Pátek – 3. týden velikonoční

Jan 6, 52 - 59
V tomto týdnu posloucháme v evangeliu Ježíšovu řeč ze synagogy v Kafarnau, ve které vysvětluje význam eucharistie, tohoto nového chleba, který bude dán křesťanům po zmrtvýchvstání.
Když Židé uslyšeli, že tento nový chléb bude Ježíšovo tělo, byli pohoršeni: „Jak nám může tento člověk dát jíst svoje tělo?“ Ježíš se nenechal odradit pohoršením, které jeho slova přinesla, a ještě znovu opakuje, že bez požívání jeho těla a krve nikdo nebude mít život věčný.


Abychom dobře pochopili pohoršení Židů, musíme si uvědomit, jaká slova Ježíš použil. V současných překladech Bible je použité slovo „tělo“. Ale Ježíš použil slovo „maso“, s čímž můžeme mít problém i my. Na mysl nám tak asi přijde: vždyť je to kanibalismus. Je to velmi provokativní vyjádření, ale ukazuje na hloubku Ježíšova odevzdání. Ježíš nám nedává sám sebe kousek po kousku, ale každý zlomek eucharistie v sobě uzavírá celého Ježíše Krista, Boha a člověka.
Svou řečí vyjadřuje svou úplnou odevzdanost nám lidem. Když přijímám eucharistii, v tom kousku chleba je celý Ježíš, který se mi odevzdává. Mnozí eucharistii vnímají jako symbol nebo znamení Ježíšovy přítomnosti, ale tak to není. Eucharistie není odkaz, ale je to živý Ježíš, který mě chce proniknout a proměnit v sebe.
Když jíme náš obyčejný chléb, přijímáme energii pro tělo, abychom mohli fyzicky žít. Když přijímáme eucharistii, naše tělo dostává energii, která nám dává totožnost Ježíše. Připravuje nás na naše zmrtvýchvstání. V eucharistii je přítomna Boží všemohoucnost. Abychom to pochopili, potřebujeme víru, proto Ježíš ve své řeči tak zdůraznil její nutnost. Skrze víru jsme schopni přijmout Ježíšovu pravdu. Je to nad našimi pozemskými zkušenostmi, ale u Boha je to vždy tak, že Bůh řekne a stane se.
Církev nemůže úplně vysvětlit tajemství Boha a daru eucharistie. V prvních stoletích, když katecheté připravovali katechumeny na přijetí křtu a eucharistie, o eucharistii říkali: Pochopíš, až přijmeš!
Tajemství eucharistie se mi odhalí, když uvěřím a nepohorší mě způsob, jakým Ježíš Kristus přichází. Musím mít odvahu postavit se nad své pozemské zkušenosti a říci si jednoznačně, že to, co vypadá jako chléb, chutná jako chléb, je zmrtvýchvstalý Ježíš a v něm Bůh Otec a Duch svatý, tedy celé nebe.