12. neděle v liturgickém mezidobí

Mt 10, 26 – 33; Řím 5, 12 - 15
Pro lepší pochopení textu dnešního evangelia stojí za to si připomenout evangelium minulé neděle. Byla tam řeč o volbě dvanácti apoštolů, které pak Ježíš posílá hlásat radostnou zvěst. Měli také konat znamení, která dosvědčila věrohodnost jejich poselství: „Jděte a hlásejte: Přiblížilo se nebeské království. Uzdravujte nemocné, probouzejte k životu mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte zlé duchy“.
Toto vyslání dvanácti apoštolů s tímto a ne jiným úkolem je Boží odpovědí na lidskou nouzi.

Ježíš vidí skleslé a vysílené zástupy lidí, které jsou jako ovce bez pastýře.
Podobně na tom byl i vyvolený národ, když Bůh povolal Mojžíše, aby tento utlačovaný a ponížený národ vyvedl z Egypta. Bůh mluvil k Mojžíšovi z hořícího keře: „ Dobře jsem viděl ujařmení svého lidu, který je v Egyptě. Slyšel jsem jeho úpění pro bezohlednost jeho pohaněčů. Znám jeho bolesti. … Viděl jsem, jak je Egypťané utlačují“.
Volání člověka o pomoc a záchranu, lidská bezmocnost proti útokům zla, je pro Boha žeň, pole připravené ke sklizni. Stejně, jako Bůh poslal Mojžíše, aby vyvedl lid Izraele z otroctví ke svobodě, tak Ježíš posílá apoštoly, aby člověku tonoucímu ve zlu a problémech dali naději na nový život a osvobození: „Uzdravujte nemocné, probouzejte k životu mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte zlé duchy.“
Bůh začal své dílo osvobození člověka od zla vysláním Ježíše, pak apoštolů a jejich nástupců. Vybavil svou církev svátostmi.
Problém však nastává, když člověk nataženou Boží ruku nepřijímá. Je paradoxní a nepochopitelné, že tuto nabídku Boží pomoci lidé nejen odmítají, ale velmi často hlasatele i pronásledují. Ježíš říká: „Budou vás totiž vydávat soudům a bičovat … Vydá na smrt bratr bratra a otec syna, povstanou děti proti rodičům a způsobí jim smrt. Budete ode všech nenáviděni pro mé jméno.“ Ta nejlepší pomoc, zdarma poskytovaná, je lehkovážně odmítána, a ti, kteří ji nabízejí, jsou pronásledováni. Je to naprosto nepochopitelné, že opravdové dobro je agresivně odmítáno.
Proto Ježíš hlasatelům evangelia říká: „Nebojte se lidi … nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo“. „Nic není tak tajného, že by to nebylo poznáno, a nic skrytého, že by to nebylo odhaleno. Co vám říkám ve tmě, povězte na světle, a co vám šeptám do ucha, hlásejte ze střech.“ Ti, kteří zvěstují evangelium, musí je hlásat vhod či nevhod. To je povinnost křesťanů.
Je to Boží vůle zachránit člověka spoutaného zlem a problémy, který se ztratil v životě a nenachází cestu. O tom mluví ve druhém čtení svatý Pavel: „Kvůli provinění jednoho ovšem celé množství propadlo smrti. Ale ještě tím hojněji se celému množství lidí dostalo Boží přízně a milostivého daru prostřednictvím jednoho člověka, Ježíše Krista“.
Dnešní evangelium vybízí a přikazuje, aby každý, kdo zakusil Boží dobrotu, kdo přijal Boží pomoc, o tom nemlčel.
Před dvěma týdny evangelium vyprávělo o povolání celníka Matouše. Ten, který zažil Boží milosrdenství, který byl zachráněn ze zkázy, byl povolán mezi apoštoly, aby kázal radostnou zvěst o Boží milosti.
Jestli někdo zažil Boží lásku, nemůže o tom mlčet. Pokud o tom nemluví, musí počítat s důsledkem: „Ale každého, kdo mě před lidmi zapře, zapřu i já před svým Otcem v nebi“. Bůh nemá jinou cestu, než nás, aby mohl předávat svou lásku a naději, že i v nejtěžší, nejdramatičtější situaci existuje východisko.
Bůh, když se stal v Ježíši člověkem, otevřel nebe a přinesl lidem každou potřebnou pomoc. Náš hřích není Bohu lhostejný, zasahuje ho v hloubi srdce. Bůh nám chce pomáhat, ale potřebuje dělníky na svou žeň, kteří navzdory okolnostem a pronásledování budou hlásat: Bůh tě miluje a nabízí ti záchranu.
Těm, kteří se setkají s pronásledováním, odmítnutím a s výsměchem pro hlásání evangelia, Ježíš posílá slovo útěchy a povzbuzení, aby vytrvali navzdory všemu, a dále odvážně hlásali: „Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo – duši zabít nemohou. Spíše se bojte toho, který může zahubit v pekle duši i tělo. Copak se neprodávají dva vrabci za halíř? A ani jeden s nich nespadne na zem bez vědomí vašeho Otce. U vás však jsou spočítány i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se tedy: Máte větší cenu než všichni vrabci. Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi.“
Bůh se stará o záchranu každého člověka. Aby se toto dílo uskutečnilo, potřebuje Bůh pomocníky, ty, kteří odvážně a věrohodně budou vydávat svědectví o jeho lásce, kteří se nezaleknou žádné překážky.