Čtvrtek – 13. týden v liturgickém mezidobí

Mt 9, 1 – 8
Dnešní evangelium vypráví o uzdravení ochrnutého člověka. Tento příběh nás učí něco zásadního. Zázraku uzdravení z nevyléčitelné nemoci předchází ještě větší zázrak, odpuštění hříchů. Boží Syn se stal člověkem, aby nám přinesl dar spásy. Spása je uzdravení těla a duše člověka. Ježíš Nazaretský svým zázrakem potvrzuje, že je Spasitelem člověka.


Fyzické uzdravení následuje po duchovním. To nám ukazuje, kde máme hledat příčiny našich fyzických nemocí. Hřích nám přinesl do života smrt, a posly smrti jsou naše nemoci a utrpení. Aby Ježíš mohl vyřešit naše fyzické problémy, musí zasáhnout základní příčinu zla, které se nás dotýká. Nic nám nepřinese uzdravení z choroby, když zdroj onemocnění, náš hřích, nebude odstraněn.
Ježíš v dnešním evangeliu ukazuje, jak Bůh postupuje, ukazuje správné pořadí. Když žádáme od Boha jen fyzické uzdravení a nechceme se vzdát hříchu, naše modlitba nemůže být vyslyšena. Neradi se vzdáváme svého hříchu. Nechceme slyšet, že hřích je naše největší neštěstí, náš největší škůdce. Bůh začíná proces uzdravení, které vrcholí darováním věčného života tím, že odstraňuje zdroj všeho zla, hřích. Ježíš umírá na kříži, aby náš hřích zničil. Podstatou Ježíšova poselství je jeho cesta na Golgotu.
Snadnější by bylo říci: „Vstaň a choď“ než říci: „Odpouštějí se ti hříchy“, protože odpuštění hříchů Ježíš zaplatil obětí na kříži.
Poté, co Ježíš řekl ochrnutému: „Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy, někteří z učitelů Zákona si pomysleli: Ten člověk se rouhá. Odpouštět hříchy smí přece jen Bůh!“ Možná se ptáme: Smí tento kněz, u kterého jsem se zpovídal, opravdu odpustit mé hříchy? Má tuto moc? Ježíš lidem takovou moc dal. Kněžské svěcení předává člověku také plnou moc odpouštět hříchy.
O tom, že nevěříme ve skutečné odpuštění hříchů, vypovídá naše chování po zpovědi. Málokdy vidíme člověka po zpovědi, jak se raduje, jásá štěstím, že už hřích nemá.
Nemám také já problém uvěřit v odpuštění hříchů?
Domnívám se, že kdybychom opravdu věřili v odpuštění přijaté ve svátosti smíření, nebyli by fyzické nemoci pro nás tak velký problém. Uzdravovali bychom se.