Středa – 10. týden v liturgickém mezidobí

Mt 5, 17 - 19
V dnešním evangeliu Ježíš hovoří o nutnosti žít podle Božích přikázání. Řekl, že dokud bude trvat země, "nepomine jediné písmenko ani čárka ze Zákona". Všechno, co přináší Starý zákon, všechny zásady a pravidla pro náš lidský život na zemi, nepřestanou platit.
Ježíš svým příchodem a životem naplnil všechno, co Bůh připravil pro lidský život na zemi. Potvrdil, že přikázání platí.


Na jedné straně máme zkušenost, že lidskými silami nejsme schopni Boží přikázání dodržet. I Boží slovo říká, že mezi lidmi není ani jeden spravedlivý.
Možná se ptáme, je Bůh spravedlivý, když vyžaduje jednání, které není v našich silách?
Před námi stojí Ježíš, který je láska a má s námi soucit, přece by od nás nepožadoval něco nesplnitelného.
Jak tedy máme pochopit Ježíšovo volaní po plnění Božích přikázání?
Odpověď je v druhém listu Korynťanům, kde sv. Pavel jasně rozlišuje mezi životem podle litery zákona a životem podle Ducha.
Učí nás, že litera zákona zabíjí, ale Duch dává život. Jak tomu máme rozumět? Jak máme žít, abychom současně naplnili Boží přikázání?
Pokud budeme přistupovat k plnění Božích přikázání vlastními silami, nikdy je nesplníme. Takže Boží přikázání, která najdeme na stránkách Bible, nás budou ničit, protože nás jenom odsoudí, že jsme neudělali, co jsme měli dělat.
Naopak, pokud budeme přistupovat k naplnění Božích přikázání v síle Ducha Svatého, Boží vůli vždy splníme.
Když chceme být vedeni Duchem Svatým, potřebujeme vědět, že Ježíšova smrt na kříži a jeho zmrtvýchvstání otevřelo Duchu Svatému cestu k lidem a přináší nám veškerou pomoc k naplnění Božích přikázání. Duch Svatý je na zemi přítomen a mohu ho pozvat, aby pronikal můj život, a pak se stane zázrak, že i v mém životě se zjeví Boží moc, díky které mohu žít podle Boží vůle. A to, co není v lidských silách, díky Duchu Svatému bude možné, protože on je také Bůh, který všechno může.
Umíme v osobní modlitbě pozvat Ducha Svatého do svého života tak, aby nás pronikl svou přítomností a vedl nás?
Život podle Desatera je možný jen ve spolupráci s Duchem Svatým.