32. neděle v liturgickém mezidobí

2 Sol 2, 16 – 3,5; Lk 20, 27 – 38
Našel jsem velmi zajímavé svědectví o svatém Serafinu ze Sarova. Je to světec pravoslavné církve. V určitém období svého mnišského života žil v poustevně v úplném mlčení. A když se vrátil do kláštera, mluvil velmi málo. Mnoho lidí k němu přicházelo žádat o pomoc, o radu ve svých obtížných životních a duchovních záležitostech. Odpověď na všechno, s čím se lidé na něj obraceli, byla jen jedna: Mou radostí je zmrtvýchvstalý Kristus. Když to svatý Serafin říkal, lidé byli uzdraveni, vysvobozeni od zlého, problémy byly vyřešeny.


Někdo možná řekne, že tuto větu, že Ježíš vstal z mrtvých, v církvi stále opakujeme a nic se neděje. Zeptejme se, zda je to zásadní zpráva mého života, že Ježíš Nazaretský, který zemřel na kříži, po třech dnech vstal z mrtvých? Problém začíná na straně hlasatele, který z této pravdy nežije. Je nevěrohodný. A pak: pravda o zmrtvýchvstání potřebuje otevřené uši posluchačů, touhu pochopit.
Zmrtvýchvstání mluví o něčem, co je nejvíce nepravděpodobné, nám lidem nepochopitelné. Pravda o zmrtvýchvstání je zcela v rozporu se zákony života na Zemi, se zákony existence světa. Je to něco naprosto nepřirozeného. Událost zmrtvýchvstání Ježíše z Nazareta nemá v dějinách vesmíru obdoby. Lidé odpradávna hledali možnosti, jak prodloužit život. Hledali prostředek, který by je ochránil před smrtí, fyzickému tělu dal nesmrtelnost. Tento prostředek je často označován pojmem elixír života. Jedním z velkých hledačů elixíru života byl Hitler, který na hledání elixíru života vynaložil více prostředků, než na výzkum jaderných zbraní.
Naproti tomu křesťanská zvěst o zmrtvýchvstání říká, že to, co už je mrtvé, co přestalo úplně žít, dostává znovu život a tento život je v nové dimenzi. Naše fyzické tělo bude událostí zmrtvýchvstání oblečeno v nové oslavené tělo. Křesťanství učí, že člověk projde branou smrti a přijme od Boha dar nového života, dar nového těla. Cestu k přijetí tohoto daru otevírá svátost křtu. My křesťané věříme, že naše spojení se smrtí Ježíše Krista na kříži nás skrze svátost křtu spojuje s jeho zmrtvýchvstáním. A každé svaté přijímání je novým potvrzením našeho spojení s Ježíšem. Ježíš řekl: Kdo jí mé tělo, má život věčný. Víra ve vzkříšení lidského těla je základní křesťanskou pravdou, na které křesťan staví celý svůj život.
Víra ve zmrtvýchvstání Ježíše, ve vzkříšení našeho těla zahrnuje i víru v Boží všemohoucnost, v moc Boha ničit zlo, které na nás útočí. Jestliže Bůh vzkříšením Ježíše zničil smrt, cožpak existuje větší zlo, s nímž by se Bůh nevypořádal?
Svatý Serafin v poustevně pochopil pravdu o zmrtvýchvstání Ježíše Nazaretského. Uvědomil si také, že člověku postiženému zlem pomůže jedině tím, že ho přivede k víře ve zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Pochopení a přijetí pravdy o zmrtvýchvstání Ježíše dalo Serafinovi obrovskou radost do srdce. Plodem přijetí této pravdy je radost. Křesťané přijímající eucharistii by měli být naplněni radostí. Existuje krásné svědectví o prvních křesťanech, kteří se vraceli z oslavy Velikonoc, a jejich tváře zářily velikou radostí. Pohané zavírali okenice svých domovů, nechtěli tu radost vidět.
Svatý Serafin pochopil, že neexistuje žádný účinnější způsob, jak člověka osvobodit od zla, než předat radost ze zmrtvýchvstání.
Dnešní evangelium hovoří o sporu, který vznikl mezi Ježíšem a saduceji, kteří ve vzkříšení nevěřili. Saduceové představili Ježíši argument, který podle lidského chápání podkopává víru ve vzkříšení mrtvých. Ježíš ukázal na omezenost lidského myšlení. Abychom pochopili zmrtvýchvstání, potřebujeme dobře poznat Boží slovo. Musíme si najít čas, abychom se ponořili do Božích pravd, obsažených v Bibli. Serafin mnoho let v tichosti rozjímal nad Božím slovem, aby je konečně pochopil. Nezvu Vás do poustevny, ale na čtvrteční večerní setkání s Biblí v opatství.
Je podivné, že spousta křesťanů s nadšením naslouchá projevům, které zpochybňují křesťanské pravdy víry, a nabízejí nepodložené informace o možnostech získat zpět zdraví, vyřešit životní problémy a získat nesmrtelnost. Možná ne jako Hitler, ale také vydávají hodně peněz za iluzi.
Ve druhém čtení svatý Pavel varuje křesťany, aby „se chránili lidí zvracených a zlých, neboť věřit není dáno všem“, a prosí o modlitbu, aby se slovo Páně dále šířilo a bylo přijímáno s úctou“. Člověk potřebuje najít pravdu, která dá jeho cestě životem správný směr, srdce naplní pokojem, zajistí věčnost, a tak dá radost a štěstí.
Chci povzbudit každého s vás, abyste přijali tuto základní pravdu, že Ježíš z Nazareta vstal z mrtvých, a tak prožili setkání se zmrtvýchvstalým Pánem.