28. neděle v liturgickém mezidobí

Iz 25, 6 – 10b; Flp 4, 12 – 14. 19 – 20; Mt 22, 1 – 14
V dnešním evangeliu jsme znovu slyšeli o Božím království. Plodem Božího království je křesťanství, Budeme tedy přemýšlet o tom, co je křesťanství a kdo je člen Božího království, tedy katolík.
Ježíš říká, že se Boží tedy nebeské království, podobá králi, který pro svého syna uspořádal svatební hostinu a pozval na ni hosty. Králem, který chystá hostinu, je Bůh, synem je Ježíš Kristus a snoubenkou je církev. My křesťané jsme pozváni na hostinu, abychom s Bohem slavili. Prorok Izajáš hlásal: „Pán zástupů připraví pro všechny národy na této hoře slavnost z tučného masa, slavnost z kvalitních vín, z nejkvalitnějšího masa a nejlepších vín.“
To je obraz, kterým prorok Izajáš vyjádřil, že Bůh s námi touží již zde a nyní  sdílet svůj život a velkolepě ho s námi slavit.

Chce dát člověku to nejlepší. A také jsme slyšeli, že Bůh nechce nikoho z lidí připravit o radost z této oslavy; Izajáš říká, že je určena všem národům. Bůh nikoho nevylučuje.
Křesťanství vnímáme jako zatěžující, Boha jako strůjce tohoto zatížení, toho, který nám na záda nakládá další břemena, přesto, že náš život je již tak dost složitý. Známe Boha, který nám jen zakazuje, poroučí, přikazuje a nařizuje.
Nevěříme tomu, že setkání s Bohem vede především k oslavě, tedy k radosti, štěstí a odložení všeho, co je těžké. Tento náš falešný obraz Boha působí, že dáváme přednost ostatním činnostem a jsou pro nás důležitější než setkání s Bohem. A spěcháme i z eucharistické slavnosti. Nenacházíme si čas na modlitbu a adoraci Nejsvětější Svátosti.
Svatý Pavel o své zkušenosti s Bohem říká: „A protože můj Bůh je přebohatý, skvěle vám to odplatí skrze Krista Ježíše ve všem, co budete potřebovat.“ Pavel neříká, že Bůh uspokojí naše potřeby nedbale, ale skvěle.
Dnešní doba je složitá a nepřehledná, proto hledáme různé záchytné body, nasloucháme různým radám. Poslechněme si, co říká sv. Pavel: „Dovedu žít v odříkání, a dovedu žít v hojnosti. Seznámil jsem se důvěrně se vším: se sytostí i hladověním, s nadbytkem i nedostatkem. Všechno mohu v tom, který mi dává sílu. “
Setkání sv. Pavla s Bohem mu dalo jistotu, že se vypořádá s každou životní situací. Nic ho neděsilo, nic mu nevzalo klid z duše a radost ze života. Díval se pokojně na to, co přichází. Neptal se, co bude, ale říkal: „Všechno mohu v tom, který mi dává sílu.“ Pavel získal zkušenost s Bohem, který úžasně uspokojil všechny jeho potřeby.
Bůh nám nedává stále nové kříže, nechce nás ještě více zatěžovat, abychom neměli čas se ani nadechnout. Boží království je oslava s Bohem, my ji můžeme prožívat a do té velké slávy na věčnosti dojít. Bůh chce setřít každou slzu z naší tváře.
Vymlouváme se, že nemáme na Boha čas. Bůh s námi chce slavit, chce sdílet naše úspěchy, naše bolesti, přátelit se s námi, chce, abychom konečně objevili: „Hle náš Bůh, doufali jsme v něho, že nás vysvobodí; on je Hospodin, v něho jsme doufali, jásejme a radujme se z něho “. Bůh nás neustále hledá a bude hledat všechny, kdo se s ním touží setkat, hledá nás i na rozcestích našich životů.
Nebyl to člověk, kdo připravil hostinu, ale Bůh. Není to člověk, kdo zve, ale Bůh. Toto setkání přesto prožíváme jako nepříjemné, a přejeme si, aby bylo co nejkratší a nejformálnější. Udržujeme od Boha odstup. Umíme zdůvodnit svou absenci.
Bůh není naivní, nelze ho oklamat.
„Když se král podíval na své hosty, uviděl tam člověka, který neměl na sobě svatební šaty.“ Bůh vidí úmysly, s nimiž jsme přišli. Je důležité, aby modlitba vyšla ze srdce, aby účast na eucharistii nebyla prázdnou povinností, naplněním tradice a náboženskou formalitou. Máme být slavnostně oblečeni, to znamená, vnitřně připraveni konat, co slaví církev. Bůh zná pohnutky našich srdcí. Pokud se nezapojíme, nedáme příležitost Bohu. Pokud se upřímně nepřipravíme a neslavíme s Bohem, Bůh se nevnucuje, nemá příležitost nám pomoci. Odtud pochází Boží slovo: „Mnoho je totiž povolaných, ale málo vyvolených.“
Rozhodnout se pro dobro, to je hlavní téma dneška. Nemůžeme si nevybrat, protože každý postoj je volbou - nemůžeme být neutrální.