Sobota -vigilie Letnic

Když mluvíme o Letnicích, je dobré navštívit Horní místnost – Večeřadlo, kde se Ježíšovi učedníci spolu s Pannou Marií a dalšími ženami setkávali ke společným modlitbám. Toto bdění a očekávání jim doporučil Ježíš. Měli zůstat v Jeruzalémě a společně očekávat příchod Ducha svatého, protože do dalšího plodného křesťanského života potřebovali být vyzbrojeni mocí shůry.

Panna Maria v tomto očekávání měla významnou úlohu, protože byla jediným člověkem, který měl osobní zkušenost s Duchem svatým. Duch svatý ji zastínil, aby počala Ježíše. Věděla, jak Duch svatý působí v člověku a jak vede. Nerozuměla hned všemu, ale tiše a pokorně o tom rozjímala.
Ona také nejhlouběji prožila Ježíšovu křížovou cestu a jeho smrt na kříži. Musela zcela pochopit význam posledních událostí z Ježíšova života. Musela si být jista Ježíšovým vítězstvím, protože věděla, že Ježíš plnil Boží vůli. Musela také pochopit slova svého Syna, že vstane z mrtvých. Jinak Mariinu nepřítomnost u hrobu svého Syna v neděli ráno nepochopíme. Stojí věrně pod křížem, ale chybí u hrobu.
Maria věrně doprovázela svého Syna na jeho poslední pozemské cestě až po uložení těla Ježíše do hrobu. Marii ke hrobu přivedla opravdová láska a u hrobu se zrodila víra a naděje v nezměnitelné Boží zaslíbení.
Ježíš neustále opakoval, že věrně realizuje Boží plány, že se na něm naplňují všechna Boží zaslíbení Starého zákona. Maria znala Boží slovo, takže pochopila smysl všeho, co její Syn prožíval. Její nepřítomnost u hrobu je dokladem její opravdové víry.
Duch svatý je spojený s Božími záměry. Události z Ježíšova života Bůh sdělil na stránkách Bible, také všechno, co se týká příchodu a působení Ducha svatého.
Večeřadlo bylo místem, kde se učedníci spolu s Marií věnovali studiu Božího slova a rozjímání událostí z Ježíšova života. Duch svatý není ezoterickou skutečností, ale osobou, o které víme, jak přichází. Duch svatý není podvodník. Jeho jednání má svá pravidla, kterým musíme porozumět. Proto učedníci měli místo, čas a učitele pro pochopení, aby se jejich srdce otevřela Duchu svatému.
Je to pro nás důležitý obraz. V životě přicházejí různé obtíže, nemáme vždycky sílu k jejich překonání. Děsí nás nevyhnutelnost smrti. Náš hlavní nepřítel – satan, nám neustále a vytrvale činí zlo. Takže potřebujeme pomoc. Cesta, po které Bůh posílá pomoc, je Duch svatý. Boží milost není nějaká ezoterická síla, ale osoba Ducha svatého, jehož úkolem je stát po našem boku a pomáhat nám.
Aby nám Duch svatý mohl pomáhat, chránit nás před zlem, musíme mu důvěrně otevřít srdce, mít odvahu poslouchat. Duch svatý spolupracuje, ale nenutí. Proto je dobré pochopit jeho působení, dozvědět se, jak s Duchem svatým spolupracovat, to znamená, že potřebujeme také své večeřadlo a učitele.