Sobota - 3. týden velikonočním

Sk 9, 31 – 42; Jan 6, 60 – 69
Dnešní evangelium přineslo poslední část Ježíšovy řeči, kterou pronesl v synagoze v Kafarnau. Ježíš vysvětlil význam eucharistie, tohoto chleba, který se po slovech kněze stává skutečně jeho tělem. Tento chléb dává věčný život těm, kteří ho požívají s vírou. Když Ježíš řekl, že tento chléb, který on bude dávat ve mši svaté, bude jeho skutečným tělem, většina posluchačů a také mnoho jeho učedníků se hrozně pohoršilo a šlo pryč. Ježíš se pak zeptal Apoštolů: „I vy chcete odejít?“ Šimon Petr odpověděl: „Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života, a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží“.


Ježíš nám dal mši svatou, tuto činnost, skrze kterou se plně zpřítomňuje. Rozhodl se předávat nám křesťanům pod způsobou proměněného chleba své reálné tělo a v proměněném vínu svou krev. Toto obrovsky provokuje náš rozum. Abychom pochopili význam eucharistie, potřebujeme víru, která nás postaví nad zkušenost našeho zraku a naší chuti.
Proměněný chléb, eucharistie, kterou přijímáme, nám dává především život věčný. Je také pokrmem, který dává nám slabým a nespolehlivým sílu překonávat všechna naše omezení. Je lékem, který nás nemocné a zraněné uzdravuje.
Eucharistický chléb nám přináší každou potřebnou pomoc. Neboť v tomto chlebu je přítomen sám Bůh. Tato skutečnost převyšuje možnost lidsky to pochopit. Lidé, kteří poslouchali Ježíše v Kafarnau, se velice pohoršili a zklamaně odešli: „Je to tvrdá řeč! Kdopak to má poslouchat?“ Naproti tomu Petr odpovídá: My věříme, že tato slova, která říkáš, jsou slova věčného života.
Prvotní církev ve svých katechezích vysvětlovala kandidátům křesťanství všechno, kromě významu eucharistie. Říkala: Pochopíš, až začneš přijímat eucharistický chléb ve víře, že je to opravdu tělo Páně.
První čtení podává zprávu o uzdravení ochrnutého Eneáše a pak o vzkříšení Tabity. Tyto dva zázraky udělal Petr, když se obrátil k Ježíši Kristu a v modlitbě prosil o potřebnou milost.
Pokaždé, když církev slaví eucharistii, je Ježíš přítomný a dostupný. Tuto dostupnost Ježíše získáváme jasným přesvědčením a vyznáním: Pane, my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží, který k nám přichází v podobě tohoto eucharistického chleba.
Nejprve potřebujeme sami uvěřit v zázrak eucharistie, že tento chléb, přijímaný ve svatém přijímání, je skutečně tělem Pána. Pak teprve můžeme k Ježíši přivádět další lidi v jejich potřebách.
Dnes se opět setkáváme s Pannou Marií ve Svatotomské ikoně. Maria nám skrze tento svatý obraz ukázala, že může vyprosit u Boha veliké milosti. Věřím, že se nikdy neunaví, že nám stále bude zprostředkovávat plné prožívání eucharistie, aby Ježíš, přijímaný ve svatém přijímání, skrze nás stále více zářil svou láskou, abychom byli opravdovými svědky jeho milostí. Lidé ve světě potřebují svědectví, že Bůh je živý, že je láska, která nenechá člověka v obtížích, ale přichází skrze svátosti, skrze svatá místa s potřebnou pomocí. Lidé z Lyddy věděli, kam se mají obrátit o pomoc. Víme o síle naší Svatotomské ikony, víme, že se před tímto svatým obrazem můžeme setkat s reálnou pomocí Panny Marie?
Buďme si navzájem svědky moci tohoto místa a účinnosti Mariiny přímluvy, a tak plodně prožívejme každou eucharistii.