1. sobota v měsíci září

Již tradičně se na první sobotu v měsíci setkáváme k modlitbě u Panny Marie Svatotomské, ochránkyně města Brna. V Brně, na Moravě i v Čechách máme spoustu kostelů, které jsou mariánskými poutními místy. Ale tento náš stříbrný oltář s ikonou Černé Madonny má mezi poutními místy mimořádné postavení. Před touto mariánskou ikonou se obyvatelé našeho města modlili v úplně beznadějné situaci.

Lidsky řečeno, Brno nemělo žádnou šanci ubránit se proti obrovské přesile švédské armády, ale stal se zázrak. Maria pomohla. Ikona Černé Madonny z augustiniánského kostela svatého Tomáše se stala cestou, po níž veliká Boží milost přišla na pomoc. Bůh vybral tento obraz, aby se stal cestou pro sestupování Jeho milosti. A nevybral si tento obraz jen pro jednorázový zásah, ale rozhodl se, že jeho milost touto cestou bude sestupovat stále.
Bůh si vybírá místa, obrazy a sochy, skrze které posílá svou milost a pomoc člověku v nouzi. Často se stává, že v určitém okamžiku, na nějakém místě, nebo skrze nějaký obraz nebo sochu Bůh nečekaným způsobem zasáhne. Dějí se mimořádné zázraky. Bůh ukazuje místa, která si zvolil, abychom si zde jeho pomoc mohli vyprosit. Ve své péči o nás dává tato zvláštní místa, kde je nám blíže a pokud otevřel tuto cestu, už ji nezavře. Tak, jak Bůh neodmítá žádného ze svatých v církvi, stejně neodmítá místa nebo věci, skrze které nám chce stále pomáhat.
Brno získalo a má zvláštní místo pro působení Božího milosrdenství, máme ikonu Panny Marie Svatotomské. Nemůžeme si dovolit, aby toto místo zjevení velké Boží milosti upadlo v zapomnění. Bylo by velkou nevděčností vůči Bohu a vůči zjevené milosti, kdybychom se zde k vroucím modlitbám a prosbám neshromažďovali a neumožnili Bohu, aby přicházel s další pomocí člověku v nouzi. Bylo by hříchem nepokračovat v modlitbách u Palladia města Brna, opustit tuto studnici Boží milosti. Nedopusťme, aby nás naše lenost a pohodlnost připravila o proud Božího požehnání.
Bůh potřebuje otevřená srdce, aby mohl předávat svou lásku a moc k odstranění každého zla. Maria plně důvěřovala Bohu, a proto je nám vzorem otevřenosti v přijímání Boží milosti. Je průvodkyní na cestě k Božímu milosrdenství. Kde je Maria, člověk věří Bohu, věří v moc Jeho milosti a stává se svědkem velkých Božích činů.
Tehdy, za švédského obléhání Brna se Maria stala obránkyní a vítězem. Pomohla obráncům Brna neztratit odvahu, nevyděsit se z přesily nepřátel. Pomohla uvěřit v Boží péči a záchranu. Pomohla uvěřit, že před zlem a přesilou ochrání především Bůh a jeho milost. Člověk je vždy velmi slabý proti útokům zla, nemá v sobě dost síly k obraně. Ale událost obrany Brna nám ukazuje, že Bůh nenechá člověka opuštěného tváří v tvář zlu. Člověk není odsouzen k porážce. Může každé zlo, které ovlivňuje jeho život, překonat. Brno má stále svou ikonu. Cesta k Boží milosti je stále otevřená. Potřebujeme, stejně jako naši otcové, zastavit se s důvěrou před Palladiem města Brna k vroucí modlitbě u naší Černé Madonny. Maria chce i nám pomáhat v boji proti zlu, proti každému ohrožení, které ničí náš osobní a rodinný život. Rozhodněme se věnovat každou první sobotu v měsíci Marii a přijďme se pomodlit k Palladiu města Brna, a pozvěme ke společné modlitbě také naše přátele.