4. neděle adventní

2 Sam 7, 1 – 5.8 b – 12.14a.16; Řím 16, 25 – 27; Lk 1, 26 – 38
Dnešní evangelium vypraví o návštěvě archanděla Gabriela u Marii Panny. Je to krásný text, který ukazuje způsob, jak Bůh přichází k člověku, jak něžně to dělá. V něm je řeč o Marii, ale týká se to i každého z nás, protože Bůh je stále stejný a způsob jeho příchodu se nemění. Jako přišel k Marii, podobně přichází i ke každému z nás. Když meditujeme nad scénou zvěstování, vidíme, jak k nám Bůh přichází.


Nejprve pozdraví: „Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ Každá mše svatá začíná pozdravem, často tím nejkratším: Pán s vámi. Každé liturgické setkání s Bohem začíná pozdravem. Biskup, kněz nebo jáhen pozdraví ve jménu Boha, protože nás pozdravuje především Bůh.
Možná se ptáme, co znamená tento pozdrav? Je nezištný nebo zištný? Z naší lidské zkušenosti víme, že laskavost bývá často ziskuchtivá. Proto archanděl ujišťuje: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha“. Bůh říká: Neboj se, protože můj příchod ti neublíží. Často cítíme, že nás Boží nároky ohrožují, že nám Bůh něco důležitého bere. Často jsme slyšeli: Boj se Boha, Bůh tě potrestá, Bůh je přece spravedlivý soudce, který za dobro odměňuje, ale za zlo tvrdě trestá, tento kříž je od Pana Boha a podobné fráze. Takže jsme velmi podezřívaví, nedůvěřujeme Bohu, to znamená, že se ho bojíme. Proto Bůh vzkazuje: neboj se! Ode mne ti nic zlého nehrozí. Bůh k nám nepřichází, aby nám ublížil. Bůh nepřišel na naši zem, aby nás odsoudil, ale aby nás zachránil, aby nám dal život, štěstí a věčnost.
Proč se Maria nemá bát? Proč se také my nemáme Boha bát? Odpověď je jasná: „nalezla jsi milost u Boha“. Bůh má pro mě milost, to znamená pomoc. Bůh mi chce pomoci: Ježíš říká: Nepřišel jsem proto, aby mi někdo sloužil, ale přišel jsem, abych sloužil a dál svůj život za spásu každého člověka. Bůh ví, že se bez jeho pomoci nedokážeme vyrovnat ze zlem. Rozhodl se, že se k němu můžeme obracet v každé potřebě, že ho v každé obtížné situaci můžeme žádat o pomoc.
Pak Archanděl řekl Marii: „Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš“. Když k nám Bůh přichází, má svůj cíl: abychom se stali podobni jeho synu Ježíši Kristu. Také v našich životech se Ježíš má narodit. To znamená, že máme Ježíšův příklad napodobovat, aby v nás ostatní viděli ryzího člověka. Ve vtělení Božího Syna k nám Bůh přichází se svou pomocí. Neexistuje jiná cesta, která by nás, lidi, zotročené zlem vedla k vysvobození, jen skrze Syna Božího, Ježíše Krista. Když pro nás a naše dobro Bůh něco dělá, vždy to činí skrze Krista s Kristem a v Kristu. Ježíš je cesta, pravda a život.
Podívám – li se na tento Boží záměr pozorně, zeptám se jako Maria: „Jak se to stane?“ Když k sobě budu upřímný, napadne mne: jak může moje lidství zářit plnou krásou, z mého jednání vyzařovat láska? Jak zvládnu následovat Ježíše Krista, žít podle jeho evangelia?
Odpověď je jedna: „Duch svatý na tebe sestoupí a moc Nejvyššího tě zastíní“. Skutečně lidský se nestanu svou mocí, protože v sobě nemám sílu být spravedlivý, ale je to ovoce Ducha svatého. V okamžiku přijetí svátosti křtu jsme přijali Ducha Svatého a od té chvíle nás moc Nejvyššího zastínila. Svatý Pavel v dopise Římanům říká: "Nepřijali jsme přece ducha otroctví, abychom opět propadli strachu, nýbrž přijali jsme Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče!"
A pokud tomu ještě nerozumíte, poradím vám: Dívejte se na život svatých v církvi. Oni jsou svědky a ukazateli na cestě ke spolupráci s Duchem svatým. I Marii archanděl ukazuje na její svatou příbuznou Alžbětu: „I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoli byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného“. Podívejte se pozorně na svaté v církvi a uvidíte, že u Boha není nic nemožného. Bůh může náš život udělat šťastným, naplněným a opravdu úspěšným. Bůh nikomu neublížil. Je na nás, abychom konečně uvěřili Bohu a s plnou důvěrou vložili svůj život do Boží ruky jako Maria, abychom spolu s Marií řekli: „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova“.
Zásadním okamžikem v našem životě je, když s plnou důvěrou řekneme Bohu: "Buď vůle tvá". Takové je poselství dnešního evangelia, cíl hlubokého prožití vánočních svátků, aby se Kristus narodil nejen v betlémské jeskyni, ale také v našem životě.