Úterý - 16. týden v liturgickém mezidobí

Mt 12, 46 – 50
Ve včerejším evangeliu Ježíš mluvil o Jonášově znamení, o předobrazu smrti a zmrtvýchvstání. Věřit událostem, ke kterým došlo v Ježíšově životě, má zásadní význam pro naši naději na věčný život. Věčný život nám otevírá víra v to, že Ježíšova smrt na kříži zcela zahladí naše hříchy, a že Ježíšovo zmrtvýchvstání přineslo možnost vzkřísit naše tělo. Ježíšova smrt a zmrtvýchvstání jsou nejdůležitější a pro nás nejpotřebnější událostí zde na zemi.


Když Ježíš vysvětloval tyto věci lidem, kteří se kolem něho shromáždili, přišla k němu jeho matka a příbuzní.
Evangelium říká, že zůstali stát venku a žádali, aby za nimi Ježíš přišel. Ježíš se proti takovému jednání ohradil: „Kdo je moje matka a kdo jsou moji příbuzní?“
Jednání jeho matky a příbuzných ukazuje, že Ježíšovo poselství nechápou. Zůstali venku. Ti, kteří chtějí porozumět poselství Ježíše, jsou s ním uvnitř, ne venku.
To, že Maria zůstala venku, ukazuje také na její obtíže pochopit poslání svého Syny. Není to jednoduché pochopit oběť Ježíšova kříže a význam jeho zmrtvýchvstání.
Také Maria potřebuje být vyučena, aby porozuměla a uvěřila. O tom vyprávějí další fragmenty evangelia.
V dnešním evangeliu Ježíš dále říká: „Každý totiž, kdo plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr i sestra i matka“. Toto Ježíšovo slovo stanoví nová pravidla pro budování našich vzájemných vztahů, staví nový základ pro budování nového pojmu rodiny. Pro dobrý život rodiny nejsou důležité vazby krve, ale víra v Ježíše Krista, spasitele člověka. Dobré rodinné vazby můžeme stavět pouze tehdy, když se všichni shromáždíme kolem pravdy o kříži a vzkříšení Ježíše. Ten, kdo zůstává venku vůči těmto pravdám, vylučuje se ze společenství rodiny, přestává být členem rodiny. Primárním smyslem rodiny je podporovat se navzájem v touze, abychom mohli žít spolu po celou věčnost. A věčnost nám dává jen víra v Ježíše. Vazby krve nemají sílu, aby nám daly život věčný. Věčný život nám dává jen setkaní s Ježíšem, společenství s Ježíšem, zvlášť v eucharistii.