4. ledna

Jan 1, 35 – 42
Křesťany se stáváme, když se osobně setkáváme s našim Spasitelem, který nám dává nový věčný život. Potřebujeme žít s Bohem, protože jen on je tím dárcem věčného života.


Přítomnost smrti v našem životě nás vede k otázce, zda je to úplný konec nebo má život nějaké pokračování. Odpověď lze nalézt pouze v osobním živém setkání s Bohem. Pouze skutečné setkání s Bohem nás může přesvědčit, že věčný život je možný.
Dnešní evangelium popisuje cestu k setkání s Bohem a poznání, že věčný život je i pro mne.
Na začátku této cesty potřebujeme průvodce, který je schopen nám přesvědčivě ukázat na Spasitele. Jan Křtitel tímto průvodcem pro Ondřeje a Jana byl. Člověk je svou přirozeností náboženskou osobou, a nenajde klid, dokud nenajde cestu k věčnému životu. Potřebujeme najít zkušeného průvodce, který nás ke Spasiteli přivede. Skutečnost, že Ondřej a Jan byli Ježíšem osloveni, potvrzuje, že Jan Křtitel byl dobrým navigátorem.
Na začátku musíme mít v srdci zájem hledat odpověď, jak získat věčný život. Ondřej a Jan tuto odpověď poctivě hledali a stali se nejprve učedníky Jana Křtitele. Pozorně naslouchali Janovu učení, proto se u něj jen zastavili. Oči jejich srdce byly otevřené, aby uviděli toho, který jim dá spásu. Ve velkém množství toho, co svět nabízí, je velmi obtížné se orientovat. I v Církvi nacházíme docela velký zmatek v představování osoby Spasitele a jeho významu. Ježíšovo jméno se neustále opakuje, ale mluví se o různých cestách k věčnosti. Jméno je stejné, ale význam jeho poslání a učení je různě interpretován. Takže není jednoduché přijít ke Spasiteli, vyžaduje to úsilí najít věrohodné učitele, kteří na Spasitele ukážou.
Jan Křtitel, když mluví o Spasiteli: „Hle, Beránek Boží“, ukazuje jednoznačně na konkrétního člověka, kterým je Ježíš z Nazareta.
Ondřej a Jan se rozhodli zastavit u toho, na kterého Jan ukázal. Otázka Ondřeje a Jana: „Rabbi, kde bydlíš?“ ukazuje na rozhodnutí věnovat tomuto setkání potřebný čas, aby se mohli dobře poznat. Nejde o získání informací, ale o navázání vztahu, ve kterém uvěřím, že mi Ježíš dá věčnost. My tuto příležitost máme při duchovních cvičeních, při pravidelné četbě Bible, při katechezích pro dospělé a podobně.
Dnešní evangelium také ukazuje, že Spasitel nežije mimo náš svět, daleko od nás, že není nějakou ezoterickou skutečností, ale je osoba, která kolem nás prochází. Jan Křtitel uviděl, jak Ježíš jde kolem něj. Abychom se setkali ze Spasitelem, nemusíme ho hledat daleko od nás, věnovat veliké úsilí. Spasitel je na dosah ruky.
Pro nás v Brně je velikou příležitostí k setkání se Spasitelem starobrněnská bazilika a ikona černé Madony. Maria vždy pomáhala těm, kteří se s ní zde v modlitbě setkávali, aby v jejím Synu uviděli svého Spasitele, Zachránce a Osvoboditele. Maria vždy ukazuje na Ježíše, který je spasitelem. Je potřebné a důležité, abychom se zde společně modlili, společně prosili o pomoc, a tak svého Spasitele poznali.