Památka Umučení sv. Jana Křtitele

Církev po velkých červnových oslavách narození Jana Křtitele velmi skromně připomíná událost jeho smrti stětím. Pokud jde o svaté, církev v první řadě oslavuje výročí jejich smrti, tj. narození pro nebe.
Proč, když jde o Jana Křtitele, církev tak minimalizuje oslavu jeho smrti, tedy Janovo narození pro nebe? Je to přece nejdůležitější událost v životě člověka - vystoupení do věčného života.
Když o tom přemýšlím, přichází mi na mysl Ježíšův výrok, že nejmenší v nebeském království je větší než Jan Křtitel.

Ježíš učinil toto prohlášení těsně před smrtí Jana Křtitele. To znamená, že si nemůžeme být jisti jeho spásou. Zní to velmi provokativně.
Jan Křtitel před svým stětím poslal k Ježíši své učedníky, aby se ho zeptali, jestli je opravdu zaslíbeným Mesiášem. Ježíš neodpověděl přímo, neboť přikázal Janovi, aby přemýšlel o tom, co je o něm, o Ježíši, veřejně řečeno, aby zvážil informace o znameních a zázracích, které koná. To znamená, že nevíme, jaké bylo poslední rozhodnutí Jana Křtitele, zda se rozhodl uvěřit v Ježíše, že je Mesiáš, který má moc spasit i jeho.
Spásu každý člověk, také i Jan Křtitel, může obdržet jen skrze víru v Ježíše z Nazareta, Mesiáše. Spása, život věčný, je dar Boží milosti, který dostáváme pouze jako Boží odpověď na víru v Ježíše Spasitele, v žádném případě jako odměnu za naše dobré skutky.
Mnozí si myslí, že Jan Křtitel byl zachráněn pro svůj velmi asketický život, za nekompromisní napomenutí krále Heroda pro jeho nemravnost. Sám Jan Křtitel po křtu Ježíše v Jordánu dává svým učedníkům následující svědectví: Hle, Beránek Boží, který smývá hříchy světa. Dále mluví o křtu, který sám uděluje, že je jen znamením pro obrácení, pro uvědomení si potřeby setkání se Spasitelem. Jan také říká, že Mesiáš bude křtít Duchem svatým a ohněm.
Jan Křtitel celým svým poselstvím ukázal na nutnost Mesiáše, který jediný může dát věčný život.
Vyvstává hlavní otázka, proč Jan Křtitel sám neuvěřil v Ježíše, nestal se jeho učedníkem a nenásledoval ho?
Osobně si myslím, že na jeho postoj k Ježíši mohl mít vliv odlišný způsob života. Jan Křtitel byl velký asketa. O Ježíši se také říkalo, že je žrout a pijan, přítel celníků a hříšníků. Měl na sobě velmi drahé a elegantní oblečení. Nevím, zda Ježíšův zevnějšek, jeho přístup k hříšníkům Jana Křtitele neurazil, nevzdálil ho od Ježíše a nezasel pochybnosti?
Myslím, že dnešní svátek nám klade otázku, jak Ježíše vnímáme a zda jsme schopni přijmout i nový pohled na něj? Máme odvahu opravovat naše vnímání křesťanství?