou rybou v síti, která bude vyhozena.
Svoji věčnost a také život v pokoji zde na zemi získáme, když budeme patřit ke čtvrtině posluchačů Božího slova, v jejichž srdcích toto slovo přináší dobrou úrodu.
Dnes jsme se znovu shromáždili u Paladia města Brna. Je to veliká příležitost získat potřebnou pomoc od Panny Marie. Možná, že jsme přišli s jinými prosbami, ale dnešní Boží slovo vybízí k prosbě o otevřenost našich srdcí k pokání a napravení své životní cesty.
Naše otevřenost pro obrácení a pro evangelijní hodnoty patří k podstatným rozhodnutím, která teprve umožňují Bohu zahrnovat nás svou milostí.
Ať nám Maria pomůže pochopit nutnost obrácení, abychom se opravdu otevřeli pro všechno, co Bůh musí udělat pro uzdravení našeho života a pak abychom předali druhým Boží milosti.